Ogłoszenie nr 510117737-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.
Urząd Gminy Zabierzów: Opracowanie dokumentacji projektowych, pozyskanie uzgodnień i decyzji umożliwiających realizację inwestycji dla 3-ch zadań w miejscowościach: Balice, Zabierzów i Zelków-Gacki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 544023-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Zabierzów, Krajowy numer identyfikacyjny 55195800000000, ul. ul. Rynek  1, 32-080  Zabierzów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 12 2830700, +48 12 2852116, e-mail zrp@zabierzow.org.pl, faks +48 12 2852109.
Adres strony internetowej (url): www.zabierzow.org.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowych, pozyskanie uzgodnień i decyzji umożliwiających realizację inwestycji dla 3-ch zadań w miejscowościach: Balice, Zabierzów i Zelków-Gacki
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZRP.271.1.27.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje dokumentację projektową, pozyska uzgodnienia i decyzje umożliwiające realizacje inwestycji oraz będzie pełnił nadzór autorski dla zadań j.n.. Zadanie nr 1 – „Projekt przejścia dla pieszych nad ciekiem „bez nazwy” w ciągu ul. Akacjowej w miejscowości Balice” Zadanie nr 2 – „Projekt kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Słoneczną, a ul. Przy Torze w miejscowości Zabierzów ” Zadanie nr 3 – „Projekt 2szt kładek nad potokiem Kluczwoda w miejscowości Zelków-Gacki” Opis przedmiotu zamówienia określają: a) Wytyczne projektowe dla zadania nr 1 - załącznik nr 7a do SIWZ, b) Wytyczne projektowe dla zadania nr 2 - załącznik nr 7b do SIWZ, c) Wytyczne projektowe dla zadania nr 3 - załącznik nr 7c do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8

Dodatkowe kody CPV: 72322000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Projekt przejścia dla pieszych nad ciekiem „bez nazwy” w ciągu ul. Akacjowej w miejscowości Balice
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 12200.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo usługowe projektowo-Inwestorskie mgr inż. Piotr Konior
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mazowiecka 31/6
Kod pocztowy: 30-019
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 14000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24600.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Projekt kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Słoneczną, a ul. Przy Torze w miejscowości Zabierzów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 16250.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo usługowe Projektowo - Inwestorskie
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mazowiecka 31/6
Kod pocztowy: 30-019
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 12300.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12300.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22000.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Projekt 2szt kładek nad potokiem Kluczwoda w miejscowości Zelków-Gacki
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ cena najtańszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.