Ogłoszenie nr 510118380-N-2020 z dnia 03-07-2020 r.
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest finansowane z budżetu województwa dolnośląskiego, PO WER, RPO i FGŚP. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektów „Pomoc techniczna PO WER dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2019-2020” oraz „RPO Pomoc Techniczna 2014-2020” , 2020, 2021, 2022).
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 54693-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, Krajowy numer identyfikacyjny 89112930100000, ul. ul. Ogrodowa  5b, 58-306  Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 88-66-500, e-mail ewa.zajdel@dwup.pl, faks 74 88-66-509.
Adres strony internetowej (url): www.dwup.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
8/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej. 2. Podstawowy zakres usług obejmuje realizację krajowych głosowych połączeń telefonicznych komórkowych oraz dostęp do Internetu, a pozostałe usługi oferowane przez operatora, takie jak: połączenia zagraniczne, roaming, GPRS, SMS, MMS i inne ogólnie dostępne mają wchodzić w zakres kompleksowej usługi operatorskiej objętej niniejszym zamówieniem. 3.Ponadto, przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych aparatów telefonicznych z wyposażeniem ( bateria, instrukcja obsługi w języku polskim, ładowarka, zestaw słuchawkowy, kabel do transmisji danych, itp.) wraz z kartami SIM, przystosowanymi do sieci GSM na terenie całej Polski. 4.Uruchomienie dostępu do powyższych usług musi nastąpić w dniu 27.06.2020 roku o północy godz. 00:00 5.Obecna umowa z Wykonawcą usług Orange Polska S.A. wygasa w dn. 27.06.2020 r. o północy godz. 00:00. Wszystkie przeniesione numery muszą być aktywne w dniu 27.06.2020 r o godzinie 00:00. Wszelkie formalności związane z przeniesieniem numerów leżą po stronie Wykonawcy. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do dokonania przeniesienia numerów do sieci Wykonawcy. 6.Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące licząc od dnia 27 czerwca 2020 roku. 7.Zamówienie jest finansowane z budżetu województwa dolnośląskiego, PO WER, RPO i FGŚP. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektów „Pomoc techniczna PO WER dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2019-2020” oraz „RPO Pomoc Techniczna 2014-2020” , 2020, 2021, 2022). 8.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określa załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 7.Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu umowy zostały zawarte w załączniku nr 8 do SIWZ – stanowiący istotne postanowienia umowne, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9.Oznaczenie według wspólnego słownika zamówień CPV: 64.21.20.00 – 5, 64.21.61.20 – 0, 64.21.21.00-6, 32.25.00.00.-0, 31.15.80.00-8, 31.44.00.00-2, 32.55.13.00-3
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 64212000-5

Dodatkowe kody CPV: 64216120-0, 64212100-6, 32250000-0, 31158000-8, 31440000-2, 32551300-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 54676.94
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ORANGE POLSKA S.A.
Email wykonawcy: jan.bielecki@orange.com
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 160
Kod pocztowy: 02-326
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 46051.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 46051.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 46051.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.