Ogłoszenie nr 510116126-N-2020 z dnia 01-07-2020 r.
Powiat Zduńskowolski: Dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego, sieciowego oraz zestawów komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla Powiatu Zduńskowolskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „e-Powiat Zduńskowolski”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjnokomunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjno.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 513110-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540031973-N-2020, 540034903-N-2020,540036330-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Zduńskowolski, Krajowy numer identyfikacyjny 73093479500000, ul. ul. Złotnickiego  25, 98-220  Zduńska Wola, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 232 204, e-mail starostwo@powiatzdunskowolski.pl, faks 438 232 204.
Adres strony internetowej (url): www.powiatzdunskowolski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego, sieciowego oraz zestawów komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla Powiatu Zduńskowolskiego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.272.1.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń, oprogramowania oraz wykonanie wszystkich niezbędnych usług instalacyjnych i konfiguracyjnych, zgodnie ze sztuką, zaleceniami producenta i najlepszymi praktykami, koniecznych by dostarczone urządzenia poprawnie funkcjonowały w środowisku sieciowym Zamawiającego i zapewniały bezusterkową pracę użytkownikom Zamawiającego. 2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 (A - D) do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 7 (a - d) SIWZ. W/w załączniki są integralną częścią niniejszej SIWZ i przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ich zapisami. 3.Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia dokonał: 1) instalacji oprogramowania systemowego i narzędziowego, 2) uruchomienia i konfiguracji urządzeń sieci teleinformatycznej oraz infrastruktury przetwarzania danych. 4. Wymagania ogólne dla dostarczanego przedmiotu zamówienia: 1) przedmiot zamówienia dostarczony i uruchomiony w ramach niniejszego zamówienia musi funkcjonować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. 2)Zamawiający wymaga, o ile zapisy załącznika nr 2 do SIWZ nie stanowią inaczej, udzielenia bezterminowej, niewyłącznej licencji na korzystanie z dostarczonego przedmiotu zamówienia. 3) dostarczany sprzęt i oprogramowanie musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów, 4) Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe oraz by były nieużywane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania), 5) Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z zaoferowanych produktów nie będzie stanowić naruszenia praw majątkowych osób trzecich, 6)oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone do wycofania ze sprzedaży, 7) oferowane oprogramowanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego, 8) Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień poprzedzający dzień składania ofert. 9) dla dostarczonego oprogramowania, o którym mowa w Załączniku nr 2 do SIWZ należy dostarczyć certyfikaty potwierdzające legalność użytkowania 10) określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SIWZ wymagania są wymaganiami minimalnymi, 11) podane długości okresów trwania gwarancji w poszczególnych opisach sprzętu są okresami minimalnymi. 4. Zamówienie zostało podzielone na cztery części: Część I – Zakup i dostawa zestawów komputerowych i notebooków dla Powiatu Zduńskowolskiego Część II – Zakup i dostawa urządzeń peryferyjnych dla Powiatu Zduńskowolskiego; Część III – Zakup i dostawa urządzeń sieci teleinformatycznej, infrastruktury przetwarzania danych oraz serwerowego systemu operacyjnego dla Powiatu Zduńskowolskiego ; Część IV – Zakup i dostawa zasilacza UPS dla Powiatu Zduńskowolskiego;
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 32422000-7, 48820000-2, 30233141-1, 31682530-4, 48620000-0, 30213300-8, 30231300-0, 30237460-1, 30237410-6, 30213100-6, 30232110-8, 30232100-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zakup i dostawa zestawów komputerowych i notebooków dla Powiatu Zduńskowolskiego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 162375.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRZP SYSTEMY INFORMACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 6
Kod pocztowy: 28-230
Miejscowość: Połaniec
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 199721.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 199721.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 270138.75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zakup i dostawa urządzeń peryferyjnych dla Powiatu Zduńskowolskiego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 56580.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: PRINT SOLUTION CYFROWE ROWIĄZANIA DLA BIUR Łukasz Szoka, ARCUS SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Malina 66
Kod pocztowy: 99-300
Miejscowość: Kutno
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 69593.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 69593.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 69593.24
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zakup i dostawa urządzeń sieci teleinformatycznej, infrastruktury przetwarzania danych oraz serwerowego systemu operacyjnego dla Powiatu Zduńskowolskiego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W niniejszym postępowaniu na Część III "Zakup i dostawa urządzeń sieci teleinformatycznej, infrastruktury przetwarzania danych oraz serwerowego systemu operacyjnego dla Powiatu Zduńskowolskiego” w terminie wpłynęło pięć ofert. Zamawiajacy trakcie badania ofert odrzucił 4 ofert tj: Ofertę nr nr 8 złożoną przezGeotechnology Sp. z o.o., ul. Złocienia 4/26 01 – 168 Warszawa, Ofertę nr 12 złożoną przez firmę E – TECH s.c. M. Duda, P. Kapusta, ul. Maratońska 67/69, 94 – 102 Łódź, Ofertę nr 13 złożoną przez firmę SALUTARIS Sp. z o.o., ul. Dulęby 5, 40 – 833 Katowice na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz Ofertę nr 14 „PRINT SOLUTION” Cyfrowe Rozwiązania dla Biur Łukasz Szoka, Malina 66, 99 – 300 Kutno, ARCUS Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9A, 20 – 704 Lublin na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Natomiast wartość burto oferty nr 2 złożonej przez Smart Technology Sp. z o.o., ul. Stanisława Dubois 114/116, 93 – 465 Łódź przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Ponadto zwiększenie kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, do ceny najkorzystniejszej oferty nie jest możliwe

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Zakup i dostawa zasilacza UPS dla Powiatu Zduńskowolskiego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 17900.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ANMARO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Na Skały 1B
Kod pocztowy: 35-321
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 22017.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16395.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 56160.57
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.