Ogłoszenie nr 510118093-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście: „Świadczenie usługi serwisowania autorskiego oprogramowania Xpertis firmy Macrologic”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, Krajowy numer identyfikacyjny 10183960000000, ul. E. Ciołka  11, 01-445  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 360 191, e-mail eliza.milecka@zozwola.pl, faks 228 378 127.
Adres strony internetowej (url): www.zozwola.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Świadczenie usługi serwisowania autorskiego oprogramowania Xpertis firmy Macrologic”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
12/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W zakres przedmiotowego postępowania wchodzi: 1. Przedłużenie ważności licencji za użytkowane przez zamawiającego programy na okres 12 m-cy (w drodze aneksu do umowy licencyjnej) 2. Zakup licencji bezterminowej do celów archiwalnych na progra,y : Xpertis Finanse i Księgowość (w.7.51), Xpertis Środki Trwałe, Xpertis Finanse i Księgowość (w.12.41), Xpertis Kadry i Płace, Xpertis Logistyka. 3. Usługa utrzymania programów z pakietem 60 godzin serwisowych: Hot-Line w godzinach 8-16 w dni robocze, dostępność do portalu Xpertis 24, czas reakcji 3 dni robocze.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72260000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 69105.69
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Asseco Business Solutions SA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Konrada Wallenroda 4c
Kod pocztowy: 20-607
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 83913.06
Oferta z najniższą ceną/kosztem 83913.06
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 83913.06
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 li.b  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki jest konieczne z uwagi na fakt, iż firma Asecco Business Solutions SA posiada wyłączne prawo do wykonywania modyfikacji systemu i wyłącznie jej przysługują prawa autorskie do programów Macrologic ERP i Macrologic Xpertis. Udzielnie zamówienia w ww. trybie jest zgodne z art. 67 ust. 1 pkt. 1 b ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. udzielone zostanie z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów.