Ogłoszenie nr 510116682-N-2020 z dnia 01-07-2020 r.
Wojskowy Instytut Łączności: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla WIŁ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 552899-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojskowy Instytut Łączności, Krajowy numer identyfikacyjny 10099060000000, ul. Warszawska   22A, 05-130  Zegrze Południowe, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 885 543, e-mail k.juras@wil.waw.pl, faks 227 822 134.
Adres strony internetowej (url): www.bip.wil.waw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla WIŁ
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-9-20-WIŁ
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla WIŁ - wyspecyfikowanego w Załączniku nr 2 i 2a do SIWZ. 2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na dwie niezależne części nazywając je odpowiednio: 1) Część I – zakup i dostawa sprzętu komputerowego typu I, 2) Część II – zakup i dostawa sprzętu komputerowego typu II. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) Załącznik nr 2 do SIWZ – dla Części I, 2) Załącznik nr 2a do SIWZ – dla Części II, będące jednocześnie Formularzem techniczno - cenowym, który należy prawidłowo wypełnić. Pozycje cenowe umożliwią Zamawiającemu sprawdzenie poprawności obliczenia ceny oraz poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych, jeżeli takie zaistnieją. 4. Przedmiot zamówienia w Części I i II musi: 1) odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego oraz posiadać wymagane atesty, certyfikaty i homologacje, 2)być fabrycznie nowy, nieużywany oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy, nie może pochodzić z wystaw, demonstracji produktu, itp. 3) być dostarczony w opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta, 4) być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi, 5) być wolnym od wad technicznych i prawnych zwłaszcza w zakresie licencji i uprawnień do aktualizacji oprogramowania systemowego wraz z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym i wymaganymi licencjami. 5. Produkty równoważne: 1) Użyte do opisu przedmiotu zamówienia znaki towarowe lub pochodzenie towaru od określonego producenta służą jedynie określeniu parametrów technicznych, standardów, właściwości, jakości, jakimi powinny charakteryzować się wchodzące w skład przedmiotu zamówienia produkty, 2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne w pozycjach, gdzie Zamawiający wskazał producenta/markę. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Przez ofertę równoważną Zamawiający rozumie produkt o parametrach i standardach jakościowych takich samych, bądź lepszych w stosunku do produktów wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego, 3) Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 7 dokładnego opisu oferowanego produktu w języku polskim w postaci np. kart katalogowych produktu, informacji producenta, itp., które potwierdzają, że oferowane produkty równoważne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 4) Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie nazwę, producenta produktów, model, parametry techniczne przedmiotu zamówienia które oferuje, a w przypadku złożonej centralnej jednostki komputerowej wszystkich zaproponowanych elementów wchodzących w jej skład. Oferta, w której Wykonawca nie poda ww. informacji zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 6. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, 2) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i normami jakościowymi dla przedmiotu zamówienia, 3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań przedmiotu zamówienia, rozumiana, jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 7. Możliwość zatrudnienia podwykonawców: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (pkt 1 Załącznika nr 1 do SIWZ). 2) Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia. 3) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 8. Wymagania dotyczące gwarancji, rękojmi: 1)Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres min. 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń. 2) Wykonawca obejmie rękojmią przedmiot zamówienia na okres min. 24 miesięcy liczoną od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, jako należycie wykonane. 3) Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek, wad oraz awarii załatwiane będą z należytą starannością, rozumianą, jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia. 4) Udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje również zakresy zamówienia wykonane przez podwykonawców. Za spełnienie ewentualnych roszczeń Zamawiającego związanych z udzieloną gwarancją odpowiada Wykonawca solidarnie z podwykonawcą. 5) Jeżeli okres gwarancji udzielony przez producenta na elementy elektroniczne jest dłuższy niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje w tym zakresie okres gwarancji udzielony przez producenta.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30236000-2

Dodatkowe kody CPV: 30231300-0, 30232110-8, 48620000-0, 35100000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego typu I
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 01.07.2020 r. godz. 10:00 nie została złożona żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego typu II
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 01.07.2020 r. godz. 10:00 nie została złożona żadna oferta.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.