Ogłoszenie nr 510116409-N-2020 z dnia 01-07-2020 r.
Politechnika Koszalińska: Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Koszalińskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 534062-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Koszalińska, Krajowy numer identyfikacyjny 17030000000000, ul. ul. Śniadeckich  2, 75-453  Koszalin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. (094) 34-78-637, 34-78-635, e-mail szp@tu.koszalin.pl, faks (094) 34-78-636.
Adres strony internetowej (url): http://bip.tu.koszalin.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.tu.koszalin.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Koszalińskiej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
20/PNOG/SZP-2/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Koszalińskiej w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz formularzach cenowych stanowiących Załączniki nr 2/I - 2/V do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 samodzielnych części (każda część nazywana jest w dalszej części specyfikacji „Zadaniem”) i opisany poniższymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), z możliwością złożenia oferty na wybraną część.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30213200-7, 30213100-6, 30213000-5, 30213300-8, 30232110-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Komputery przenośne, tablet
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zestawy komputerowe
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Drukarki
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Drukarka 3D
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 46000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Omni3d Sp. z o.o.
Email wykonawcy: jk@omni3d.com
Adres pocztowy: ul. Św, Michała 43
Kod pocztowy: 61-119
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 56580.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 56580.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 56580.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Laptopy
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.