Ogłoszenie nr 510118794-N-2020 z dnia 03-07-2020 r.
Gmina Łużna: Dostawa wyposażenia pomieszczeń nowo utworzonego oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Łużnej w ramach projektu pn. Przedszkolak na szóstkę - zwiększenie dostępności miejsc i rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łużna.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie Przedszkolne - SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 534616-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540074867-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Łużna, Krajowy numer identyfikacyjny 49189246900000, ul. Łużna  634, 38-322  Łużna, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 183 543 922, e-mail boruchm@luzna.pl , faks 183 543 039.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia pomieszczeń nowo utworzonego oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Łużnej w ramach projektu pn. Przedszkolak na szóstkę - zwiększenie dostępności miejsc i rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łużna.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.5.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń nowo utworzonego oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Łużnej wraz z montażem sprzętu/mebli wymagających takich czynności. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ. 3) Odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych przyjmuje na siebie Wykonawca. 4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego wszystkich składników wyposażenia, fabrycznie nowych, wolnych od wad, wykonanych w bezpiecznych technologiach oraz dopuszczonych do stosowania w przedszkolach, zdatnych do użytkowania w momencie odbioru. Wyposażenie musi spełniać wymogi norm UE, a produkty, które tego wymagają muszą posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 5) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemne zatwierdzenie produktów, kształtów produktów oraz kolorów przez Zamawiającego przed dostawą. 6) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu dostawy karty gwarancyjne, wszelkie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania dostarczonego wyposażenia, w formie papierowej. 7) Oferowane wyposażenie musi być fabrycznie nowe i nieobciążone prawami osób trzecich. 8) W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca), Zamawiający dopuszcza produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. 9) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zmawiającego. 10) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących przedmiot zamówienia oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub którym powierza ich wykonanie. 11) Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej, 38-322 Łużna 723. 12) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6

Dodatkowe kody CPV: 39162110-9, 39000000-2, 39150000-8, 39161000-8, 39110000-6, 37000000-8, 37520000-9, 30195920-7, 32000000-3, 37524100-8, 48190000-6, 30213100-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 56761.79
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.Komandytowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Graniczna 46
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 64616.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 64616.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 156610.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.