Ogłoszenie nr 510117932-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna: Usługa udostępnienia skróconego numeru dostępowego 19524 i kierowanie połączeń telefonicznych przychodzących do numeru 19524 za pomocą dostarczonych przez Wykonawcę dwóch łączy dostępowych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550104239-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, Krajowy numer identyfikacyjny 70012800000000, ul. Tamka  1, 00-349  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 578 47 01/02, e-mail komendaglownaohp@ohp.pl, faks 22 578 47 47.
Adres strony internetowej (url): www.bip.ohp.pl
Adres profilu nabywcy: www.ohp.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka budżetowa podległa MPRiPS
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa udostępnienia skróconego numeru dostępowego 19524 i kierowanie połączeń telefonicznych przychodzących do numeru 19524 za pomocą dostarczonych przez Wykonawcę dwóch łączy dostępowych.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
11/B/KGOHP/2020/ZL
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi udostępnienia skróconego numeru dostępowego 19524 i kierowanie połączeń telefonicznych przychodzących do numeru 19524 za pomocą dostarczonych przez Wykonawcę dwóch łączy dostępowych. W ramach usługi Numer Skrócony 19524 (AUS) Zamawiający wymaga zapewnienia świadczenia krajowej usługi telekomunikacyjnej, polegająca na kierowaniu, inicjowanych przez użytkowników, połączeń telefonicznych do Numeru Skróconego 19524 dostępnego w wszystkich strefach numeracyjnych na terenie kraju. Zamawiający wymaga kierowania połączeń telefonicznych do zasobów Systemu Zielona Linia i dostępnych w ramach tegoż systemu treści, w układzie: 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Połączenia telefoniczne do numeru skróconego 19524 muszą być dostępne w automatycznym ruchu krajowym oraz międzynarodowym. Numer skrócony 19524 musi być dostępny dla użytkowników we wszystkich strefach numeracyjnych w kraju. Zamawiający wymaga taryfikacji połączeń przychodzących do numeru ND wyłącznie w dni robocze w godzinach pracy infolinii (aktualnie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 64200000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 304055.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Orange Polska S.A
Email wykonawcy: Jakub.Flaszczynski@orange.com
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 160
Kod pocztowy: 02-326
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 373987.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 373987.65
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 373987.65
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit.b ustawy Pzp.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Jedynym dysponentem numeru dostępowego 19524 jest Orange Polska i z tym podmiotem zawierane były wcześniejsze umowy na udostępnianie numeru i kierowanie połączeń do systemu infolinii. Orange Polska w piśmie z dnia 24 czerwca 2019 roku informuje, że nie jest możliwe przeniesienie ww. numeru na inny podmiot ani do zasobów Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Numer 19524 jest przypisany do Orange Polska we wszystkich strefach numeracyjnych i tylko ten podmiot ma prawo wykorzystywać numer,dlatego w dotychczasowych postępowaniach (prowadzonych w trybie podstawowym – przetargu nieograniczonego) – nie wpływały oferty innych wykonawców. Numer dostępowy 19524, pod którym od 2008 roku działa Zielona Linia - infolinia Publicznych Służb Zatrudnienia, a od 2013 roku również Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży, jest identyfikowalny i rozpoznawalny przez odbiorców usług, jako numer dostępowy instytucji publicznej w obszarze informacji dotyczących rynku pracy i edukacji.Od początku działalności Centrum prowadzone były działania promujące infolinię 19524,numer jest widoczny na wszystkich materiałach promocyjnych przekazywanych instytucjom publicznym i odbiorcom indywidualnym, a także w licznych serwisach internetowych. Z tego też powodu numer skrócony 19524 powinien zostać bezwzględnie zachowany dla kontynuowania realizacji przedsięwzięć Komendy Głównej OHP. Ponieważ jedynym dysponentem numeru 19524 jest Orange Polska S.A., zasadnym jest udzielenie w tym zakresie zamówienia z wolnej ręki. Dodatkową przesłanką jest zwiększone zapotrzebowanie na realizowane usługi: a)Udostępnienia skróconego numeru dostępowego 19524 (ND) b)Kierowania połączeń telefonicznych przychodzących do numeru 19524, związane z nałożeniem na Zamawiającego dodatkowych obowiązków informacyjnych poprzez infolinię numeru dostępowego 19524 wynikających z: - realizacji ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U 2020 poz. 568) - wystąpienia stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.