Ogłoszenie nr 510116086-N-2020 z dnia 01-07-2020 r.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 541235-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540090077-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 50367606000000, ul. ul. Nowy Rynek  15, 18-100  Łapy, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 48857152388, e-mail bibllapy@wp.pl, faks 857152388.
Adres strony internetowej (url): www: bibliotekalapy.pl, bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
26.3.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy" 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wszystkie urządzenia wskazane w „Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia" i ich elementy składowe muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2019 lub 2020. 4. Oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania muszą być oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, zamawiający uzna, że umowa nie została prawidłowo wykonana i naliczy kary umowne. W przypadku gdy wykonawca nie dostarczy oprogramowania i certyfikatów/etykiet należycie licencjonowanych i oryginalnych zamawiający odstąpi od umowy i naliczy kary. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane właściwym organom w celu wszczęcia stosownych postępowań.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30000000-9

Dodatkowe kody CPV: 30200000-1, 30213300-8, 30213100-6, 30231300-0, 48000000-8, 48620000-0, 48214000-1, 48218000-9, 30231310-3, 30237270-2, 30216130-6, 30232000-4, 30232100-5, 30191400-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 110405.69
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Desico Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Krakowska 29 c
Kod pocztowy: 50-424
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 122877
Oferta z najniższą ceną/kosztem 122877
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 153996
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.