Ogłoszenie nr 510119204-N-2020 z dnia 03-07-2020 r.
Gmina Radoszyce: „Zakup sprzętu komputerowego w ramach nauki zdalnej”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zakup finansowany jest z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I “Powszechny dostęp do szybkiego internet”, Działanie 1.1 “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej sieci edukacyjnej.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546850-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Radoszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 29101062000000, ul. ul. Żeromskiego  28, 26-230  Radoszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 735 083, e-mail przetargi@radoszyce.pl, faks 413 735 084.
Adres strony internetowej (url): www.radoszyce.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Zakup sprzętu komputerowego w ramach nauki zdalnej”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BKŚ.271.15.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 40 szt. fabrycznie nowych komputerów przenośnych - laptopów o parametrach podanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Dodatkowe wymagania opisane zostały we wzorze umowy– załącznik nr 5 do SIWZ. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 30213100-6 – komputery przenośne 48300000-1 – Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania 3.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.2. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 3.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych (zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ). Zaproponowane przez Wykonawców produkty równoważne muszą posiadać parametry nie gorsze niż wymienione przez Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 48300000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93. ust 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) związku z art. 29 ust. 3 Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w szczególności odnośnie procesorów i łączności w sposób niejednoznaczny co doprowadziło do różnych interpretacji przez Oferentów i Zamawiającego. W związku z poczynionymi przez Zamawiającego czynnościami przeprowadzonymi do tej pory w postępowaniu oraz zbyt dużych rozbieżnościach w interpretacji parametrów spełniających zgodność z zapisanymi przez Zamawiającego parametrami w SIWZ powstała wada niemożliwa do usunięcia a co za tym idzie uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.