Ogłoszenie nr 510116303-N-2020 z dnia 01-07-2020 r.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie: Wymiana central alarmowych systemu w wybranych komendach powiatowych i miejskich PSP.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 543845-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
Zamawiający prowadzi postępowanie w imieniu i na rzecz własną.

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 00017351600000, ul. ul. Domaniewska  40, 02-672  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5595 104; 5595 201; 5595210, e-mail logistyka@mazowsze.straz.pl, faks 22 5595 203.
Adres strony internetowej (url): www.straz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana central alarmowych systemu w wybranych komendach powiatowych i miejskich PSP.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WL.2370.8.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest (dostawa wraz z rozmieszczeniem) wymiana central alarmowych systemu selektywnego alarmowania w wybranych komendach powiatowych i miejskich PSP zgodnie z wymaganiami załącznika nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; b) być nowy i zgodny z obowiązującymi normami; c) posiadać komplet dokumentacji technicznej – eksploatacyjnej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32540000-0

Dodatkowe kody CPV: 45311000-0, 45312000-7, 72260000-5, 72268000-1, 35120000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Pełne informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zostały zawarte w SIWZ i załącznikach. Zalecane jest dokładne zapoznanie się z zapisami SIWZ.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 289242.28
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DIGITEX Sp. z o.o., Sp. k.
Email wykonawcy: digitex@digitex.pl
Adres pocztowy: ul. Platanowa 2
Kod pocztowy: 81-855
Miejscowość: Sopot
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 355768.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 355768.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 355768.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 32%
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.