Ogłoszenie nr 510117140-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.
Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: Wymiana i montaż pierwotny wodomierzy w lokalach stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 551788-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Krajowy numer identyfikacyjny 07001907700000, ul. Lipnicka  26, 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 499 06 02, e-mail przetargi@zgm.eu, faks 33 499 06 02; 499 06 11.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana i montaż pierwotny wodomierzy w lokalach stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZGM/DZ/70/2020/LI
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana i montaż pierwotny wodomierzy w lokalach stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wymianę wodomierzy z nakładkami radiowymi i bez nakładek radiowych na wodomierze z nakładkami radiowymi: a). w lokalach mieszkalnych będących obiektami społecznego budownictwa mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 106) (PKOB 11) w ilości 842 sztuk, w tym: 􀀀 819 wodomierzy wody zimnej i 􀀀 23 wodomierzy wody ciepłej, b). w lokalach użytkowych w ilości 156 sztuk, w tym: 􀀀 147 wodomierzy wody zimnej i 􀀀 9 wodomierzy wody ciepłej. 2) Montaż pierwotny wodomierzy z nakładkami radiowymi w lokalach mieszkalnych, będących obiektami społecznego budownictwa mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 106) (PKOB 11) , dotychczas niewyposażonych w urządzenia pomiarowe w ilości 3 sztuk, w tym: 􀀀 3 sztuk wodomierzy wody zimnej, 3) Dostawę i uruchomienie systemu odczytu zdalnego nakładek wraz z niezbędnym wyposażeniem, wdrożeniem, przeszkoleniem użytkowników i próbnym odczytem. 4) Oferowane wodomierze muszą być fabrycznie nowe, 5) Wodomierze muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. nr 209 poz. 1513). Wodomierze powinny również odpowiadać wymaganiom normy PN-ISO 4064 lub PN-EN 14154, 6) Wodomierze muszą posiadać aktualne zatwierdzenie typu EWG lub certyfikat badania typu WE według Measuring Instruments Directive (MID – 2004/22/EC) obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce. 7) Dostarczone wodomierze muszą posiadać aktualną cechę legalizacyjną – cecha powinna pochodzić z roku, w którym zawarta została umowa
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 38421100-3

Dodatkowe kody CPV: 51210000-7, 45332000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - prawo zamówień publicznych, ponieważ cena brutto jedynej złożonej oferty w postępowaniu, jest wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.