Ogłoszenie nr 510119477-N-2020 z dnia 03-07-2020 r.
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy: Dostawa i wdrożenie modułu "TETA ME" w systemie TETA HR.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy numer identyfikacyjny 10464542000000, ul. Kolska  12, 01-045  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 808 200, e-mail zamowienia.publiczne@nask.pl, faks 22 3808201,3808391.
Adres strony internetowej (url): https://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i wdrożenie modułu "TETA ME" w systemie TETA HR.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZZ.2110.2.2020.MWI
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie modułu "TETA ME" w systemie TETA HR, zgodnie z wymaganiami opisanymi szczegółowo w SOPZ. Realizacja zamówienia będzie polegała na rozszerzeniu posiadanego przez Zamawiającego Oprogramowania TETA HR, poprzez uzyskanie licencji i wdrożenie nowych funkcjonalności modułu Oprogramowania TETA ME, w tym jego parametryzacja.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 292338.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Unit4 Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 7a
Kod pocztowy: 53-332
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 359575.74
Oferta z najniższą ceną/kosztem 359575.74
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 359575.74
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 66 ust. 1 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 1b  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne: Art. 66 ust. 1 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b) ustawy Pzp Uzasadnienie faktyczne: W ramach zawartych umów z Wykonawcą UNIT4 Polska Sp. z o.o. (dalej jako: Wykonawca), Zamawiający wdrożył program komputerowy TETA HR, zwany dalej Oprogramowaniem, który został rozwinięty o kolejne moduły. W celu zapewnienia zgodnego z prawem korzystania z Oprogramowania Wykonawca udzielił Zamawiającemu licencji na korzystanie z Oprogramowania i Dokumentacji (przez dokumentację dotyczącą Oprogramowania Wykonawca rozumie opracowaną zarówno przy użyciu języka naturalnego jak i języka programowania i innych form np. graficznych, a która obejmuje zarówno dokumentację użytkownika jak również dokumentację techniczną). Ponadto strony zawarły też umowę o świadczenie usług opieki, której celem jest: - pozostawianie w stanie gotowości, aby na żądanie klienta reagować na nieprawidłowości w działaniu Oprogramowania -udzielanie wyjaśnień w zakresie działania Oprogramowania, - rozwijanie i aktualizowanie Oprogramowania. Zgodnie z Umową licencyjną dotyczącą programu komputerowego TETA HR, Zamawiający nie może udostępniać w jakiejkolwiek formie Oprogramowania lub Dokumentacji osobom trzecim. Uzyskanie dostępu przez osoby trzecie do Oprogramowania lub Dokumentacji bez czynnego współdziałania Zamawiającego, lecz spowodowane niedochowaniem przez Zamawiającego należytej staranności zapobieżenia takiego dostępu uznane jest w świetle umowy za naruszenie praw autorskich. Zawarta umowa licencyjna nie przewiduje, aby Zamawiający miał prawo do modyfikacji Oprogramowania lub zmiany Dokumentacji. Na podstawie umów licencyjnych Zamawiający ma prawo wyłącznie do użytkowania Oprogramowania i Dokumentacji. Natomiast możliwość rozwijania i aktualizacji Oprogramowania przypada Wykonawcy. Ponadto, w przypadku samodzielnej ingerencji innej niż wytworzenie przez Zamawiającego rozszerzeń Oprogramowania, w standardową strukturę danych lub przeprowadzenia samodzielnej modyfikacji bądź niezgodnego z umową użytkowania Oprogramowania, Zamawiający traci gwarancję. W zakresie obowiązków spoczywających na Zamawiającym leży dbanie, aby żadne kopie Oprogramowania lub Dokumentacji w jakiejkolwiek formie nie były przekazywanie jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej wyraźniej zgody na piśmie Wykonawcy. Zgodnie natomiast z umową na świadczenie usługi opieki dla oprogramowania TETA ERP Obieg dokumentów, TETA ERP Pakiet, TETA ERP Personel Wykonawca wyłączył swoją odpowiedzialność z tytułu opieki wobec jakiegokolwiek oprogramowania podmiotów trzecich. W przypadku, gdyby Zamawiający zakupił oprogramowanie spełniające te same funkcje co TETA ME od innego Wykonawcy, musiałby jednocześnie zakupić usługę wsparcia tego oprogramowania. Jednocześnie, zakupu oprogramowania u innego Wykonawcy, nie można uznać za „rozsądne rozwiązanie alternatywne”, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający rozważył czy kupno oprogramowania spełniającego wymagania Zamawiającego byłoby droższe niż kupno od Wykonawcy programu TETA ME. Jednocześnie z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że próba jakiegokolwiek połączenia oprogramowania podmiotu trzeciego bez zgody Wykonawcy do programu TETA HR będzie skutkowała konfliktem na polu naruszenia praw autorskich majątkowych. Dodatkowo, nie wydaje się być rozsądnym rozwiązanie polegające na kompilowaniu jednego systemu klasy ERP z modułami różnych producentów, podczas gdy racjonalny rozwój systemu powinien się opierać o rozwiązania sprawdzone i kompatybilne ze sobą. Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, że w przypadku próby łączenia przez Zamawiającego oprogramowania podmiotu trzeciego z Oprogramowaniem TETA ERP w sposób wymagający wglądu w dokumentację lub udostępnienia kodu albo też modyfikację kodu istnieje wysokie prawdopodobieństwo uznania przez Wykonawcę naruszenia praw autorskich oraz naruszenia postanowień umowy w zakresie poufności, gdyż dopiero pozyskanie autorskich praw majątkowych lub licencji wraz z prawem do modyfikacji programu komputerowego determinuje prawną możliwość wprowadzania zmian do programu. Ponadto, zgodnie z zawartymi umowami licencyjnymi, Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za naruszenia związane z modyfikacją kodu dokonanego przez podmiot inny niż Wykonawca. Tym samym w przypadku nabycia oprogramowania, którego połączenie z TETA ERP będzie wymagało ingerencji w kod, Wykonawca może odmówić realizacji zgłoszeń w zakresie błędów wad lub awarii Oprogramowania. Ponadto w przypadku braku zgody Wykonawcy na udostępnienie Oprogramowania podmiotom trzecim zakup modułu współpracującego może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami z tytułu naruszenia praw autorskich wskazanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednocześnie Wykonawca, w piśmie przekazanym Zamawiającemu w 2019 r., oświadczył, że jest podmiotem wyłącznie uprawnionym do sprzedaży i licencjonowania programu komputerowego o nazwie handlowej TETA ME, nie wyraził zgody na udostępnienie oprogramowania wytworzonego przez UNIT4 Polska ani dokumentacji dotyczącej oprogramowania wytworzonego przez UNIT4 Polska jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu umożliwienia współpracy i przepływu danych w sytuacji, gdy NASK-PIB zakupiłby oprogramowanie spełniające analogiczne funkcje co Oprogramowanie TETA ME od innego niż UNIT4 Polska producenta oprogramowania oraz, oświadczył że jest jedynym dostawcą gotowego oprogramowania komputerowego, wykonującego funkcje odpowiadające funkcjom Oprogramowania TETA ME, a które ze względów prawnych i technologicznych może być zintegrowane z oprogramowaniem TETA HR i TETA ERP. Pomimo oświadczenia Wykonawcy, Zamawiający w dniu 22.07.2019 r., wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup oprogramowania spełniającego następujące funkcjonalności: wnioski urlopowe i mój profil, delegacje krajowe i zagraniczne; mój harmonogram, moje PIT-y, wnioski pracownicze, raporty. W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta, wobec czego Zamawiający unieważnił postępowanie. Fakt ten uwiarygodnił oświadczenie Wykonawcy, że nie istnieją na rynku inne podmioty zdolne do wykonania zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający uznał, iż przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę i wdrożenie modułu "TETA ME" w systemie TETA HR na podstawie art. 66 ust. 1 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy Pzp znajduje uzasadnienie w stanie faktycznym i przepisach ustawy Pzp.