Ogłoszenie nr 556453-N-2020 z dnia 2020-06-30 r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu: Usługi telefonii komórkowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu, krajowy numer identyfikacyjny 36784953800177, ul. Mińska  60 , 54-610  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. (71) 356-39-19, , e-mail zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne https://kowr.eb2b.com.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Osoba Prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://kowr.eb2b.com.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://kowr.eb2b.com.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu ul.Mińska 60, 54-610 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi telefonii komórkowej
Numer referencyjny: WRO.WOP.260.33.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.2.1 Usługi głosowe, SMS, MMS i transmisji danych realizowane w standardzie GSM wraz z wirtualną centralą i systemem zarządzania urządzeniami mobilnymi. Wszystkie usługi mają być realizowane maksymalnie dla 210 numerów i rozliczane ryczałtem w formie abonamentu wg. opisu w dalszej części dokumentu 3.2.2 Dostawa 30 nowych telefonów komórkowych z przeniesieniem własności na KOWR za które opłata zostanie rozliczona na podstawie wystawionej faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru wg cen zaoferowanych w postępowaniu. 3.2.3 Zamawiający wymaga świadczenia usług telekomunikacyjnych w standardzie GSM, w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004 r.- Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), obejmujących w szczególności: 3.2.3.1 nielimitowaną łączność głosową w standardzie GSM 850/900/1800/1900, 3.2.3.2 nielimitowane połączenia do krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych, 3.2.3.3 nielimitowaną łączność tekstową (SMS) oraz multimedialną (MMS), 3.2.3.4 transmisję danych – do wykorzystania pakiet co najmniej 500 GB. Transmisja wykonywana w standardzie LTE nie ma być wliczana do limitu, po wyczerpaniu limitu transferu danych, jego prędkość spadnie do prędkości określonej przez operatora. Za transfer po przekroczeniu limitu nie będą naliczane dodatkowe opłaty, 3.2.3.5 dostęp do zasobów Internetu (WAP, przeglądanie stron www); 3.2.4dostawa 210 kart SIM wraz przypisanymi numerami przeniesionymi z puli ORANGE wg. Załącznika nr 2 do istotnych postanowień umownych, w tym 160 szt. kart SIM ma być aktywowana w terminie określonym w paragrafie 5 ust. 1 istotnych postanowień umownych, a pozostałe 50 szt. z możliwością wielokrotnego aktywowania/deaktywowania w zależności od potrzeb Zamawiającego; 3.2.5 dostawa 30 komórkowych aparatów telefonicznych o każdym z parametrów nie gorszym, niż określone w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do istotnych postanowień umownych; 3.2.6 blokowanie usług typu premium, jak i płatnych usług poprzez BOK, 3.2.7 zarządzanie wszystkimi aktywnymi kartami SIM zdalnie, w tym zarządzanie kodami PUK oraz ograniczanie parametrów wybranych usług, 3.2.8świadczenie usługi bezprzewodowego mobilnego dostępu do sieci Internet dla jednego komputera przenośnego wraz z kartą SIM. Dostępny limit transferu danych ma pochodzić z puli podanej w ofercie jednak karta ta ma służyć wyłącznie do celów dostępu do sieci internet i nie może być obciążone abonamentem; 3.2.9 udostępnienie usługi „wirtualnej centrali”. Pod nazwą „wirtualna centrala” Zamawiający rozumie usługę, realizowaną przez Wykonawcę poza siedzibą Zamawiającego, z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania Wykonawcy. W ramach świadczonej usługi „wirtualnej centrali” Wykonawca zapewni: 3.2.9.1 włączenie do centrali siedmiu numerów głównych wskazanych przez Zamawiającego, 3.2.9.2 połączenia głosowe realizowane w technologii GSM, nieobciążające połączenia internetowego Zamawiającego, 3.2.9.3 przyjmowanie rozmów przychodzących na wybrany główny numer centrali, a następnie umożliwienie bezpłatnego przekierowania rozmowy na wybrany numer komórkowy pracownika, 3.2.9.4 samodzielne przydzielenie numerowi komórkowemu numeru wewnętrznego w ramach „wirtualnej centrali” przez pracownika Zamawiającego, zarządzającego „wirtualną centralą” pozwalających na wykonywanie bezpośrednich połączeń między telefonami włączonymi do centrali za pomocą numeru wewnętrznego, 3.2.9.5 utworzenie dowolnej liczby sekretariatów, realizujących przekierowanie do konkretnego pracownika, grupy pracowników lub innego sekretariatu, 3.2.9.6 możliwość przypisania wielu osób do jednego sekretariatu, 3.2.9.7 samodzielne utworzenie automatycznej informacji o numerach wewnętrznych z możliwością połączenia się z nimi, 3.2.9.8 przełączanie rozmowy z jednego telefonu na drugi jeżeli połączenie przychodzące jest na numer główny centrali bez utraty połączenia, 3.2.9.9 prezentowanie wybranych połączeń wychodzących pod wspólnym numerem głównym centrali, 3.2.9.10 odbieranie i wysyłanie faksów, z możliwością utworzenia faksu dostępnego tylko dla wybranych użytkowników, niewidocznego dla operatorów innych faksów, 3.2.9.11 Wykonawca zapewni możliwość wysyłania i odbierania faksów z wykorzystaniem pięciu numerów analogowych wskazanych przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do istotnych postanowień umownych za pomocą funkcjonalności, o której mowa w pkt 3.2.9.10, 3.2.9.12 łączenie rozmów przychodzących zgodnie ze schematem - klient dzwoni do Zamawiającego w godzinach pracy- uzyskuje połączenie; jeśli jednak dzwoni poza ustaloną porą, wysłucha komunikatu o godzinach pracy urzędu, 3.2.9.13 łączenie pracowników w grupy, według komórek organizacyjnych Zamawiającego oraz zarządzanie kierowanymi do nich połączeniami według zdefiniowanych przez Zamawiającego wariantów, 3.2.9.14 przekierowanie warunkowe polegające na skierowaniu połączenia do najbliższego sekretariatu według numeru kierunkowego dzwoniącej osoby, 3.2.9.15 stały koszt połączenia abonenta z numerem głównym centrali, na poziomie kosztu połączenia z numerem stacjonarnym, również po przełączeniu (przekierowaniu) na telefon komórkowy pracownika, 3.2.9.16 nagrywanie wszystkich rozmów przychodzących i wychodzących z „wirtualnej centrali” wraz z informacją w zapowiedzi o nagrywaniu rozmowy, 3.2.9.17 mobilna książka telefoniczna automatycznie aktualizująca kontakty na wszystkich telefonach, nie ingerująca w inne kontakty zapisane w telefonie 3.2.9.18 dla przynajmniej 6 wybranych numerów przekazywanie zainicjowanego przez siebie połączenia na inny numer w ramach wirtualnej centrali, 3.2.10 udostępnienie usługi „systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi”. Pod nazwą „system zarządzania urządzeniami mobilnymi” Zamawiający rozumie usługę realizowaną przez Wykonawcę poza siedzibą Zamawiającego, z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania Wykonawcy. W ramach świadczonej usługi „systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi” Wykonawca zapewni: 3.2.10.1 funkcje podstawowe: 3.2.10.1.1 możliwość zarządzania co najmniej 210 urządzenia mobilnymi, 3.2.10.1.2 obsługę co najmniej systemów operacyjnych Android (bez względu na producenta sprzętu), iOS, Windows 10, wszystkie telefony dostarczone przez Wykonawcę oraz telefony Samsung Galaxy S8 i LG K4 2017, 3.2.10.1.3 konsolę serwera „systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi”, dostępną przez przeglądarkę internetową, 3.2.10.1.4 możliwość ewidencjonowania użytkowników urządzeń mobilnych, poprzez co najmniej imię, nazwisko, dział, stanowisko, dwa numery telefonu, adres email, 3.2.10.1.5 możliwość łączenia użytkowników w grupy, 3.2.10.1.6 możliwość importu danych użytkowników z pliku, 3.2.10.1.7 gromadzenie danych zarządzanych urządzeń, to jest co najmniej numeru seryjnego, użytkownika, producenta, modelu, systemu operacyjnego, wersji systemu, IMEI, 3.2.10.1.8 automatyczne pobieranie podstawowych informacji o urządzeniu, to jest co najmniej systemu operacyjnego, wersji systemu, IMEI, 3.2.10.1.9 możliwość importu urządzeń z pliku. 3.2.10.2 zarządzanie urządzeniami: 3.2.10.2.1 automatyczne zbieranie informacji o zainstalowanych aplikacjach, 3.2.10.2.2 automatyczne zbieranie informacji o punktach dostępowych APN, 3.2.10.2.3 automatyczne pobieranie informacji o sprzęcie (CPU, pamięć, RAM), 3.2.10.2.4 informacje o parametrach pamięci, 3.2.10.2.5 lokalizacja urządzenia, 3.2.10.2.6 zdalne instalowanie i odinstalowywanie aplikacji, 3.2.10.2.7 zdalne konfigurowanie aplikacji. 3.2.10.3 zarządzanie bezpieczeństwem: 3.2.10.3.1 możliwość tworzenia list aplikacji dozwolonych i zabronionych (przynajmniej dla systemu Android), 3.2.10.3.2 możliwość zdalnego czyszczenia wybranych i wszystkich danych gromadzonych w urządzeniu, 3.2.10.3.3 możliwość wprowadzenia ochrony hasłem konfiguracji zabezpieczeń urządzenia, 3.2.10.3.4 możliwość zdalnego zaszyfrowania pamięci urządzenia, 3.2.10.3.5 możliwość tworzenia polityki zabezpieczeń dla poszczególnych urządzeń lub grup urządzeń. 3.2.10.4 backup i synchronizacja danych: 3.2.10.4.1 możliwość wykonania kopii zapasowej danych gromadzonych w urządzeniu, to jest co najmniej kontaktów, kalendarzy, wybranych plików, wiadomości SMS, 3.2.10.4.2 przynajmniej 1 GB miejsca na serwerze dla każdego urządzenia, 3.2.10.4.3 możliwość nieodwracalnego usuwania zabezpieczonych danych z serwera, 3.2.10.4.4 zaszyfrowana transmisja danych protokołem SSL, 3.2.10.4.5 możliwość stworzenia polityki backupu dla wybranych urządzeń i grup urządzeń, w szczególności harmonogramu kopii zapasowych, 3.2.10.4.6 synchronizacja firmowej książki adresowej na podstawie danych użytkowników zgromadzonych na serwerze zarządzającym, 3.2.10.4.7 możliwość cyklicznej synchronizacji oraz synchronizacji wymuszonej dla wybranych urządzeń lub grup urządzeń, 3.2.10.4.8 podczas synchronizacji mają być tworzone lub aktualizowane kontakty w osobnej grupie, z uwzględnieniem następujących informacji, 3.2.10.4.8.1 - imię i nazwisko 3.2.10.4.8.2 - przynajmniej dwa numery telefonu 3.2.10.4.8.3 - dział 3.2.10.4.8.4 - stanowisko 3.2.10.4.8.5 - adres email 3.2.11 Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do elektronicznego systemu/panelu administracyjnego, umożliwiającego bezpieczną i samodzielną obsługę konfiguracji konta Zamawiającego, poprzez aplikację internetową działającą w trybie on-line. Realizacja oraz wizualizacja wprowadzonych zmian prezentowana będzie na bieżąco. Usługa dostępna będzie całodobowo, dla określonej osoby wskazanej przez Zamawiającego. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat za udostępnienie tego systemu. 3.3 Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 3.3.1 W przypadku, gdy zawarcie niniejszej umowy będzie wiązało się ze zmianą operatora usług, Wykonawca zapewni przeniesienie na nowe karty SIM dotychczasowych numerów komórkowych z sieci ORANGE w ramach zamawianych 210 numerów abonenckich Zamawiającego, używanych u obecnego operatora, przy czym specyfikację numerów zawiera załącznik numer 2 do istotnych postanowień umownych oraz przeniesienie numerów analogowych z sieci ORANGE przeznaczonych do obsługi faksów (załącznik nr 3 do istotnych postanowień umownych) i do obsługi ruchu przychodzącego do wirtualnej centrali (załącznik nr 4 do istotnych postanowień umownych). Wykonawca zagwarantuje przeniesienie numerów telefonów od dotychczasowego operatora w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. Przeniesienie numerów, o których mowa w załącznikach nr 2, 3 do istotnych postanowień umownych, nie może spowodować przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych dłuższej niż 24 godziny i odbędzie się w dniu wolnym od pracy. 3.3.2 Wykonawca przejmie numery analogowe, obecnie obsługiwane przez sieć ORANGE, zapewniając realizacje usług opisanych w 3.2.9.11, na żądanie Zamawiającego musi Wykonawca umożliwi fizyczne podłączenie faksu we wskazanych lokalizacjach, 3.3.3 Wykonawca zapewnia Zamawiającemu, elektroniczne lub przy pomocy dedykowanego konsultanta, zarządzanie wszystkimi aktywnymi kartami SIM, między innymi w niżej podanym zakresie: 3.3.3.1 włączanie/wyłączanie usług, 3.3.3.2 sprawdzenie bilingu dla dowolnej karty SIM z aktywnych kart, znajdujących się w puli numerów Zamawiającego, 3.3.3.3 ograniczenie parametrów wybranych usług, np. 1 GB transmisji danych dla konkretnego numeru, 3.3.4 Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone aparaty telefoniczne wraz akcesoriami oraz na wyposażenie dodatkowo zaoferowane w ofercie. 3.3.5 Wykonawca zapewni ciągłą sprawność przedmiotu zamówienia. 3.3.6 Czas reakcji Wykonawcy w dni robocze, od zgłoszenia przez Zamawiającego awarii usług głosowych GSM lub/i „wirtualnej centrali” lub/i „system zarządzania urządzeniami mobilnymi” nie może przekroczyć 4 godzin, a usunięcie awarii nie może trwać dłużej niż jeden dzień roboczy. W przypadku zgłoszenia awarii usług głosowych GSM lub/i „wirtualnej centrali” lub/i „system zarządzania urządzeniami mobilnymi” w dzień ustawowo wolny od pracy, czas reakcji Wykonawcy nastąpi w dniu następującym po dniu wolnym od pracy i nie może przekroczyć godz. 12.00, a usunięcie awarii nie może trwać dłużej niż jeden dzień roboczy. 3.3.7 Wykonawca zapewni nadzór i całodobową kontrolę nad sprawnym działaniem „wirtualnej centrali” oraz „systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi”. 3.3.8 Wykonawca wskaże imiennie osobę upoważnioną do obsługi technicznej, handlowej i operacyjnej Zamawiającego tzw. „opiekuna klienta”. 3.4 Wymagania dotyczące zasięgu sieci telefonii komórkowej: 3.4.1 Wykonawca zapewni dostęp do sieci telefonii komórkowej na obszarach objętych deklarowanym zasięgiem (zgodnie z publikowanymi mapami zasięgów), na poziomie umożliwiającym realizację transmisji głosu i danych z wykorzystaniem własnej sieci telekomunikacyjnej, 3.4.2 Wykonawca zapewni zasięg sieci telefonii komórkowej obejmujący minimum 92% terytorium RP, w szczególności na terenie następujących budynków siedzib zamawiającego: 3.4.2.1 Wrocław ul.Mińska 60 3.4.2.2 Wrocław, ul.Kunickiego 2 3.4.2.3 Wrocław, ul.Kunickiego 4 3.4.2.4 Legnica, ul.Jaworzyńska 199 3.4.2.5 Świdnica, ul. Kliczkowska 28 3.4.2.6 Rakowice Wielkie, Rakowice Wielkie 15 3.5 Wymagania w zakresie dostarczonych aparatów telefonicznych Standard karty SIM Nano-SIM Dual SIM Tak Rozmiar wyświetlacza co najmniej 6.5 " Technologia wyświetlacza SuperAMOLED Szerokość wyświetlacza co najmniej 1080 px Wysokość wyświetlacza co najmniej 2400 px Odpornośc na uszkodzenia co najmniej gorillaglass 3 RAM co najmiej 4 GB Pojemność maksymalna co najmniej 128 GB Dodatkowa pamięć MicroSD do 512 GB Aparat przedni co najmniej 32 Mpx Aparat tylny co najmniej 48 Mpx System operacyjny Android Wersja systemu operacyjnego Android 10 lub nowszy Ilość rdzeni procesora 8 Taktowanie 4x2,3 GHz + 4x1,7 GHz Gniazda i złącza Type-C Standard bluetooth 5 Transmisja danych LTE Advanced Agregacja pasm 4G LTE do 400 Mb/s – 2 CA Wi-Fi Tak GPS Tak NFC Tak VoLTE Tak WiFi Calling Tak Częstotliwość Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz Pojemność baterii co najmniej 4000 mAh Typ baterii Li-ion Ładowanie bezprzewodowe Nie Szybkie ładowanie Tak Czas gwarancji 24 mies. Zawartość pudełka Telefon, bateria, ładowarka, słuchawki z mikrofonem , kabel USB, instrukcja obsługi producenta Typ II – 20 sztuk: Standard karty SIM Nano-SIM Dual SIM Tak Rozmiar wyświetlacza co najmniej 6.2 " Technologia wyświetlacza IPS LCD Szerokość wyświetlacza co najmniej 720 px Wysokość wyświetlacza co najmniej 1520 px RAM co najmniej 2 GB Dodatkowa pamięć MicroSD Aparat przedni co najmniej 5 Mpx Aparat tylny co najmniej 13 Mpx System operacyjny Android Wersja systemu operacyjnego Android 9 (Pie) lub wyższa Ilość rdzeni procesora 8 Taktowanie co najmniej 2x1,6 GHz + 6x1,35 GHz Gniazda i złącza Micro USB Standard bluetooth 5 Transmisja danych LTE Wi-Fi Tak GPS Tak NFC Tak VoLTE Tak WiFi Calling Tak Częstotliwość Wi-Fi 2,4 GHz Pojemność baterii co najmniej 3400 mAh Typ baterii Li-ion Zawartość pudełka Telefon, bateria, ładowarka, słuchawki z mikrofonem, kabel USB, instrukcja obsługi producenta 3.6 Zamówienie nie zostało podzielone na części. 3.7 Pozostałe informacje dotyczące warunków, zakresu i sposobu wykonywania zamówienia określone są w istotnych postanowieniach umownych stanowiących załącznik do SIWZ: nr 9. 3.8 Przedmiot zamówienia nie może być dzielony przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu każdego z przedmiotów zamówienia zostaną odrzucone. 3.9 Specyfikacja numerów analogowych przeznaczonych do obsługi faksów oraz numerów głównych Wirtualnej Centrali • 71 357 90 97 - Wrocław ul. Mińska 60 obecny operator ORANGE • 76 850 13 47 - Legnica, ul. Jaworzyńska 199 obecny operator ORANGE • 74 853 87 66 - Świdnica, ul. Kliczkowska 28 obecny operator ORANGE • 75 782 46 39 - Rakowice Wielkie, Rakowice Wielkie 15 obecny operator ORANGE • 71 784 86 93 - Wrocław, ul. Kunickiego 2-4 obecny operator NETIA • 71 356 39 19 – numer główny Oddziału Terenowego Wrocław ul. Mińska 60 obecny operator ORANGE POLSKA S.A. • 71 356 39 00 – dodatkowy numer główny Oddziału Terenowego Wrocław ul. Mińska 60 obecny operator ORANGE POLSKA S.A.”

II.5) Główny kod CPV: 64212000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności telekomunikacyjnej, zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne, tj. aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg formuły spełnia/ nie spełnia oraz na podstawie złożonego na wezwanie dokumentu wymienionego w pkt. 8.6.2 SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wyko-nawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie lub łącznie spełnią warunek.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należy-cie wykonuje co najmniej 1 usługę wirtualnej centrali obsługującej co najmniej 100 numerów telefonów komórkowych o wartości nie mniejszej niż 100 000, 00 zł brutto. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg formuły spełnia/ nie spełnia oraz na podstawie złożonych na wezwanie dokumentów wymienionych w pkt. 8.6.3.1 SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni wymagany warunek. Nie dopuszcza się łączenia doświadczenia Wykonaw-ców składających ofertę wspólnie. 7.2.4 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia art. 22d ust.2 ustawy PZP.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, tj. brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 1.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. 2. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnego co do treści z załącznikiem nr 4 do SIWZ; W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, tj. - zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej uprawniającego do wykonywania działalności telekomunikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne. 8.6.3 spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 8.6.3.1 - wykaz usług (z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej 1 usługi odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia to jest 1 usługę wirtualnej centrali obsługującej co najmniej 100 numerów telefonów komórkowych o wartości nie mniejszej niż 100 000, 00 zł brutto, a w przypadku usług wykonywanych (będących w trakcie wykonywania), do upływu terminu składania ofert wartość wykonanej usługi nie może być mniejsza niż 100 000, 00 zł brutto. Wykaz usług powinien również zawierać wartości, daty wykonania i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy jeżeli stosowne dokumenty zostaną złożone w ofercie. 8.7 Na wezwanie zamawiającego wykonawca, który polega na zdolnościach innych lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 8.6.1.1 i 8.6.1.2. 8.8 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa wyżej, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 8.9 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 8.10 Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa wyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadkach, o których mowa w ust. wyżej, poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 8.11 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: - w ust. 8.6.1.1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.12 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te winny być wystawione odpowiednio w terminach, o których mowa w ust. 8.11. 8.13 W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 8.14 Informacje dodatkowe: 8.14.1 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8.14.2 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe in-formacje lub dokumenty w tym zakresie. 8.14.3 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiają-cy wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia. 8.14.4 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 8.14.5 W przypadku, o którym mowa w ust. 8.10.7 Zamawiający może żądać od Wykonawcy przed-stawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 8.14.6 W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Na podstawie art. 25 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP, w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży: 1 regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, 2 opis techniczny oferowanych aparatów telefonicznych (w ramach typów określonych w SIWZ) wraz z podaniem ich producenta, modelu, typu, 3 Formularz Cechy wirtualnej centrali – załącznik nr 6 do Formularza ofertowego, 4 Formularz Cechy systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi – załącznik nr 7 do Formularza ofertowego 5 Formularz Cechy oferowanych telefonów komórkowych – załącznik nr 8 do Formularza ofertowego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy, w którym należy podać informacje służące ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto za usługi stanowiące przedmiot zamówienia85,60
Cena brutto za dostawy aparatów telefonicznych10,00
Dostawa zestawów akcesoriów do wszystkich telefonów2,00
Długość okresu gwarancji ponad wymagany2,40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§ 8 z istotnych postanowień umownych 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w przypadku: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, o ile wykonawca jest czynnym płatnikiem podatku VAT, 2) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 2. W przypadku zmiany o której mowa ust. 1 pkt 1 wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zmiana umowy wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zaistnienie przesłanek uzasadniających zmianę umowy, wraz z oświadczeniem o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian. Wprowadzone zmiany wysokości wynagrodzenia obowiązywać będą od dnia zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-08, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2020-08-06 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH