Ogłoszenie nr 556241-N-2020 z dnia 2020-07-02 r.

Gmina Opoczno: Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli i wyposażenia oraz sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w ramach projektu z edukacji ekologicznej pn. „Nasze ekologiczne pracownie” w podziale na 3 części zamówienia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opoczno, krajowy numer identyfikacyjny 59064837900000, ul. Staromiejska  6 , 26-300  Opoczno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44/ 78 60 137 , , e-mail przetargi@um.opoczno.pl, , faks 44/ 78 60 111 .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.opoczno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.opoczno.pl / zakładka - zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.opoczno.pl / zakładka - zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem kuriera
Adres:
Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26 - 300 Opoczno (sekretariat) urzędu I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli i wyposażenia oraz sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w ramach projektu z edukacji ekologicznej pn. „Nasze ekologiczne pracownie” w podziale na 3 części zamówienia
Numer referencyjny: ZP 271.06.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli i wyposażenia oraz sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w ramach projektu z edukacji ekologicznej pn. „Nasze ekologiczne pracownie” w podziale na 3 części zamówienia tj. CZĘŚĆ 1 - Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach projektów tj.:  „Zielona Akademia” - przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym;  „EKO – SPACE” - przy Szkole Podstawowej w Wygnanowie;  „EKOSFERA” - przy Szkole Podstawowej w Modrzewiu;  „Przygoda z przyrodą – moja wymarzona ekopracownia” - przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim. CZĘŚĆ 2 - Dostawa mebli szkolnych i wyposażenia do szkół podstawowych w ramach projektów tj.:  „Zielona Akademia” - przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym;  „EKO – SPACE” - przy Szkole Podstawowej w Wygnanowie;  „EKOSFERA” - przy Szkole Podstawowej w Modrzewiu;  „Przygoda z przyrodą – moja wymarzona ekopracownia” - przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim. CZĘŚĆ 3 - Dostawa sprzętu komputerowego, audio, video z akcesoriami do szkół podstawowych w ramach projektów tj.  „Zielona Akademia” - przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym;  „EKO – SPACE” - przy Szkole Podstawowej w Wygnanowie;  „EKOSFERA” - przy Szkole Podstawowej w Modrzewiu;  „Przygoda z przyrodą – moja wymarzona ekopracownia” - przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim. 2. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązuje się do: a) dostawy przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego i wolnego od obciążeń prawami osób trzecich; b) przekazania niezbędnych instrukcji dotyczących użytkowania, sporządzonych w języku polskim, c) dostawy przedmiotu zamówienia bez wad, kompletnego, posiadającego parametry i właściwości określone w SIWZ. 3.Pod pojęciem „fabrycznie nowy” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu. 4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na warunkach ustalonych w umowie które określa:  dla części 1 - załączniki nr 4 do SIWZ).  dla części 2 - załączniki nr 4a do SIWZ).  dla części 3 - załączniki nr 4b do SIWZ). 5. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji określają: dla części 1 - załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia, dla części 2 - załącznik nr 1a - opis przedmiotu zamówienia, dla części 3 - załącznik nr 1b - opis przedmiotu zamówienia. 6. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie przekazany dla placówek oświatowych.

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
22114200-4
38127000-1
38540000-2
22114300-5
34999400-0
39162110-9
39162200-7
33793000-5
38437000-7
39298600-3
38510000-3
38412000-6
33192500-7
39150000-8
39160000-1
30195000-2
39110000-6
39515410-2
39180000-7
30236000-2
30213100-6
38652100-1
32342412-3
30237200-1
48761000-0
48000000-8
30231300-0
38653400-1
48190000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-08-14
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-08-14

II.9) Informacje dodatkowe: 1.Zamawiający dopuszcza korzystanie z Podwykonawców. Wykonawca: a) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) zakres/ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców. Wskazanie w ofercie zakresu/części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców, stanowi co do zasady jedynie jego zamierzenie a nie stanowi zobowiązania do wykonania prac przy udziale konkretnych podwykonawców (zgodnie z wyrokiem KIO sygn. akt KIO 234/17). W przypadku niewskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i firmom podwykonawców, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę; 2. Gwarancja i rękojmia. 1) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres wskazany w formularzu oferty. 2) długość okresu gwarancji – dla Części 2 i Części 3 stanowi również kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres: a) dla części 1 - gwarancja producenta b) dla części 2 - w przedziale od 24 miesięcy (termin minimalny) do 36 miesięcy (termin maksymalny), c) dla części 3 - w przedziale od 24 miesięcy (termin minimalny) do 36 miesięcy (termin maksymalny) - dotyczy komputerów przenośnych. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, chyba że producent dostarczonego przedmiotu umowy udziela dłuższej gwarancji – wówczas obowiązuje termin określony w gwarancji producenta. Gwarancja producenta udzielona jest niezależnie od gwarancji Wykonawcy. Okres gwarancji udzielonej przez producenta sprzętu potwierdzą załączone przez Wykonawcę dokumenty (certyfikaty) gwarancji jakości. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z rękojmi lub gwarancji producenta, czy też z gwarancji Wykonawcy. Zapis niniejszy stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisu art. 577 kodeksu cywilnego. 3) Okres rękojmi równy okresowi gwarancji. 3. Warunki płatności: 1)Wynagrodzenie płatne będzie po dokonaniu odbioru ( dla każdej części zamówienia oddzielenie) na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia w siedzibie Zamawiającego 2) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone tylko w PLN. 3) Rozliczenia w walutach obcych nie będą prowadzone. 4)Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment (dotyczy płatników VAT). 5)Wynagrodzenie będzie płatne na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze zgłoszone do rejestru podmiotów VAT. 6) Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT/ nie jest podatnikiem VAT[1] 7) Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT. 3.. Inne postanowienia ogólne: 1) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 2) Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia. 3) Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4) Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowane jest i prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie Wykonawców oraz z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. 5) Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 6) Zamawiający, przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, nie poinformował wykonawców o planach i oczekiwaniach dotyczących zamówienia, nie przeprowadził dialogu technicznego, nie zwracając się do ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. 4.Zamawiający nie przewiduje: a) zawarcia umowy ramowej; b) rozliczania w walutach obcych; c) aukcji elektronicznej; d) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia: a) Aktualne na dzień składania oświadczenie wstępne - (załącznik nr 3 do SIWZ), b) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony zgodnie z treścią i formą zawartą we wzorze - (załącznik nr 2 do SIWZ). Z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „nazwa wykonawcy/wykonawców, adres..” należy wpisać nazwę Wykonawcy lub Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację. c)Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). d) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. e) Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie, których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje). 2.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór oświadczenia stanowi - (załącznik nr 5 do SIWZ). Ponadto: Wykonawca w dniu podpisania umowy winien dostarczyć Zamawiającemu dokumenty zgodnie z rozd. XV pkt. 4 SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena 60,00
dla cz1 termin realizacji zamówienia 40,00
dla cz 2 i 3 okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Część 1 Zmiana treści umowy 1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: terminu realizacji przedmiotu umowy, wynagrodzenia, zmiany zakresu przedmiotu umowy, zmiany sposobu rozliczeń przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, akty wandalizmu, ataki terrorystyczne, promieniowanie lub skażenia, awarie, katastrofy, 2) zmiany przepisów prawa mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy, 3) zmiany sposobu wystawiania faktur, 4) zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku przedmiotu umowy wskazanego w ofercie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić model będący technicznym następcą przedmiotu umowy pierwotnie zaoferowanego. W przypadku, gdy model będący następcą będzie posiadał gorsze parametry lub nie posiadał wszystkich cech użytkowych modelu pierwotnego, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć inny model o identycznych lub lepszych parametrach. Przed wykonaniem dostawy, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego poinformowania Zamawiającego o braku możliwości dostarczenia wskazanego w ofercie przedmiotu umowy wraz z uzasadnieniem powstałej sytuacji, wskazaniem modelu i typu proponowanego oraz oświadczeniem, iż przedmiot umowy tożsamy spełnia wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ. Brak sprzeciwu ze strony Zamawiającego w okresie 3 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Wykonawcy, uznaje się za zgodę na zmianę przedmiotu umowy, 5)zmiany podwykonawców lub zakresu prac wykonanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę wg. postanowień umowy, 6)innych od wyżej przywołanych, niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 2. W przypadkach, o których mowa powyżej, za zgodą stron umowy, termin realizacji przedmiotu umowy przedłuża się o: 1) czas trwania siły wyższej, 2) czas niezbędny na podjęcie działań, o których mowa w ust. 1 pkt 4; 3. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadkach wskazanym w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. 5. Wykonawca wnioskując o zmianę umowy zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania. Każdorazowa zmiana umowy wymaga zgody lub akceptacji Zamawiającego. 6. Zamawiający dopuszcza także zmianę umowy w sytuacji, kiedy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. Część 2 Zmiana treści umowy 1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: terminu realizacji przedmiotu umowy, wynagrodzenia, zmiany zakresu przedmiotu umowy, zmiany sposobu rozliczeń przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, akty wandalizmu, ataki terrorystyczne, promieniowanie lub skażenia, awarie, katastrofy, 2) zmiany przepisów prawa mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy, 3) zmiany sposobu wystawiania faktur, 4) zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku przedmiotu umowy wskazanego w ofercie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić model będący technicznym następcą pierwotnie zaoferowanego. Przed wykonaniem dostawy, Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego poinformowania Zamawiającego o braku możliwości dostarczenia wskazanego w ofercie przedmiotu umowy wraz z uzasadnieniem powstałej sytuacji, wskazaniem proponowanego modelu i typu oraz oświadczeniem, iż przedmiot umowy tożsamy spełnia wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ. Brak sprzeciwu ze strony Zamawiającego w okresie 3 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia od Wykonawcy, uznaje się za zgodę na zmianę przedmiotu umowy. 5)zmiany podwykonawców lub zakresu prac wykonanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę wg. postanowień umowy, 6)innych od wyżej przywołanych, niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 2. W przypadkach, o których mowa powyżej, za zgodą stron umowy, termin realizacji przedmiotu umowy przedłuża się o: 1) czas trwania siły wyższej, 2) czas niezbędny na podjęcie działań, o których mowa w ust. 1 pkt 4; 3. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadkach wskazanym w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. 5. Wykonawca wnioskując o zmianę umowy zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania. Każdorazowa zmiana umowy wymaga zgody lub akceptacji Zamawiającego. 6. Zamawiający dopuszcza także zmianę umowy w sytuacji, kiedy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. Część 3 Zmiana treści umowy 1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: terminu realizacji przedmiotu umowy, wynagrodzenia, zmiany zakresu przedmiotu umowy, zmiany sposobu rozliczeń przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, akty wandalizmu, ataki terrorystyczne, promieniowanie lub skażenia, awarie, katastrofy, 2) zmiany przepisów prawa mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy, 3) zmiany sposobu wystawiania faktur, 4) zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku sprzętu wskazanego w ofercie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić model będący technicznym następcą sprzętu pierwotnie zaoferowanego. W przypadku, gdy model będący następca będzie posiadał gorsze parametry lub nie posiadał wszystkich cech użytkowych modelu pierwotnego, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć inny model o identycznych lub lepszych parametrach. Przed wykonaniem dostawy, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego poinformowania Zamawiającego o braku możliwości dostarczenia wskazanego w ofercie sprzętu wraz z uzasadnieniem powstałej sytuacji, wskazaniem modelu i typu sprzętu proponowanego oraz oświadczeniem, iż sprzęt tożsamy spełnia wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ. Brak sprzeciwu ze strony Zamawiającego w okresie 3 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Wykonawcy, uznaje się za zgodę na zmianę sprzętu, 5)zmiany podwykonawców lub zakresu prac wykonanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę wg. postanowień umowy, 6)innych od wyżej przywołanych, niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 2. W przypadkach, o których mowa powyżej, za zgodą stron umowy, termin realizacji przedmiotu umowy przedłuża się o: 1) czas trwania siły wyższej, 2) czas niezbędny na podjęcie działań, o których mowa w ust. 1 pkt 4; 3. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadkach wskazanym w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. 5. Wykonawca wnioskując o zmianę umowy zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania. Każdorazowa zmiana umowy wymaga zgody lub akceptacji Zamawiającego. 6. Zamawiający dopuszcza także zmianę umowy w sytuacji, kiedy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-10, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: CZĘŚĆ 1 - Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach projektu z edukacji ekologicznej pn. „Nasze ekologiczne pracownie”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach projektów tj.: „Zielona Akademia” - przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym; „EKO – SPACE” - przy Szkole Podstawowej w Wygnanowie; „EKOSFERA” - przy Szkole Podstawowej w Modrzewiu; „Przygoda z przyrodą – moja wymarzona ekopracownia” - przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim. 2. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązuje się do: a) dostawy przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego i wolnego od obciążeń prawami osób trzecich; b) przekazania niezbędnych instrukcji dotyczących użytkowania, sporządzonych w języku polskim, c) dostawy przedmiotu zamówienia bez wad, kompletnego, posiadającego parametry i właściwości określone w SIWZ. 3.Pod pojęciem „fabrycznie nowy” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu. Lp. Rodzaj pomocy dydaktycznych Ilość Dostawa pomocy dydaktycznych do projektu ekologicznego pn. „Zielona Akademia” przy szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym” 1. Świat. Mapa ścienna ukształtowanie powierzchn 1 szt. 2. Polska - mapa ogólno -geograficzna 150x170cm 1 szt. 3. Polska - mapa administracyjna 150x170cm 1 szt. 4. Mapa świata 3D -geofizyczna 1 szt. 5. Świat-Strefy klimatyczne świata 160 cm x 120 cm (skala 1 : 22 000 000) 1 szt. 6. Plansza 160 cm x 120 cm - Podstawy kartografii 1 szt. 7. Klasa orientuje się na mapie i w terenie 1 szt. 8. Europa - mapa ogólnogeograficzna 150x170cm 1 szt. 9. Polska -Zoogeografia Polski 160 cm x 120 cm (skala 1:600000) 1 szt. 10. Azja - mapa ogólnogeograficzna 150 cm x 170 cm 1 szt. 11. Afryka - mapa ogólnogeograficzna 150 cm x 170 cm 1 szt. 12. Ameryka Północna - mapa ogólnogeograficzna 150 cm x 170 cm 1 szt. 13. Ameryka Południowa - mapa ogólnpgeograficzna 150 cm x 170 cm 1 szt. 14. Australia i Oceania - mapa ogólnogeograficzna 150 cm x 170 cm 1 szt. 15. Globus polityczno-fizyczny podświetlany 320 mm 1 szt. 16. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi - model demonstracyjny 1 szt. 17. Lodowiec alpejski - model edukacyjny 1 szt. 18. Geograficzne koryto - krajobraz na lekcji 1 szt. 19. Tablica edukacyjna „Profile glebowe”-metalowa 60 cm x 80 cm 1 szt. 20. Rodzaje gleb-próbki – 6 gleb 1 zest. 21. Skały i minerały – 50 okazów 40 mm (duże okazy) 1 zest. 22. Na tropach nauki – Poznajemy Ziemię 1 zest. 23. Globus fizjograficzny 3D 1 szt. 24. Mapa Polski magnetyczna konturowa 96 cm x 80cm 1 szt. 25. W dobrym kierunku – gra dydaktyczna 1 szt. 26. Ekologia - pierwsze eksperymenty 1 zest. 27. Komplet 4 elektronicznych mierników parametrów środowiskowych – metalowej walizce 1 zest. 28. Poznajemy wodę -1 0 doświadczeń dla klas IV-VI 1 zest. 29. Anemometr - wiatromierz 1 szt. 30. Elektroniczna stacja pogody z bezprzewodowym czujnikiem temperatury 1 szt. 31. Kompas National Geographic 3 szt. 32. Komplet plansz – warstwy lasów w różnych strefach klimatycznych 1 zest. 33. Mini mikroskop przenośny LED 20x, 40x 2 szt. 34. Mini okazy – 10 skamieniałości 1 zest. 35. Statyw na probówki 2 szt. 36. Tace laboratoryjne 1 szt. 37. Szczypce wykonane ze stali szlachetnej do zlewek 1 szt. 38. Butelki do roztworów 2 szt. 39. Palniki spirytusowe 2 szt. 40. Pipety - poj.10 ml; Pipety - poj.25 ml 1 zest. 41. Statywy 1 szt. 42. Szczypce metalowe 1 szt. 43. Waga laboratoryjna elektroniczna z akcesoriami 1 szt. 44. Probówki szklane z korkami 10 szt. 45. Zlewki różne wielkości - zestaw 1 zest. 46. Pipety Pasteura 1 zest. 47. Bagietki 5 szt. 48. Szalki Petriego 1 zest. 49. Kolby stożkowe (Kolba stożkowa Erlenmeyera szklana, szeroka szyja 300 ml) 2 szt. 50. Płaszcz czasza grzejna 1 szt. 51. Moździerze 2 szt. 52. Kolba okrągłodenna, 2 szt. 53. Łyżki do spalań zgięta 2 szt. 54. SZPATUŁKA PODWÓJNA 1 szt. 55. Łapy do próbówek drewniane 2 szt. 56. Cylindry miarowe 4 szt. 57. Termometr bez rtęci 1 szt. 58. Lejek laboratoryjny 1 szt. 59. Krystalizatory 3 szt. 60. Parowniczki 3 szt. 61. Tryskawki ze skalą 3 szt. 62. Elektrody grafitowe 1 zest. 63. Węże gumowe 1 szt. 64. Metale: 1 zest. 65. Niemetale; Woda bromowa 1 zest. 66. TlenkI 1 opak. 67. Wodorotlenki 1 opak. 68. Kwasy 1 opak. 69. Sole 1 opak. 70. Pęsety 1 szt. 71. Tabela rozpuszczalności – plansza 1 szt. 72. Suszarka na szkło laboratoryjne 1 szt. 73. Pakiet klasowy ATOM 1 szt. 74. Zestaw plansz dydaktycznych z chemii 1 zest. 75. Model atomu 3D 1 szt. 76. Multimedialne Pracownie Przedmiotowe- Chemia 1 szt. 77. Podstawy elektryczności- mini zestaw walizkowy 3 szt. 78. Multimedialne pracownie Przedmiotowe -Fizyka 1 szt. 79. Komplet do doświadczeń z magnetyzmu 1 szt. 80. Atmosfera i wnętrze ziemi - ścienna plansza dydaktyczna 1 szt. 81. Układ Słoneczny - mapa nieba 1 szt. 82. Parki narodowe i inne formy ochrony przyrody w Polsce. Atlas i przewodnik. 1 szt. 83. Mapa krajobrazowa świata - mapa ścienna 1 szt. 84. Ekosystem Bałtyku - ścienna plansza dydaktyczna 1 szt. 85. Ekosystem jeziora - ścienna plansz dydaktyczna 1 szt. 86. Ekosystem łąki i pola – ścienna plansza dydaktyczna 1 szt. 87. Ekosystem lasu – ścienna plansza dydaktyczna 1 szt. 88. Ekosystem morza ciepłego – ścienna plansza dydaktyczna 1 szt. 89. Piętrowość w górach 1 szt. 90. Termometr do cieczy i ciał stałych 1 szt. 91. Przewodnik do rozpoznawania drzew i krzewów 1 szt. 92. Kwiat – model, format 100 x 70 cm 1 szt. 93. Człowiek – zestaw modeli (oko, serce, tors, czaszka), format 100 x 70 cm 1 zest. 94. Ucho – model, format 100 x 70 cm 1 szt. 95. Stereoskop metalowy 2 szt. 96. Zestaw plansz 19 szt. 97. Pałeczki do elektryzowania: - ebonitowe – 1 zestaw (2 szt.) - szklane - 1 zestaw (2 szt.) 2 zest. 98. Podstawowe obwody elektryczne. Zestaw 1 zest. 99. Zwierciadła kuliste wklęsłe i wypukłe 1 szt. 100. Model do filtracji wody 1 szt. 101. Mikroskop USB powiększenie 50x-500x 1 szt. 102. Kolorowe okulary (z wymiennymi szkłami) 1 szt. 103. Mikroskop biologiczny szkolny 2L Plus 3 szt. 104. Czaszka. Model anatomiczny 1 szt. 105. Oko. Model anatomiczny 1 szt. 106. Plansza - Profil glebowy. Dwustronna 1 szt. Dostawa pomocy dydaktycznych do projektu ekologicznego realizowanego pn. „EKO – SPACE” przy Szkole Podstawowej w Wygnanowie” 107. Dumel interaktywna mapa Polski 1 szt. 108. Dumel interaktywna mapa państwa świata 1 szt. 109. Dumel interaktywna mapa zwierzęta świata 1 szt. 110. CLEMENTONI Interaktywny EduGlobus Poznaj Świat 1 szt. 111. Quiz przyrodniczy 1 szt. 112. Plansza ścienna: ODPADY - jak długo się rozkładają 1 szt. 113. Plansza ścienna: Ssaki chronione i łowne – polska przyroda 1 szt. 114. Plansza ścienna: Polskie Parki Narodowe 1 szt. 115. Model do rysowania mapy poziomicowej 1 szt. 116. Rodzaje ukształtowania powierzchni Ziemi – zestaw klasowy 1 szt. 117. Mapa ścienna: Surowce mineralne w Polsce 1 szt. 118. Skamieniałości – kolekcja podstawowa 1 szt. 119. Obieg wody w przyrodzie – model - symulator z lampą 1 szt. 120. Plansza ścienna: Martwe drewno tętniące życiem 1 szt. 121. Plansza ścienna: Flora Polski 1 szt. 122. Plansza ścienna: Fauna Polski 1 szt. 123. Krajobrazy Świata - kpl. 10 plansz 1 szt. 124. Plansza edukacyjna PŁAZY i GADY W POLSCE 1 szt. 125. Plansza ścienna: Ekosystem jeziora 1 szt. 126. Plansza ścienna: Ekosystem łąki i pola 1 szt. 127. Plansza ścienna: Mieszkańcy gleby 1 szt. 128. Plansza ścienna: Ekosystem lasu 1 szt. 129. Plansza: Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dla uczniów 1 szt. 130. Budowa człowieka – kolorowy zestaw magnetyczny 1 szt. 131. Słońce, Ziemia i Księżyc w ruchu - model IV (tellurium) 1 szt. 132. Układ słoneczny – 11 piłek-planet 1 szt. 133. Kalendarz pogody – magnetyczny 1 szt. 134. Stacja pogody ścienna 1 szt. 135. Anemometr uczniowski 1 szt. 136. Termometr zaokienny 1 szt. 137. Deszczomierz (do wbijania) 1 szt. 138. Plansza ścienna: Chmury i ich rodzaje 1 szt. 139. Pudełka z opiłkami + magnesy – zestaw klasowy 1 szt. 140. Wielofunkcyjny przyrząd do pomiarów ekologicznych 1 szt. 141. LaboLab Zmieniająca się planeta Ziemia 1 szt. 142. LaboLab Siły i oddziaływania 1 szt. 143. Didakta fizyka 1 szt. 144. LaboLAB - Życie w ekosystemach 1 szt. Dostawa pomocy dydaktycznych do projektu ekologicznego realizowanego pn. „EKOSFERA” przy Szkole Podstawowej w Modrzewiu 145. Atlas geograficzny 15 szt. 146. Walizka ekobadacza 1 szt. 147. Mapa ścienna fizyczna/konturowa Polski 160X200 1 szt. 148. Mikroskop szkolny z kamerą do laptopa 1 szt. 149. Szkielety zwierząt - gołąb i królik -modele 1 szt. 150. Narządy płciowe męskie i żeńskie- seria pomocy dydaktycznych 1 zest. 151. Mapa świata 3D geofizyczna. 1 szt. 152. Mapa fizyczna i polityczna świata 160X120 1 szt. 153. Mapa podział polityczny świata 160X120 1 szt. 154. Mapa administracyjna Polski 1 szt. 155. Globus 8 szt. 156. Krajobrazy świata-kpl 10 plansz laminowanych z drążkami 130X90 1 zest. 157. Szkielet żaby gigant 1 szt. 158. Stacja pogody 1 szt. Dostawa pomocy dydaktycznych do projektu ekologicznego realizowanego pn. ”Przygoda z przyrodą – moja wymarzona ekopracownia” przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim 159. Mapa Świat. Ukształtowanie powierzchni/Podział polityczny 1 szt. 160. Mapa Świat. Strefy klimatyczne/elementy klimatu 1 szt. 161. Mapa Polska. Mapa ogólnogeograficzna/podział administracyjny" w skali 1 : 750 000 ; 100x98 cm. 1 szt. 162. mapa ścienna, 160x120 cm: Polska. Gleby 1 szt. 163. kompas zamykany zielony (m) 10 szt. 164. Parki narodowe i inne formy ochrony przyrody w Polsce 1 szt. 165. globus indukcyjny, śr. 25 cm 5 szt. 166. zestaw klasowy skał i minerałów 1 szt. 167. termometr zaokienny, okrągły 1 szt. 168. stacja pogody modułowa wbijana junior 1 szt. 169. stacja pogodowa (termometr, higrometr i barometr) 1 szt. 170. lupa szklana z rączką 3x/100 mm 5 szt. 171. lornetka podstawowa, 10x25 mm 5 szt. 172. Przyrządy tablicowe z tablicą do zawieszenia wersja (ii) 1 szt. 173. Plansza ścienna: ODPADY - jak długo się rozkładają 1 szt. 174. Plansza ścienna: Ssaki chronione i łowne – polska przyroda 1 szt. 175. Plansza ścienna: Polskie Parki Narodowe, 90 x 130 cm 1 szt. 176. Model do rysowania mapy poziomicowej 1 szt. 177. Rodzaje ukształtowania powierzchni Ziemi – zestaw klasowy 1 szt. 178. Mapa ścienna: Surowce mineralne w Polsce 1 szt. 179. Skamieniałości – kolekcja podstawowa 1 zest. 180. Obieg wody w przyrodzie – model-symulator z lampą 1 szt. 181. Plansza ścienna: Martwe drewno tętniące życiem, 130x91 cm 1 szt. 182. Krajobrazy Świata - kpl. 10 plansz laminowanych z drążkami, 130x90 cm 1 szt. 183. Plansza ścienna: Ekosystem jeziora, 91 x 130 cm 1 szt. 184. Plansza ścienna: Ekosystem łąki i pola, 91 x 130 cm 1 szt. 185. Plansza ścienna: Mieszkańcy gleby, 91 x 130 cm 1 szt. 186. Plansza ścienna: Ekosystem lasu, 91 x 130 cm 1 szt. 187. Plansza: Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dla uczniów, 90x130 cm, laminowana, z drążkami 1 szt. 188. Budowa człowieka – kolorowy zestaw magnetyczny 1 szt. 189. Słońce, Ziemia i Księżyc w ruchu - model IV (tellurium) 1 szt. 190. Układ słoneczny – 11 piłek-planet 1 szt. 191. Stacja pogody ścienna (B) 1 szt. 192. Anemometr uczniowski 1 szt. 193. Deszczomierz (do wbijania) 1 szt. 194. Plansza ścienna: Chmury i ich rodzaje 1 szt. 195. Gotowy przyrząd do badania tarcia 1 zest. 196. Duża sprężyna do badania fali poprzecznej 1 szt. 197. Niskooporowy wózek do doświadczeń z mechaniki 1 szt. 198. Trzy walce o jednakowej objętości z haczykiem 1 zest. 199. Plexi rura Newtona z zaworem 1 szt. 200. Komplet do badań II zasady dynamiki 1 zest. 201. Trzy sześciany o jednakowej masie 1 zest. 202. Wahadło rezonansowe 1 szt. 203. Model prasy hydraulicznej 1 szt. 204. Kula Pascala 1 szt. 205. Siłomierz demonstracyjny 10N 1 szt. 206. Lewitujące magnesy na drewnianej podstawce 1 szt. 207. Wahadło Newtona 1 szt. 208. Kamerton z pudłem rezonansowym 1 szt. 209. Cylinder miarowy 1 szt. 210. Miniaturowe półkule magdeburskie 1 zest. 211. Naczynia połączone 1 zest. 212. Cztery sześciany z rożnych materiałów 1 zest. 213. Sprężyna do badania fali podłużnej 1 szt. 214. Skoczek- zasada zachowania energii 1 zest. 215. Przyrząd do badania ruchu jednostajnego 1 zest. 216. Zestaw do ilustracji pojęć: wektor, oddziaływanie na odległość 1 zest. 217. Bimetal z rękojeścią 1 szt. 218. Zestaw do demonstracji rozszerzalności cieplnej 1 zest. 219. Przyrząd do demonstracji przemiany pracy w energię 1 szt. 220. Kalorymetr 1 szt. 221. Pojemnik próżniowy z pompką 1 szt. 222. Termoskop 1 szt. 223. Termometr alkoholowy o zakresie -10-100ºC 1 szt. 224. Zasilacz prądu stałego 1 szt. 225. Magnes podkowiasty 1 szt. 226. Czerwone pióropusze do demonstracji linii pola elektrycznego 1 zest. 227. Zestaw do wizualizacji linii pola magnetycznego 1 zest. 228. Miliamperomierz szkolny 1 szt. 229. Galwanometr szkolny 1 szt. 230. Cyfrowy miernik uniwersalny 1 szt. 231. Siła elektrodynamiczna – przyrząd do demonstracji 1 szt. 232. Mniejszy zestaw do doświadczeń z elektrostatyki 1 zest. 233. Woltomierz szkolny 1 szt. 234. Duże igły magnetyczne 2 szt. 235. Płytki metali (komplet = 2 sztuki) 1 zest. 236. Przewody łączeniowe 50 cm z wtyczkami 1 zest. 237. Przewody łączeniowe o dł. 30 cm 1 zest. 238. Przewody łączeniowe o dł. 20 cm z wtyczkami bananowymi 1 szt. 239. Prądnica ręczna 1 szt. 240. Elektromagnes 1 szt. 241. Waga elektroniczna 500 g 1 szt. 242. Przyrząd do badania oporu elektrycznego przewodników 1 szt. 243. Miniaturowe igły magnetyczne - komplet 1 szt. 244. Łącznik z izolującym uchwytem 1 szt. 245. Kulka próbna 1 szt. 246. Dwie duże żarówki na podstawkach i wyłącznik 1 szt. 247. Elektroskop dwulistkowy 2 zest. 248. Opornik drutowy o oporze 10Ω 1 szt. 249. Cztery oprawki do żarówek na wspólnej podstawie 1 szt. 250. Pałeczki ebonitowa i akrylowa 2 zest. 251. Opiłki żelaza 1 szt. 252. Zasilacz bateryjny czteronapięciowy 1 szt. 253. Maszyna elektrostatyczna Wimshursta 1 szt. 254. Zestaw do demonstracji zjawiska indukcji elektrostatycznej 1 szt. 255. Czerwony wskaźnik laserowy 1 szt. 256. Krążek Newtona z napędem ręcznym 1 szt. 257. Zwierciadła kuliste wklęsłe i wypukłe 1 zest. 258. Źródło światła białego i RGB 1 szt. 259. Tarcza Kolbego 1 szt. 260. Zestaw do doświadczeń z optyki geometrycznej 1 szt. 261. Soczewki dwuwypukłe i dwuwklęsłe 1 zest. 262. Detektor UV 1 szt. 263. Pryzmat 1 szt. 264. Krążek Newtona 1 szt. 265. Cylinder miarowy ze stopą plastikową 100ml. 1 szt. 266. Cylinder miarowy ze stopą plastikową 250ml. 1 szt. 267. Kolba stożkowa wąska szyja 250 ml. 1 szt. 268. Kolba stożkowa szeroka szyja 250 ml. 1 szt. 269. Kolba okrągłodenna 100 ml. 1 szt. 270. Kolba okrągłodenna 250 ml. 1 szt. 271. Kolba płaskodenna 50 ml. 1 szt. 272. Krystalizator z wylewem 80x45 1 szt. 273. Krystalizator z wylewem 125x63 1 szt. 274. Lejek szklany 150 ml. 1 szt. 275. Pipeta wielomiarowa 2 ml. 1 szt. 276. Pipeta wielomiarowa 10 ml. 1 szt. 277. Bagietka szklana 7x200 3 szt. 278. Bagietka szklana 7x250 3 szt. 279. Probówka okrągło denna 14x120 100 szt. 280. Probówka Egertza z korkiem 20 ml. 2 szt. 281. Probówka Egertza z korkiem 30 ml. 2 szt. 282. Probówka stożkowa ze skalą 50 ml. 2 szt. 283. Probówka Falcon 10 ml. 100/op (kpl) 1 szt. 284. Szalka Petriego 2 szt. 285. Termometr bagietkowy do 200oC 1 szt. 286. Wkraplacz cylindryczny 100 ml. 1 szt. 287. Zlewka Philips niska 125 ml. 1 szt. 288. Zlewka Philips niska 250 ml. 1 szt. 289. Zlewka z uchem 1000 ml. 1 szt. 290. Zlewka 50 ml. 1 szt. 291. Zlewka 150 ml. 1 szt. 292. Zlewka 300 ml. 1 szt. 293. Łyżeczko szpatułka metalowa 150 2 szt. 294. Łyżeczka do spalań 1 szt. 295. Stojak na probówki 5-6 miejsc 1 szt. 296. Stojak na probówki 10-12 miejsc 1 szt. 297. Trójnóg okrągły z żeliwa ø 80 mm 1 szt. 298. Statyw laboratoryjny z ciężką podstawą i wielofunkcyjnymi uchwytami 1 szt. 299. Szczypce metalowe 1 szt. 300. Rozdzielacz gruszkowy 1 szt. 301. Waga laboratoryjna 1 szt. 302. Zestaw do badania przewodników i izolatorów z minidetektorem 1 zest. 303. Zestaw próbek metali 1 zest. 304. Model mózgu 1 szt. 305. Model serca 1 szt. 306. Model oka 1 szt. 307. Model ucha 1 szt. 308. Tkanki człowieka 1 szt. 309. Budowa człowieka 1 szt. 310. Układ nerwowy – program multimedialny 1 szt. 311. Kiełkowanie nasiona roślin 1 szt. 312. Cykle rozwojowe roślin-plansza 1 szt. 313. Świat roślin jedno-dwulistnych - 1 komplet 1 szt. 314. Plansza -zasady zdrowego żywienia 1 szt. 315. Model DNA 1 szt. 316. Globus zoologiczny 1 szt. 317. Szkielet naturalny- ryba 1 szt. 318. Szkielet naturalny- królik 1 szt. 319. Bezkręgowe organizmy - 1 komplet 1 szt. 320. Królestwo zwierząt - 1 komplet 1 szt. 321. Układ trawienny- program multimedialny 1 szt. 322. Zestaw odczynników do biologii - 1 komplet 1 szt. 323. Model czaszki 1 szt. 324. Mikroskop szkolny 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 22114200-4, 38127000-1, 38540000-2, 22114300-5, 34999400-0, 39162110-9, 39162200-7, 33793000-5, 38437000-7, 39298600-3, 38510000-3, 38412000-6, 33192500-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Część 2- Dostawa mebli szkolnych i wyposażenia do szkół podstawowych w ramach projektu z edukacji ekologicznej pn. „Nasze ekologiczne pracownie”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest - Dostawa mebli szkolnych i wyposażenia do szkół podstawowych w ramach projektów tj.: „Zielona Akademia” - przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym; „EKO – SPACE” - przy Szkole Podstawowej w Wygnanowie; „EKOSFERA” - przy Szkole Podstawowej w Modrzewiu; „Przygoda z przyrodą – moja wymarzona ekopracownia” - przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim. 2. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązuje się do: a) dostawy przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego i wolnego od obciążeń prawami osób trzecich; b) przekazania niezbędnych instrukcji dotyczących użytkowania, sporządzonych w języku polskim, c) dostawy przedmiotu zamówienia bez wad, kompletnego, posiadającego parametry i właściwości określone w SIWZ. 3.Pod pojęciem „fabrycznie nowy” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu. L.p. Rodzaj mebli Ilość „Zielona Akademia” przy szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym 1. Stół kwadratowy 5 szt. 2. Krzesło szkolne 25 szt. 3. Krzesło szkolne 2 szt. 4. Szafa 1 szt. 5. Szafa wysoka z półkami 1 szt. 6. Szafa 1 szt. 7. Szafka 1 szt. 8. Tablica korkowa 2 szt. 9. Tablica biała 1 szt. „EKO – SPACE” przy Szkole Podstawowej w Wygnanowie 10. Ławki szkolne 8 szt. 11. Krzesła uczniowskie 16 szt. 12. Stojak na plansze i mapy 1 szt. 13. Biurko nauczyciela 1 szt. 14. Krzesło obrotowe dla nauczyciela 1 szt. 15. Szafa 2 szt. 16. Regał 3 szt. 17. Tablica korkowa 1 szt. 18. Tablica korkowa 1 szt. „EKOSFERA” przy Szkole Podstawowej w Modrzewiu 19. Stół szkolny 8 szt. 20. Krzesła szkolne 16 szt. 21. Biurko nauczycielskie 1 szt. 22. Fotel nauczycielski 1 szt. 23. Tablica sucho ścieralna 1 szt. 24. Zestaw mebli 1 zestaw 25. Rolety okienne 3 zestawy 26. Stojak na mapy 1 szt. 27. Listwa ekspozycji do map i plansz 2 szt. ”Przygoda z przyrodą – moja wymarzona ekopracownia” przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim 28. Biurko 1 szt. 29. Szafy na pomoce dydaktyczne 5 szt. 30. Fotel obrotowy 1 szt. 31. Krzesło 16 szt. 32. Stolik dla ucznia 16 szt. 33. Tablica akademicka 1 szt. 34. Tablica korkowa 1 szt. 35. Stojak obrotowy na mapy, plansze 1 szt. 36. Dygestorium 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39150000-8, 39160000-1, 30195000-2, 39110000-6, 39515410-2, 39180000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: CZĘŚĆ 3 - Dostawa sprzętu komputerowego, audio, video z akcesoriami do szkół podstawowych w ramach projektu z edukacji ekologicznej pn. „Nasze ekologiczne pracownie”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego, audio, video z akcesoriami do szkół podstawowych w ramach projektów tj. „Zielona Akademia” - przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym; „EKO – SPACE” - przy Szkole Podstawowej w Wygnanowie; „EKOSFERA” - przy Szkole Podstawowej w Modrzewiu; „Przygoda z przyrodą – moja wymarzona ekopracownia” - przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim. 2. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązuje się do: a) dostawy przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego i wolnego od obciążeń prawami osób trzecich; b) przekazania niezbędnych instrukcji dotyczących użytkowania, sporządzonych w języku polskim, c) dostawy przedmiotu zamówienia bez wad, kompletnego, posiadającego parametry i właściwości określone w SIWZ. 3.Pod pojęciem „fabrycznie nowy” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu. L.p. Nazwa Ilość „Zielona Akademia” przy szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym 1. Tablica interaktywna 1 szt. 2. Projektor krótkoogniskowy 1 szt. 3. Zestaw głośników do tablicy interaktywnej 1 szt. 4. Wizualizer 1 szt. 5. Komputer przenośny 1 szt. „EKO – SPACE” przy Szkole Podstawowej w Wygnanowie 6. Komputer przenośny 1 szt. 7. Oprogramowanie antywirusowe 1 szt. 8. Monitor interaktywny z oprogramowaniem i akcesoriami z oprogramowaniem i akcesoriami 1 szt. „EKOSFERA” przy Szkole Podstawowej w Modrzewiu 9. Tablica interaktywna 1 szt. 10. Komputer przenośny 1 szt. 11. Oprogramowanie biurowe biurowe 1 szt. 12. Projektor krótkoogniskowy 1 szt. 13. Zestaw głośników do tablicy interaktywnej do tablicy interaktywnej 1 szt. ”Przygoda z przyrodą – moja wymarzona ekopracownia” przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim 14. Komputer przenośny 1 szt. 15. Oprogramowanie biurowe 1 szt. 16. Etui na komputer przenośny (torba) 1 szt. 17. Oprogramowanie antywirusowe 1 szt. 18. Mysz komputerowa 1 szt. 19. Zestaw głośników 1 szt. 20. Projektor krótkoogniskowy 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30236000-2, 30213100-6, 38652100-1, 32342412-3, 30237200-1, 48761000-0, 48000000-8, 30231300-0, 38653400-1, 48190000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji ( dot. komputerów przenośnych) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: