Ogłoszenie nr 557229-N-2020 z dnia 2020-07-02 r.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: Dostawa, instalacja i uruchomienie elementów sieci komputerowej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz ich integracja z istniejącą siecią Zamawiającego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, krajowy numer identyfikacyjny 000001525, ul. al. Niepodległości  10 , 61-875  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8569000, 8569500, , e-mail zp@ue.poznan.pl, , faks 618 543 988.
Adres strony internetowej (URL): www.ue.poznan.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/zamowienia-publiczne,c115/ogloszenia,c127/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 61-875 Poznań, al. Niepodległości 10 Budynek B, pok. 016

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, instalacja i uruchomienie elementów sieci komputerowej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz ich integracja z istniejącą siecią Zamawiającego
Numer referencyjny: ZP/014/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie elementów sieci komputerowej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz ich integracja z istniejącą siecią Zamawiającego z wymogami określonymi w załączeniu Specyfikacja techniczna zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 32418000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72250000-2
72710000-0
32410000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-06-10

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: CZĘŚĆ A: 1) Wykazanie się przez Wykonawcę przychodami z działalności średnio rocznie za ostatnie 3 lata obrotowe w wysokości minimum 1 000.000 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a Pzp minimum co najmniej jeden Wykonawca powinien spełniać warunek. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie nie ma zastosowania sumowanie w/w kwot. CZĘŚĆ B: 1) Wykazanie się przez Wykonawcę przychodami z działalności średnio rocznie za ostatnie 3 lata obrotowe w wysokości minimum 300.000 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a Pzp minimum co najmniej jeden Wykonawca powinien spełniać warunek. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie nie ma zastosowania sumowanie w/w kwot.
Informacje dodatkowe Wykonawcy uczestnicząc w postępowaniu mają potwierdzić spełnienie tego warunku w dwóch etapach: Etap I W terminie składania ofert wykonawcy składają do oferty oświadczenie – załącznik nr 3. Etap II Zamawiający w trakcie badania ofert dokona oceny oferty najkorzystniejszej. Na podstawie art. 26 ust 2 ustawy Pzp Zamawiający zwróci się do wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku. Dokumenty te zostały wskazane w pkt. 9.3.4 SIWZ.3.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: CZĘŚĆ A: 1) Wykazanie wykonania w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie: co najmniej jednego zlecenia obejmującego dostawę elementów systemu bezprzewodowej sieci komputerowej WLAN (urządzeń AP, kontrolerów sieci WLAN) wraz z wykonaniem usługi uruchomienia i integracji z siecią Zamawiającego, o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 złotych brutto. 2) Wykazanie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, t.j: Zespół osób (minimum 3 osobowy), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia w skład, którego wchodzą: a) 1 osoba przewidziana do roli Kierownika Projektu, posiadająca: wykształcenie wyższe oraz posiadająca wiedzę w zakresie zarządzania projektami potwierdzoną przez certyfikat PRINCE2 Foundation lub certyfikat AgilePM Foundation lub certyfikat PMI PMP lub inny równoważny; minimum 4 letnie doświadczenie w zarządzaniu realizacją projektów informatycznych wg metodyki Prince2, lub AgilePM, lub PMI lub innej równoważnej, potwierdzone udziałem tegoż Kierownika Projektu w przynajmniej 3 zakończonych sukcesem (tj. odebranych przez Zamawiającego) projektach informatycznych polegających na dostawie i uruchomieniu systemu bezprzewodowej sieci komputerowej WLAN o wartości poszczególnego projektu nie mniejszej niż 120.000,00 zł brutto b) 1 osoba przewidziana do roli Specjalisty ds. bezprzewodowych sieci komputerowych posiadająca: wykształcenie wyższe oraz minimum 4 letnie doświadczenie w zakresie planowania i uruchamiania systemów bezprzewodowych sieci komputerowych, potwierdzone udziałem tegoż Specjalisty ds. bezprzewodowych sieci komputerowych w przynajmniej 3 zakończonym sukcesem (tj. odebranych przez Zamawiającego) projektach informatycznych polegających na planowaniu i uruchomieniu systemu bezprzewodowej sieci komputerowej WLAN o wartości poszczególnego projektu nie mniejszej niż 120.000,00 zł brutto c) 1 osoba przewidziana dla wsparcia osób wymieniowych powyżej, do wykonywania zadań wynikających z realizacji zamówienia (np. logistyka, fizyczne instalacje, przeprowadzenie testów wykonanej instalacji, itp.) Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji a) i b) określonych powyżej. CZĘŚĆ B: Wykazanie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, t.j: a) osoba przewidziana do roli Specjalisty ds. sieci komputerowych posiadającą: wykształcenie wyższe oraz minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie planowania i uruchamiania urządzeń sieci komputerowych, potwierdzone udziałem tegoż Specjalisty ds. sieci komputerowych w przynajmniej 3 zakończonym sukcesem (tj. odebranych przez Zamawiającego) projektach informatycznych polegających planowaniu i uruchomieniu urządzeń sieci komputerowej LAN o wartości poszczególnego projektu nie mniejszej niż 90.000,00 zł brutto
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Wykonawcy uczestnicząc w postępowaniu mają potwierdzić spełnienie tego warunku w dwóch etapach: Etap I W terminie składania ofert wykonawcy składają do oferty oświadczenie – załącznik nr 3. Etap II Zamawiający w trakcie badania ofert dokona oceny oferty najkorzystniejszej. Na podstawie art. 26 ust 2 ustawy Pzp Zamawiający zwróci się do Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz wykonanych dostaw (dotyczy tylko części A), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Dokument ten ma potwierdzać spełnienie wymagań wskazanych w pkt 7.2.3.1. SIWZ – zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 11 do SIWZ. Oświadczenie dot. średniorocznych przychodów z działalności za trzy ostatnie lata kalendarzowe zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 7.2.2.1 oraz 7.3.2.1 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ustawy Pzp zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu opisanych przez Zamawiającego w treści ogłoszenia o zamówieniu i w zapisach niniejszej SIWZ, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wypełniony i podpisany formularz specyfikacji technicznej – załącznik nr 6 Kosztorys ofertowy – załącznik nr 7
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do przetargu, obowiązany jest wnieść wadium w terminie składania ofert – w wysokości: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100). Wadium można wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Al. Niepodległości 10 w Santander Bank Polska S.A, 4 Oddział Poznań 08 1090 1476 0000 0001 4228 6053. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne, w przypadku uznania rachunku zamawiającego (wpływ na konto zamawiającego).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Funkcjonalność10,00
Okres na jaki będą udzielone wszystkie wymagane licencje10,00
Okres gwarancji10,00
Czas reakcji serwisu10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Pzp nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza: a) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp., b) zmianę dotyczącą dostarczanego asortymentu w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu, wersji) z produkcji przez producenta, a dostępny będzie asortyment o parametrach nie gorszych niż wynikających z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie (tzn. asortyment zamienny może mieć cenę niższą albo równą cenie ofertowej); wycofanie asortymentu z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować, c) zmianę dotyczącą dostarczanego asortymentu w sytuacji, gdy producent nie będzie mógł zrealizować dostawy w terminie wyznaczonym w umowie, a Zamawiający nie będzie mógł przedłużyć terminu realizacji dostawy w związku z koniecznością terminowego wydatkowania środków finansowych (sankcja utraty środków finansowych); pod warunkiem, że dostępny będzie asortyment o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy oraz, że cena nie będzie wyższa (tj. będzie równa albo niższa) niż wskazana w ofercie, d) zmianę dotyczącą dostarczanego asortymentu, gdy niedostępny będzie na rynku asortyment objęty ofertą Wykonawcy, a dostępny będzie asortyment o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że jego cena nie będzie wyższa (tj. będzie równa albo niższa) niż wskazana w ofercie. W przypadkach opisanych powyżej Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym proponowanego innego przedmiotu zamówienia, a po zaakceptowaniu zmian przez Zamawiającego do podpisania stosownego aneksu do umowy. e) zmianę dotyczącą dostarczanego oprogramowania (licencji) w sytuacji, gdy niedostępne będą na rynku wersje oferowanego oprogramowania składające się na ofertę wykonawcy a będą dostępne ich nowsze wersje, pod warunkiem, że cena przedmiotu zamówienia nie będzie wyższa (tj. będzie równa albo niższa) niż wskazana w ofercie. Wycofanie danego oprogramowania przez producenta wykonawca musi pisemnie udokumentować; f) zmniejszenie zakresu dostarczanego asortymentu oraz związane z tym zmniejszenie wartości umowy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować. g) zmianę dotyczącą dostarczanego asortymentu albo terminu realizacji przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych, technicznych lub w dziedzinie oprogramowania, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy, nie powodujących zmiany przedmiotu umowy, h) zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, i) zmianę kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku uzyskania przez Zamawiającego zaświadczenia uprawniającego do zastosowania stawki VAT 0% 2. Zmiana postanowień zawartej umowy jest także dopuszczalna w przypadkach wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 - 6 Pzp. 3. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy: a) strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 12 powyżej. b) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. c) złożony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać: - opis propozycji zmiany, - uzasadnienie zmiany, - opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy. d) zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-10, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: CZĘŚĆ A
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa, instalacja i uruchomienie elementów sieci komputerowej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz ich integracja z istniejącą siecią Zamawiającego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32418000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-10
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Funkcjonalność10,00
Okres na jaki będą udzielone wszystkie wymagane licencje10,00
Okres gwarancji10,00
Czas reakcji serwisu10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: CZĘŚĆ B
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa, instalacja i uruchomienie elementów sieci komputerowej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz ich integracja z istniejącą siecią Zamawiającego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32418000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-10
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Funkcjonalność20,00
Okres gwarancji10,00
Czas reakcji serwisu10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: