Ogłoszenie nr 557448-N-2020 z dnia 2020-07-02 r.

Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Zakopanem: DOSTAWA ODZIEŻY SPORTOWEJ I SPRZĘTU SPORTOWEGO
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Zakopanem, krajowy numer identyfikacyjny 49002828900000, ul. Strzelców Podhalańskich  4 , 34-511  Kościelisko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 216 118 090, e-mail woszkzakopane.zamowienia@ron.mil.pl, faks 261 118 008.
Adres strony internetowej (URL): https://woszkzakopane.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
JEDNOSTKA WOJSKOWA
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://woszkzakopane.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://woszkzakopane.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, budynek nr 1 (Sztab), pokój nr 101 (Kancelaria), lub przesłać listownie
Adres:
Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Zakopanem, ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511 Kościelisko

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ODZIEŻY SPORTOWEJ I SPRZĘTU SPORTOWEGO
Numer referencyjny: SP-WOSZK-ZP.2612.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży sportowej i sprzętu sportowego zwanych dalej „produktem” dla Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo Kondycyjnego w Zakopanem. Szczegółowy opis, zakres niniejszego zamówienia oraz ilości zamawianych produktów zostały określone w zał. nr 6 A-G do SIWZ – „Szczegółowa oferta cenowa – zadanie nr 1-7” oraz w zał. nr 5 A-G do SIWZ - „Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 1-7”. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z uwzględnieniem podziału zakresu zamówienia na nw. zadania: Zadanie nr 1 – Ubiory sportowe; Zadanie nr 2 – Sprzęt wspinaczkowy; Zadanie nr 3 – Sprzęt SERE; Zadanie nr 4 – Sprzęt nurkowy; Zadanie nr 5 – Sprzęt sportowy; Zadanie nr 6 – Sprzęt siłowy; Zadanie nr 7 – Ubiory sportowe - Służba Mundurowa. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę zadań, przy czym oferty dotyczące poszczególnych zadań muszą być kompletne. 4. Wymagania dotyczące warunków, jakie musi spełniać zamawiany produkt określone są w zał. nr 6 A-G do SIWZ – „Szczegółowa oferta cenowa – zadanie nr 1-7” oraz w zał. nr 5 A-G do SIWZ - „Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 1-7”. 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy, zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy. Przez ofertę równoważną zamawiający rozumie produkt o parametrach i standardach jakościowych takich samych, bądź lepszych w stosunku do produktów wskazanych (opisanych) przez zamawiającego. 6. Składając ofertę równoważną wykonawca będzie zobowiązany wskazać w ofercie, w zał. nr 6 A-G do SIWZ pozycje, w zakresie których oferuje produkty równoważne, podając w kolumnie nr 7 nazwy i producentów tych produktów, które oferuje oraz przedstawić w zał. nr 9 do SIWZ - „Parametry proponowanych produktów równoważnych”, oddzielnie dla każdego zadania, dokładny opis (podając parametry, dane techniczne) oferowanych produktów równoważnych potwierdzający, że oferowane przez niego produkty równoważne spełniają wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ – w zał. nr 5 A-G do SIWZ. Uwaga: w przypadku niewypełnienia przez wykonawcę kolumny nr 7 w zał. nr 6 A-G do SIWZ zamawiający uzna, że wykonawca oferuje produkt wskazany (opisany) przez zamawiającego określony w zał. nr 5 A-G do SIWZ - „Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 1-7. 7. Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, w nienaruszonych opakowaniach producenta. 8. Wymagana przez zamawiającego długość okresu gwarancji sprzętu: minimalny okres - 12 miesięcy. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji sprzętu, tj. 24 miesiące lub 36 miesięcy za co oferta wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty w ocenie ofert, zgodnie z punktem XIII niniejszej SIWZ; 8.1. wszystkie terminy gwarancji winny być liczone od daty dostawy sprzętu do magazynu zamawiającego; 8.2. gwarancja winna obejmować bezpłatne naprawy i transport do serwisu; 8.3. czas reakcji na zgłoszenie usterki – maksymalnie do 48 godzin od zgłoszenia usterki tj. przesłania protokołu reklamacyjnego do wykonawcy zamówienia; 8.4. czas naprawy – nie dłużej niż 7 dni roboczych od czasu zgłoszenia usterki; 8.5. każda naprawa gwarancyjna przedłuża gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu; 8.6. liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany sprzętu na nowy – 3 naprawy tego samego elementu; 8.7. transport sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji będzie się odbywał transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko. 9. Na potwierdzenie spełnienia wymagań zamawiającego zawartych w pkt. III ppkt. 8 SIWZ dotyczących gwarancji, wykonawca będzie zobowiązany wypełnić zał. nr 7 do SIWZ –„Oświadczenie o warunkach gwarancji i serwisu” oddzielnie dla poszczególnych zadań, na które wykonawca będzie składał ofertę. 10. Oferowany produkt w zakresie wszystkich zadań ma być fabrycznie nowy, kompletny, aktualnie produkowany na rynku, o parametrach nie gorszych niż określone w zał. nr 5 A-G do SIWZ. 11. Zamawiający informuje, że dostawy przedmiotu zamówienia będą odbywały się jednorazowo w zakresie każdego z zadań. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany transportem wykonawcy (na jego koszt i ryzyko) do siedziby zamawiającego. Dostawy będą realizowane w godz. 8.00 - 12.00 do magazynu zamawiającego – WOSzK w Zakopanem. 12. Termin każdej dostawy zostanie uzgodniony z zamawiającym przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. 13. Podstawą do realizacji zamówienia będzie zawarcie umowy.

II.5) Główny kod CPV: 37400000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
18400000-3
18800000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykonali należycie co najmniej dwie dostawy sprzętu sportowego o łącznej wartości nie mniejszej niż: 20 000,00 zł (warunek należy spełnić bez względu na liczbę zadań na które wykonawca składa ofertę). Jako sprzęt sportowy zamawiający rozumie – odzież sportową, artykuły i wyposażenie sportowe.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – w przypadku gdy zamawiający nie będzie mógł samodzielnie pobrać dokumentu z ogólnodostępnych rejestrów publicznych. 2. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - sporządzone na podstawie zał. nr 3 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw sprzętu sportowego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ – „Wykaz wykonanych dostaw”).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Druk „Oferta”, sporządzony wg wymagań SIWZ, zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ - „Oferta”. 2. Prawidłowo wypełniony zał. nr 6 A-G do SIWZ – „Szczegółowa oferta cenowa – zadanie nr 1-7” w zakresie zadań, których realizację Wykonawca oferuje. 3. Oświadczenie o warunkach gwarancji i serwisu w zakresie zadań, których realizację Wykonawca oferuje, wypełnione zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ. 4. Zał. nr 9 do SIWZ – „Parametry proponowanych produktów równoważnych” – w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych wobec produktów wskazanych (opisanych) przez Zamawiającego. 5. Oryginał lub kopię pełnomocnictwa - jeżeli dotyczy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena80,00
Gwarancja20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-16, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> JĘZYK POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie nr 1 - UBIORY SPORTOWE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurtka narciarska Męska szt. 8 Kurtka narciarska Damska szt. 2 Spodnie narciarskie Męskie szt. 8 Spodnie narciarskie Damskie szt. 2 Kurtka z tkanin wysokotechnicznych szt. 14 Spodnie alpinistyczne z tkanin wysokotechnicznych szt. 14 Obuwie sportowe do biegania para 16 Koszulka sportowa szt. 16 Spodenki sportowe szt. 16 Skarpety zimowe para 12 Skarpety sportowe letnie para 12 Koszulka sportowa z długim rękawem szt. 15 Bielizna termalna (koszulka, spodenki) kpl. 15 Klapki basenowe para 12 Kurtka membranowa (gore-tex) szt. 5 Kurtka z tkanin wysokotechnicznych zimowe szt. 5 Bluza polarowa treningowa z logo WOSzK szt. 45
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37400000-2, 18400000-3, 18800000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena80,00
Gwarancja20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zadanie nr 2 - SPRZĘT WSPINACZKOWY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:KARABINEK HMS STALOWY D STEEL SCREW LOCK szt. 20 KARABINEK OWAL STALOWY SCREW LOCK szt. 30 "LINA PÓŁSTATYCZNA 11 mm (Dłg.30 M) TYP. A CE EN 1891" szt. 15 "LINA PÓŁSTATYCZNA 10,5 mm ( Dłg.50 M) TYP. A CE EN 1891" szt. 2 "LINA PÓŁSTATYCZNA 10,5 mm ( Dłg.100 M) TYP. A CE EN 1891" szt. 1 PĘTLA ZSZYWANA 60 CM szt. 12 PĘTLA ZSZYWANA 80 CM szt. 12 PĘTLA ZSZYWANA 120 CM szt. 12 PĘTLA ZSZYWANA 150 CM szt. 12 LONŻA NIEREGULOWANA DŁ. 150 CM szt. 12 RĘKAWICE WSPINACZKOWE szt. 14 PRZYRZĄD ZJAZDOWY ROLKA PETZL STOP szt. 10 KARABINEK STALOWY MAILON TYP DELTA 8MM szt. 2 AKCESORIA REWERSO szt. 20 TORBA NA LINĘ szt. 15 KARABINEK STALOWY OWAL WYDŁUŻONY-SKRĘCONY OCYNK 8MM szt. 40 LINA DO WSPINANIA DYNAMICZNA ø 11 mm szt. 4 REPSZNUR mb. 50 EKSPRES WSPINACZKOWY szt. 21 HAKI WSPINACZKOWE szt. 6 HAKI WSPINACZKOWE szt. 4 HAKI LODOWE szt. 4 HAKI LODOWE szt. 4 MŁOTEK SKALNY /TATERNICZY/ szt. 2 ŚRUBA LODOWA szt. 12 SZABLA ŚNIEŻNA szt. 2 PRZYRZĄD ASEKURACYJNY FRIEND kpl. 2 KOŚĆ UNIWERSALNA kpl. 2 KARABINEK ASYMETRYCZNY /EXPRES/ szt. 70 KLUCZ DO KOŚCI szt. 2 TAŚMA DO EKSPRESÓW szt. 30 NÓŻ RATOWNICZY szt. 3 Detektor lawinowy szt. 7 Sonda lawinowa szt. 17 Łopata lawinowa szt. 8 Raki alpinistyczne (do turystyki kwalifikowanej) para 6 Raki śnieżne na buty para 15 Raki śnieżne na buty para 15 Czekan alpinistyczny szt. 8 Czekan (turystyczny) szt. 15 Plecak osobisty wspinaczkowy szt. 3 Plecak z systemem ABS szt. 3 MAGNEZJA W PŁYNIE szt. 10 MAGNEZJA W KOSTCE szt. 10
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37400000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena80,00
Gwarancja20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Zadanie nr 3 - SPRZĘT SERE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kajdanki szt. 15 Torba wodoszczelna 90 L szt. 5 Worek wodoszczelny z membraną szt. 5 Pas takt. z wyposażeniem do przenoszenia sprzętu survivalowego kpl. 5 Marker elektroniczny różne kolory kpl. 5 Filtr do wody szt. 5 Guma mocująca z haczykami szt. 60 Karabinek do sprzętu survivalowego szt. 20 Krzesiwo kluczykowe szt. 20 Lina nylonowa paracord-550 - khaki szpula 2 Lusterko sygnalizacyjne - heliograf szt. 20 Łopatka składana szt. 5 Mata samopompująca o grubości min 3,8cm szt. 5 Notes wodoodporny szt. 10 Ostrzarka wolnoobrotowa tarczowo-taśmowa kpl. 1 Okulary ochronne szt. 25 Okulary ochronne - Gogle taktyczne szt. 18 Płachta biwakowa-tarp-basha szt. 10 Ponczo szt. 10 Siekiera szt. 1 Taśma uniwersalna 50mm x50m zielona/czarna/srebrna szt. 9 Zestaw survivalowy szt. 15
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37400000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena80,00
Gwarancja20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Zadanie nr 4 - SPRZĘT NURKOWY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Komputer nurkowy szt. 3 Manomet nurkowy szt. 3 Skafander piankowy mokry 3mm szt. 10 Rękawice suche para 3 Pierścienie do samodzielnego montażu do rękawic suchych kpl. 3 Zimowe wkłady do rękawic suchych para 3 Gumka do mocowania II stopnia automatu oddechowego szt. 3 Zestaw narzędzi nurkowych kpl. 3 Sekator do cięcia sieci w etui i paskami do montażu do przedramienia szt. 3 Ocieplacz nurkowy letni krój męski szt. 3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37400000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena80,00
Gwarancja20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Zadanie nr 5 - SPRZĘT SPORTOWY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Piłka do siatkówki szt. 10 Piłka do koszykówki szt. 10 Rękawice bokserskie para 10 Siatka do siatkówki szt. 2 Taśmy boczne + antenki do siatkówki kpl. 2 Stojaki do badmintona kpl 1 Siatka do badmintona szt. 2 Tyczka trenerska ratownicza 4 m szt. 2 Wiosełka Łapki do pływania szt. 5 Okulary pływackie szt. 10 Lotka do Badmintona szt. 120 Piłki tenisowe szt. 200 Okulary pływackie szt. 15 Okulary sportowe szt. 14 Kask narciarski do sportów górskich szt. 3 Kije do nart turowych para 2 Kije do nart zjadowych para 2 Buty narciarskie skiturowe para 2 Buty narciarskie biegowe para 6 Foki do nart turowych para 2 Foki do nart turowych para 8 Narty skiturowe z wiązaniami kpl. 2 OPONA ROW.29X2.25 szt. 10 OPONA ROW.27.5X2.10 szt. 10 OPONA ROW 27.5X2.25 szt. 10 TARCZA HAM SM-RT30-S szt. 12 TARCZA HAM SM-RT30-M szt. 12 TARCZA HAM SM-RT10-S szt. 12 TARCZA HAM SM-RT10-M szt. 12 TARCZA HAM SM-RT54-S szt. 12 TARCZA HAM SM-RT54-M szt. 12 DZWONEK DO ROWERU AUTHOR AWA-51 szt. 37
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37400000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena80,00
Gwarancja20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Zadanie nr 6 - SPRZĘT SIŁOWY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Maszyna ze stosem dwufunkcyjna na czworogłowe i dwugłowe uda szt. 1 Maszyna ze stosem dwufunkcyjna na przywodziciele i odwodziciele uda szt. 1 Maszyna ze stosem dwufunkcyjna Klatka piersiowa i czworogłowy uda szt. 1 Maszyna półwolna szt. 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37400000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena80,00
Gwarancja20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Zadanie nr 7 - UBIORY SPORTOWE - SŁUŻBA MUNDUROWA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurtka narciarska męska szt. 3 Spodnie narciarskie zajzdowe męskie szt. 3 Obuwie sportowe/ treningowe para 5 Koszulka polo /sportowa szt. 6 Spodenki sportowe szt. 6 Dres sportowy kpl. 5 Obuwie sportowe zimowe para 3 Czapka z daszkiem szt. 3 Czapka zimowa/ocieplona szt. 3 Rekawice sportowe ocieplone para 3 Okulary przeciwsłoneczne kpl. 1 Klapki basenowe para 4 Czepek ratownika szt. 2 Kąpielówki ratownika szt. 2 Okulary pływackie szt. 2 Koszulka ratownika wodnego szt. 4 Spodenki ratownika szt. 4
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37400000-2, 18400000-3, 18800000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena80,00
Gwarancja20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: