Ogłoszenie nr 510116215-N-2020 z dnia 01-07-2020 r.
Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej: „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez unowocześnienie systemu informatycznego GSZOZ w Kurzętniku”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 542352-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 87047107100000, ul. ul. Łąkowa  10, 13-306  Kurzętnik, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 564 748 985, e-mail gs202@kurzetnik.pl, faks 564 748 983.
Adres strony internetowej (url): http://www.gszozkurzetnik.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://www.gszozkurzetnik.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez unowocześnienie systemu informatycznego GSZOZ w Kurzętniku”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.1.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie I Dostawa środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 1) Rozbudowa oprogramowania medycznego na wszystkie stanowiska, 2) Rozbudowa sieci bezprzewodowej w centrali, 3) Zakup koncentratora sieciowego do szafy serwerowej, 4) Zakup serwera NAS do kopii zapasowych, 5) Zakup skanerów dokumentacji medycznej z oprogramowaniem, 6) Zakup tabletów umożliwiających mobilne przetwarzanie elektronicznej dokumentacji medycznej, 7) Zakup UTM do centrali przystosowany do montażu w szafie, 8) Zakup UTM do filii w obudowie umożliwiającej montaż na ścianie, 9) Zakup zasilacza bezprzerwowego przystosowanego do montażu w szafie, 10) Zakup zasilaczy bezprzerwowych UPS do komputerów stacjonarnych, 11) Zakup zestawów komputerowych z monitorem. 2. Zadanie II Wykonanie usług informatycznych i uruchomienie e-usług 1) E-usługa rejestracja internetowa, 2) E-usługa wyniki on-line, 3) E-usługa zamawianie recept, 4) Przygotowanie strony internetowej zgodnej z WCAG, 5) Uruchomienie centralnej usługi przechowywania i udostępniania załączników do dokumentacji medycznej, 6) Uruchomienie kopii zapasowych do chmury obliczeniowej, 7) Usługi związane z przygotowaniem oprogramowania do pracy i wsparciem dla użytkowników, 8) Szkolenia personelu i administratora, 9) Rozbudowa sieci komputerowej w centrali. 3. Zamówienie podzielone jest na 2 części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem Formularza Oferty, stanowiącym załącznik do SIWZ. Szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia wskazany został w załącznikach do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia odpowiednio: 1) Zadanie I – Dostawa środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych szczegółowy opis w załączniku nr 1A do SIWZ 2) Zadanie II – Wykonanie usług informatycznych i uruchomienie e-usług szczegółowy opis w załączniku nr 1B do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30230000-0, 48180000-3, 48600000-4, 48761000-0, 48710000-8, 48814000-7, 48820000-2, 48900000-7, 51600000-8, 72000000-5, 72263000-6, 72265000-0, 72267000-4, 72268000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 228260.98
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KAMSOFT WARMIA Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wilczyńskiego 25e lok. 302
Kod pocztowy: 10-686
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 278176.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 278176.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 278176.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.