Ogłoszenie nr 510117324-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego: Usługa przedłużenia wsparcia technicznego, gwarancji producenta na sprzęt i oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych UKW w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 541436-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Krajowy numer identyfikacyjny 34005769500000, ul. Chodkiewicza  30, 85-064  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 419 100, e-mail zampub@ukw.edu.pl, faks 523 608 206.
Adres strony internetowej (url): www.ukw.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa przedłużenia wsparcia technicznego, gwarancji producenta na sprzęt i oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych UKW w Bydgoszczy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UKW/DZP-281-U-56/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przedłużenia wsparcia technicznego, gwarancji producenta na sprzęt i oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych UKW w Bydgoszczy, szczegółowo określona w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy)oraz w warunkach projektu Umowy przedstawionego w Rozdziale 3 SIWZ. Przedmiotem zamówienia obejmuje: dla części 1 1. Przedłużenie o 365 dni kalendarzowych wsparcia technicznego (wraz z gwarancją) wraz z serwisem producenta typu Bronze Support Plan (5x9xNBD CRU) na posiadane urządzenie Quantum Scalar i40 Library (Serial Number D0H0032803). 2. Szczegółowe zasady świadczenia usługi zostały określone w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. dla części nr 2 1. Przedłużenie o 365 dni kalendarzowych wsparcia technicznego (wraz z gwarancją) wraz z serwisem partnera na posiadany przełącznik sieciowy Cisco C6840-X-LE-40G wraz z podzespołami. 2. Szczegółowe zasady świadczenia usługi zostały określone w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. dla części nr 3 1. Przedłużenie o 365 dni kalendarzowych wsparcia technicznego (wraz z gwarancją) wraz z serwisem partnera na posiadane urządzenia Cisco UCS. 2. Szczegółowe zasady świadczenia usługi zostały określone w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. dla części nr 4 1. Usługa wsparcia technicznego i subskrypcji dla środowiska wirtualizacyjnego Vmware na jeden rok: 1))Basic Support Coverage Academic Vmware vSphere 6.5/6.7/7 Enterprise Plus for 1 processor (numer kontraktu: 42416759 - 28 sztuk (CPU),łącznie 28 sztuk (CPU); 2) Basic Support Coverage Academic Vmware vCenter Server 6.5/6.7/7 Standard for vSphere 6.5/6.7 (numer kontraktu: 42416759 - 2 sztuki, łącznie 2 sztuki vCenter Server); 2. Szczegółowe zasady świadczenia usługi zostały określone w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 72611000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Usługa przedłużenia wsparcia technicznego, gwarancji producenta
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4900.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Xcomp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Białowieska 6b
Kod pocztowy: 71-010
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6150.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6150.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7556.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Usługa przedłużenia wsparcia technicznego, gwarancji producenta
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 8048.78
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Trecom Poznań Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Czyżewska 10
Kod pocztowy: 02-908
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 10273.69
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10273.69
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10273.69
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Usługa przedłużenia wsparcia technicznego, gwarancji producenta
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6504.07
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Trecom Poznań Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Czyżewska 10
Kod pocztowy: 02-908
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5868.86
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5868.86
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5868.86
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Usługa przedłużenia wsparcia technicznego, gwarancji producenta
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 60975.61
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: System Data Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Sienkiewicza 42
Kod pocztowy: 39-300
Miejscowość: Mielec
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 74004.18
Oferta z najniższą ceną/kosztem 74004.18
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 139592.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.