Ogłoszenie nr 510117253-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W BYTOWIE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 552564-N-2020 z dnia 19.06.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Krajowy numer identyfikacyjny 19123609400000, ul. ul. Okopowa  15, 80-819  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 214 817, e-mail zamowienia.publiczne@gd.policja.gov.pl, faks 583 214 810.
Adres strony internetowej (url): http://pomorska.policja.gov.pl, www.pomorska.policja.gov.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.pomorska.policja.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W BYTOWIE
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
47/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest holowanie i parkowanie pojazdów i ich części zabezpieczonych w celach procesowych na zlecenie KPP w BYTOWIE. Zamawiający dopuszcza zlecanie usług holowania i parkowania przez inne jednostki Policji województwa pomorskiego i jednostki KGP oraz CBŚP z siedzibą na terenie województwa pomorskiego, w przypadku zdarzeń na terenie działania KPP w BYTOWIE, przy użyciu stawek zawartych w umowie. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do zawarcia umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeniowym w zakresie pełnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, tj. przeholowane i parkowane pojazdy (zabezpieczone przez Policję).Wartość polisy ubezpieczeniowej OC parkingu powinna stanowić 10% wartości umowy, ale nie mniej niż 100.000,000 zł . Przedmiot postępowania nie jest objęty wykazem załącznika nr 15 do ustawy z dnia 09.09.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz.1751). SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA OKREŚLA SIWZ ORAZ UMOWA.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 63712400-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie 47/2020 unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 UPZP tzn. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.