Ogłoszenie nr 510118879-N-2020 z dnia 03-07-2020 r.
Zespół Szkół Elektrycznych: Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„AUTOMATYK to Twoja przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 549212-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540102974-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Elektrycznych, Krajowy numer identyfikacyjny 29243933000000, ul. ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego  8, 25-317  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 680 570, e-mail zse@zse-kielce.edu.pl, faks 413 442 120.
Adres strony internetowej (url): www.zse-kielce.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
2/RPO/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania: Zadanie 1 - Programowanie sterowników PLC i sterowanie silnikami 1) (poz. budżet 1.43) Stanowisko dydaktyczne do regulacji prędkości obrotowej silników indukcyjnych - 4 szt. 2) (poz. budżet 1.52) Stanowisko: Walizka szkoleniowa T-Box – 4 szt. Zadanie 2 - Urządzenia i elementy pomiarowe 1) (poz. budżet 1.7) Zasilacze stabilizowane – 18 szt. 2) (poz. budżet 1.8) Generatory funkcyjne – 18 szt. 3) (poz. budżet 1.9) Multimetr cyfrowy – 17 szt. 4) (poz. budżet 1.10) Mostki LCR – 18 szt. 5) (poz. budżet 1.11) Oscyloskop analogowy – 9 szt. 6) (poz. budżet 1.12) Oscyloskop cyfrowy – 9 szt. 7) (poz. budżet 1.69) Dwubiegowy wskaźnik napięcia – 1 szt. 8) (poz. budżet 1.70) Miernik rezystancji uziemienia – 1 szt. 9) (poz. budżet 1.71) Tablica demonstracyjna do pomiarów parametrów instalacji – 1 szt. 10) (poz. budżet 1.72) Cyfrowy wykrywacz przewodów – 1 szt. 11) (poz. budżet 1.73) Tester kolejności faz i kierunku obrotów silnika – 2 szt. 12) (poz. budżet 1.74) Miernik-tester napięcia AC/DC z automatycznym wyborem poziomu mierzonego nap. – 4 szt. 13) (poz. budżet 1.75) Miernik cęgowy do pomiaru prądu AC/DC – 4 szt. 14) (poz. budżet 1.76) Miernik do pomiaru prędkości obrotowej – 6 szt. 15) (poz. budżet 1.77) Miernik do pomiaru rezystancji izolacji – 3 szt. UWAGA: Wykonawca uprawniony jest do złożenia wniosku do Urzędu Skarbowego o zakwalifikowanie przedmiotu zamówienia stosowanie do zapisów art. 83 ust.1 pkt 26a ustawy o VAT do zaliczenia go w 0 stawce podatku VAT W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku Wykonawca złoży korektę wystawionej faktury zmniejszającej o podatek VAT. W związku z powyższym, Zamawiający wymaga, aby podane przez Wykonawcę ceny w formularzu ofertowym składanym w ww. postepowaniu, w celu porównania ofert zawierały stawkę VAT 23 %.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30236000-2

Dodatkowe kody CPV: 31700000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie 1 - Programowanie sterowników PLC i sterowanie silnikami
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 26258.54
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Cystersów 20a
Kod pocztowy: 31-553
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 34440.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34440.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34440.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie 2 - Urządzenia i elementy pomiarowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 66400.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MKM MIROSŁAW KOWALIK
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sandomierska 154
Kod pocztowy: 25-324
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 79722.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 79722.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 119429.31
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.