Ogłoszenie nr 510118013-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.
Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych: Modyfikacja aplikacji WIND

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550090131-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 35155435300000, ul. plac Wszystkich Świętych   3-4, 31-004  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48126161508, e-mail info@um.krakow.pl, faks +48126161236.
Adres strony internetowej (url): https://www.bip.krakow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modyfikacja aplikacji WIND
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OR-10.271.46.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest modyfikacja aplikacji WIND. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera umowa wraz z załącznikami.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72230000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 488000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: IMERI SOFTWARE Maciej Walasek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: os. Piastów 26/33
Kod pocztowy: 31-624
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 600240
Oferta z najniższą ceną/kosztem 600240
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 600240
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 1231 ze zm.) prawa autorskie do ww. aplikacji przysługują twórcy. Aktualnie prawa autorskie do aplikacji WIND przysługują Panu Maciejowi Walaskowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą "IMERI SOFTWARE Maciej Walasek" z siedzibą w Krakowie, os. Piastów 26/33, 31-624 Kraków, NIP: 945 121-71-20, REGON: 350684579. Modyfikacja aplikacji jest związana z koniecznością dokonywania zmian w jej kodzie źródłowym, co na podstawie przysługujących praw autorskich może wykonać tylko podmiot dysponujący prawami pozwalającymi ingerować w ten kod. Ponadto prawidłowe wykonanie modyfikacji jest warunkowane posiadaniem szczegółowej wiedzy o aplikacji, pozwalającej w szczególności na właściwe identyfikowanie problemów i rozwiązywanie ich we właściwy sposób. W posiadaniu twórcy pozostaje "know-how" oraz doświadczenie związane z budową i wdrożeniem aplikacji. Jakakolwiek ingerencja osoby trzeciej, nieposiadającej takich przymiotów stwarza realne niebezpieczeństwo powstania awarii aplikacji. Biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu zamówienia oraz powołane wyżej okoliczności należy uznać, że rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze w sensie ścisłym nie istnieje, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Szerokie rozumienie "rozwiązania alternatywnego lub zastępczego" mogłoby prowadzić do uznania, że jest nim także stworzenie i wdrożenie nowej aplikacji, która przejęłaby zadania dotychczasowej. Celem przedmiotowego postępowania jest natomiast zapewnienie modyfikacji już funkcjonującej aplikacji. Przedmiotowa aplikacja ma charakter szczególny i została rozbudowana i przystosowana do potrzeb Zamawiającego. Część zawartych zmian w obecnej rozbudowie aplikacji jest wymuszona przez zmieniające się przepisy prawa i obowiązkiem przystosowania do nich. Pozostałe są ułatwieniem dla użytkowników dając nowe możliwości lub uzupełniają brakujące funkcję w aplikacji. Każde inne potencjalne rozwiązanie nie będzie polegało na utrzymaniu już istniejącej aplikacji. W rozpatrywanym przypadku stworzenie i wdrożenie nowej aplikacji nie byłoby rozwiązaniem rozsądnym z uwagi na ogromne związane z tym koszty, czas potrzebny do jej stworzenia i wdrożenia, a także wymóg stabilności działania aplikacji. Zakup nowej aplikacji nie jest działaniem celowym, racjonalnym i uzasadnionym również z ekonomicznego punktu widzenia. Takie rozumienie negatywnej przesłanki, wynikającej z art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy, potwierdzone zostało wyrokiem KIO z dnia 7 listopada 2016 r. (KIO 1984/16). Dodatkowo przytaczany wyrok wskazuje, że nie można skutecznie czynić zarzutu zamawiającemu, że brak konkurencji jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia w sytuacji, gdy brak ten wynika z treści wcześniejszych umów. Jak czytamy w uzasadnieniu do tego wyroku: "Żaden z przepisów ustawy P.z.p. (ani wcześniejszej ustawy o zamówieniach publicznych) nie nakłada jednak na podmiot zamawiający obowiązku nabywania w drodze umowy uprawnienia do wykonywania zależnego prawa autorskiego. Obowiązku takiego nie da się również wywieść z żadnego przepisu Kodeksu cywilnego". Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy, istnieją także obiektywne przyczyny techniczne braku możliwości wykonania zamówienia przez inny podmiot, wynikające ze złożonej struktury technicznej aplikacji, unikatowej wiedzy Wykonawcy i szerokiej integracji aplikacji z zasobami informatycznymi UMK. Na tej płaszczyźnie również należy stwierdzić, że rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze w sensie ścisłym nie istnieje. O ile można rozważać nabycie wiedzy na poziomie zbliżonym do poziomu wiedzy autora, o tyle oczekiwanie, że stanie się to w czasie akceptowalnym dla zamawiającego oraz że będzie to wystarczające do świadczenia usług o jakości akceptowalnej przez zamawiającego, należy ocenić jako oczekiwanie nierozsądne. Niniejsze uzasadnienie wyczerpuje przesłanki do stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67.ust.1 pkt. 1 lit. a i b ustawy Prawo Zamówień Publicznych - tryb zamówienia z wolnej ręki.