Ogłoszenie nr 557601-N-2020 z dnia 2020-07-03 r.

Gmina Mstów: Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Jaskrowie etap I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mstów, krajowy numer identyfikacyjny 15139809500000, ul. Gminna  14 , 42-244  Mstów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 328 40 05, , e-mail zamowienia@mstow.pl, , faks 343 785 558.
Adres strony internetowej (URL): www.mstow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mstow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.bip.mstow.finn.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie na adres zamawiającego
Adres:
Gmina Mstów, ul. Gminna 14, 42-244 Mstów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Jaskrowie etap I
Numer referencyjny: IZP.271.1.7.2020.JŁ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja I etapu rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Jaskrowie gm. Mstów, polegającego na wykonaniu bloków inwestycyjnych „0” + „B” + „C”. 1. Blok inwestycyjny „0” – blok początkowy, niezależny od późniejszych podziałów, niezbędny dla funkcjonowania oczyszczalni w nowym układzie Przebudowa stacji transformatorowej, główne linie kablowe zasilające, OB.12 Agregat prądotwórczy: -wykonanie konstrukcji posadowienia nowego agregatu, - wykonanie docelowego okablowania dla obiektu, - wykonanie docelowego układu sterowania i SZR, - montaż istniejącego agregatu na nowym miejscu lub dostawa i montaż nowego agregatu, - Rozdzielnia główna, AKPiA, Blok Inwestycyjny „B” – w ramach Ob.3 Budynek oczyszczalni / Bloku osadowego: - Pompownia IIst., - Instalacja odwadniania i granulacji osadu, Blok inwestycyjny „C” – Blok biologiczny i osadowy: - Ob.4 Reaktor biologiczny z komorą rozdziału I, - Ob.5 Pompownia osadu z komorą rozdziału II i pompownią osadu pływającego, - Ob.6A i 6B – Osadniki wtórne, - Ob.7 Komora pomiarowa ze zbiornikiem wody technologicznej, - nowe ogrodzenie i ukształtowanie terenu od strony Warty, - w ramach Ob.3 Budynek oczyszczalni / Bloku osadowego: - Stacja dmuchaw – przebudowa i modernizacja istniejącej stacji dmuchaw, - Blok tlenowej stabilizacji osadu – przebudowa istniejącego reaktora Inwestycję należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową budowlaną i wykonawczą, obejmującą całość zadania rozbudowy i przebudowy oczyszczalni w Jaskrowie, oraz przedmiarem robót (obejmujących wydzielone bloki inwestycyjne „0” + „B” + „C”). Przedmiary robót należy rozumieć jedynie jako materiały pomocnicze - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania instalacji oczyszczania oraz zamknięcia danego etapu realizacji. Całość realizacji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni w Jaskrowie obejmuje jeszcze, poza wyżej wymienionymi, następujące bloki inwestycyjne: Blok inwestycyjny A – oczyszczanie mechaniczne i pompowanie Ist: - OB.1 Zbiornik retencyjny – obiekt nowy, - Ob.2 budynek bloku oczyszczania mechanicznego – obiekt istniejący – przebudowa, - istniejący agregat prądotwórczy – przeniesienie lub demontaż, Blok inwestycyjny D – wiata - Ob.10 – wiata czasowego składowania osadu - Blok inwestycyjny E – biofiltr - Ob.11 – Biofiltr Blok inwestycyjny F – stacja zlewna ścieków dowożonych - Ob.9 Stanowisko zlewne ścieków dowożonych Część dokumentacji projektowej obejmująca w/w bloki inwestycyjne wykorzystana zostanie w późniejszych etapach realizacji. Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych zawarte są w dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zgodność wykonywanych robót z w/w dokumentacją, ale także z obowiązującymi przepisami, np. BHP (m.in. szerokości przejść serwisowych, balustrady, itd.), wymaganą ergonomią pracy. Zobowiązany jest również do spełnienia wszelkich zapisów „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” oraz „Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji”. Modernizacja nie może zakłócać pracy oczyszczalni ścieków Niniejszą inwestycję należy prowadzić tak, aby zapewnione było ciągłe oczyszczanie ścieków odprowadzanych do odbiornika. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek utrzymania oczyszczalni w ruchu. Prace należy prowadzić w ścisłym porozumieniu z Użytkownikiem. Wszelkie roboty tymczasowe służące np. do ominięcia przebudowywanego elementu / obiektu (np. pompowanie tymczasowe) spoczywają na Wykonawcy. Równolegle z prowadzeniem głównych robót budowlanych należy wykonywać niezbędną infrastrukturę podziemną (tj.: wodociąg, kanalizacja wewnętrzna, rurociągi technologiczne, sieci i instalacje elektryczne oraz sterownicze, a także elementy systemu AKPiA), pozwalającą na stopniowe uruchamianie docelowego ciągu oczyszczania ścieków. Roboty ogólnobudowlane, nie wpływające na ciągłość procesu technologicznego oczyszczania ścieków, można prowadzić w dowolnym momencie budowy. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i montażowych możliwe będzie przystąpienie do rozruchu technologicznego rozbudowanej i przebudowanej oczyszczalni. Szczegółowy harmonogram robót budowlanych związanych z rozbudową i przebudową oczyszczalni należy uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

II.5) Główny kod CPV: 45252127-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45200000-9
45232421-9
45232423-3
45232422-6
45232440-8
45231110-9
45231300-8
45231510-3
45331200-8
45332000-3
45332200-5
45332300-6
45332400-7
45330000-9
45232400-6
45232100-3
45315300-1
45315600-4
45315100-9
45311000-0
45310000-3
45312311-0
48921000-0
51900000-1
72212960-6
38800000-3
31350000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2022-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 6 000 000 zł b) Wykonawca musi wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 6 000 000 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, że zrealizował i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 600 m3/ dobę w technologii biologiczno-mechanicznej. b) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.: - osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów oraz posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (licząc do dnia składania ofert) w kierowaniu budową, w tym co najmniej 1 robotą budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 600m3/dobę, - osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (licząc do dnia składania ofert) w kierowaniu robotami, w tym co najmniej 1 robotą polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 600m3/dobę, - osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 t.j.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający zgodnie z art. 24aa pzp może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych poniżej: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art.24 ust.1 ust.5 pkt 1-4 i 8 Prawa zamówień publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2) oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji , o której mowa w art.86 ust.5 , przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust.1 pkt.23 art.24 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia -załącznik nr 7 do SIWZ W celu potwierdzenia , że Wykonawca posiada niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie, Wykonawca przedstawia następujące dokumenty: 1) wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SIWZ, spełniający wymagania określone w punkcie 8.2.2 SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju, wartości , daty miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane. Należy również załączyć dowody określające, czy robota ta została wykonana w sposób należyty - w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (tzn. referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty) 2) wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 6 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie 8.2.2.SIWZ wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W celu potwierdzenia, że Wykonawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej, należy przedstawić : 1) dokumenty, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 6 000 000 zł 2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (w wysokości 6 000 000 zł) wystawioną w okresie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia - musi być podwykonawca w zakresie, których zdolności dotyczą. Zobowiązanie należy przedstawić w oryginale. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 1)Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 i 5 pkt. 1-4 i 8 Prawa zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ 4) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty (pełnomocnictwo musi być w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie) 5) dowód wniesienia wadium 6) zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (jeżeli dotyczy)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wymagania dotyczące wadium Wysokość wadium 1) Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) 2) Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę tzn.: a) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego (warunek konieczny, ale nie wystarczający do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium za pomocą przelewu bankowego); b) kserokopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. 3) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona akceptowaną przez Zamawiającego formą wadium w wymaganej wysokości. Forma wadium Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, polisy, poręczenia lub innego dokumentu, winny one zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. Miejsce i sposób wniesienia wadium 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 91 8256 0007 2001 0000 0039 0004 w BS Mstów 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy w oryginale złożyć w kasie Urzędu Gminy, a do oferty dołączona kserokopia potwierdzona za zgodność. 12.4. Termin wniesienia wadium: Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Osobą upełnomocnioną do udzielania informacji o potwierdzonych przez bank transakcjach na wymienionym rachunku jest Pani Edyta Żyznowska, nr telefonu 34 3284005 (wew. 26), w godzinach 8.00 – 15.00. Zwrot wadium 1). Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania - z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji art.46 ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie niniejszego punktu, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli Wykonawca wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy posiadających stosowne pełnomocnictwo i złożony wraz z poświadczoną przez nich za zgodność z oryginałem kopią aktualnego dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią stosownego pełnomocnictwa. Utrata wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art.25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Te przypadki utraty wadium winny być wskazane w dokumentach wadialnych w przypadku wadium składanego w formie innej niż pieniądz.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Okres udzielonej rękojmi i gwarancji 10,00
Cena ryczałtowa brutto90,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% wartości oferty

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności w przypadkach określonych w SIWZ. 2.Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, gdy: a) dokonano istotnych zmian w projekcie budowlanym, b) Zamawiający ograniczy zakres zamówienia, wprowadzi zamienne rozwiązania lub materiały, roboty dodatkowe lub uzupełniające. Roboty nie występujące w dokumentacji projektowej, a niezbędne dla zakończenia całości robót, rozliczane będą w drodze negocjacji na podstawie rozbicia przez Wykonawcę ceny jednostkowej występującej w kosztorysie ofertowym dla robót najbardziej zbliżonych technologicznie lub konstrukcyjnie. Jeżeli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji z kosztorysu ofertowego, to Wykonawca będzie miał obowiązek przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej dla tych robót. Podstawą ustalenia nowej ceny będą niezmienione stawki i narzuty z kosztorysu ofertowego. 3. Strony postanawiają, iż dokonują w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art.142 ust.5 P.z.p. tj. zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lun ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust.2.pkt.3. 5.W przypadku zmiany, o której mowa w ust.3 lit.a, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 6.W przypadku zmiany, o której mowa w ust.3 lit.b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienia - do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 7.W przypadku zmiany, o której mowa w ust.3 lit.c i d, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 8. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust.3 lit.a, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga negocjacji Wykonawcy z Zamawiającym po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust.3 lit. b, c, d. 9. Przedłużenia terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy: a)jeżeli w trakcie budowy zaszła konieczność wykonania nieprzewidzianych robót lub Zamawiający dokonał istotnej zmiany projektu, b)w razie zakłócenia toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje osób trzecich oraz wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne ograny nadzoru, ale tylko po stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych przez Wykonawcę, c)przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego (np. opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy), d)działania siły wyższej (np. klęska żywiołowa), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, e)wstrzymania robót przez Zamawiającego lub z przyczyn od niego zależnych, f) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót z zachowaniem względów technologicznych lub bhp (zgodnie z wymaganiami producentów materiałów). Zaistnienie ww. warunków musi być każdorazowo udokumentowane protokołem konieczności i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 10. Zmiany osobowe tj. zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane lub innych ustaw, a także określonych w SIWZ jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz wystąpienia konieczności zmiany osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy, nie wymagają aneksu do umowy. 11.Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności, c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH