Ogłoszenie nr 556402-N-2020 z dnia 2020-06-30 r.

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu: ZAKUP I DOSTAWĘ 20 LAPTOPÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, NA POTRZEBY PROJEKTU „MICKIWICZ ZAWODOWO”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Mickiewicz zawodowo”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, krajowy numer identyfikacyjny 23091344900000, ul. Al. Kombatantów  2 , 59-830  Lubań, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 455 340, e-mail sekretariatpce@interia.pl, faks 756 455 340.
Adres strony internetowej (URL): www.pceluban.bip.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.pceluban.bip.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.pceluban.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.pceluban.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWĘ 20 LAPTOPÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, NA POTRZEBY PROJEKTU „MICKIWICZ ZAWODOWO”.
Numer referencyjny: PCE.341.8.MZ.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP I DOSTAWA 20 LAPTOPÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, NA POTRZEBY PROJEKTU „MICKIEWICZ ZAWODOWO”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. LAPTOP, OPROGRAMOWANIE, AKCESORIA Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Opis parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego Komputer przenośny (laptop) Szt. 20 Typ: Notebook (laptop) 1) Przekątna ekranu: 15,6" 2) Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 3) Typ matrycy: matowa (non-glare) lub antyrefleksyjna 4) Procesor: osiągający w testach Passmark CPU Mark (higher is better) min. 4500 pkt., zgodnie ze stroną https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 5) Karta graficzna: osiągająca w testach Passmark G3D Mark (higher is better) min. 900 pkt., zgodnie ze stroną https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 6) Pamięć operacyjna: min. 8 GB DDR IV 7) Dysk twardy [SSD]: min. 240 GB 8) Napęd optyczny: min. DVD±RW (zamawiający dopuszcza zewnętrzny napęd optyczny na USB) 9) Standard łączności: LAN 10/100/1000 Mbps 10) Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, 11) Bluetooth min. 4.0 12) Kamerka wbudowana: tak 13) Wbudowany mikrofon: tak 14) Złącza USB: min. 3 x USB (w tym min. 1 x USB 3.0 lub 3.1) 15) HDMI - 1 szt. 16) Czytnik kart pamięci - 1 szt. 17) RJ-45 (LAN) - 1 szt. 18) Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 19) Waga: max. 2 kg 20) System operacyjny Windows 10 (zainstalowany przez producenta, nowy, wcześniej nieużywany i nie rejestrowany). 21) Wsparcie techniczne: udostępnione w Internecie na stronie producenta, sterowników i poprawki dedykowane do komputera dla różnych systemów operacyjnych. 22) Gwarancja: min. 24 m Oprogramowanie biurowe szt. 20 Microsoft Office 2019 lub równoważny – licencja wieczysta dla sektora edukacyjnego Minimalne wymagania: Oprogramowanie biurowe musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1) Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit 2) Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. 3) Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML. 4) Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji. 5) W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 6) Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 7) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: - Edytor tekstów - Arkusz kalkulacyjny - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji - Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych - Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) Licencja i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane. Oprogramowanie należy zainstalować na dostarczonych laptopach. 3 Torba na laptopa szt. 20 1) Torba do laptopa o przekątnej ekranu 15,6" 2) Ilość komór: min. 1 3) Pasek przytrzymujący laptopa: min. 1 4) Kieszonka na dokumenty, akcesoria: min. 1 w komorze głównej, 1 od przodu z klapką na rzep 5) Pasek na ramię: tak 6) Uchwyt do ręki: tak 7) Kolor: przewodni czarny 4 Mysz komputerowa szt. 20 1) Sensor: optyczny 2) Liczba przycisków: min. 3 3) Liczba rolek: min. 1 4) Rozdzielczość: min. 1600 dpi 5) Połączenie: przewodowe 6) Długość przewodu: min. 1,8 m 7) Interfejs: USB 8) Kolor: czarny 3 Program antywirusowy szt. 20 ESET NOD32 Antivirus lub równoważny 1) Okres licencji: 2 lata 2) Zaawansowany skaner pamięci 3) Antyspyware 4) Kontrola nośników wymiennych 5) Antyphishing 6) Blokada programów typu exploit 7) Ochrona przed atakami wykorzystującymi skrypty 8) Bezpłatna pomoc techniczna w języku polskim Licencja i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane. Oprogramowanie należy zainstalować na dostarczanych laptopach. UWAGA: Podane przez Zamawiającego nazwy, znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich ewentualne wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w opisie przedmiotu zamówienia nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt komputerowy/ akcesoria/ oprogramowanie/ wyposażenie dodatkowe, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 1.1. Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. 1.2. Oferowany sprzęt musi spełniać warunki oznakowania CE i być tym znakiem oznaczony. 1.3. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń z niej wynikających. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w dziale III, pkt. 3 SIWZ oraz w projekcie umowy, zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ. 1.4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. 1.5. Wykonawca załączy do formularza oferty wykaz oferowanego sprzętu z podaniem parametrów technicznych – w celu zweryfikowania czy oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. 1.6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, jednakże pod warunkiem spełnienia przez oferowany asortyment wszystkich podanych przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej wymagań oraz parametrów technicznych określających przedmiot zamówienia. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest wyróżnić w formularzu oferty (zał. Nr 1 do SIWZ) pogrubioną czcionką parametry / cechy różne od wymaganych przez Zamawiającego. 1.7. Wykonawca dostarczy zamówiony sprzęt i oprogramowanie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego swoim transportem na własny koszt i ryzyko. 1.8. W cenę oferty stanowiącej przedmiot zamówienia muszą zostać wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym m.in. koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez zamawiającego (dział III, pkt. 2), koszty ubezpieczenie sprzętu na czas dostawy, instalacji oprogramowania. 1.9. Mając na uwadze punkt 1.7 Wykonawca nie będzie mógł żądać od Zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych z jego realizacji. 1.10. Dostarczony przedmiot zamówienia musi mieć zapewnioną możliwość realizacji uprawnień gwarancyjnych w Polsce, w autoryzowanym serwisie producenta. 1.11. Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania asortymentu dostarczonego w ramach realizacji umowy, pod kątem legalności jego pochodzenia, zgodności z wymogami SIWZ oraz innymi oświadczeniami Wykonawcy. W przypadku niezgodności dostarczonego sprzętu z ofertą złożoną w ramach postepowania, Zamawiający odmówi jego przyjęcia, a w miejsce niezgodnego z ofertą sprzętu Wykonawca dostarczy sprzęt zgodny z ofertą, w terminie przewidzianym na dostarczenia przedmiotu zamówienia. 2. WARUNKI DOSTAWY 2.1. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany. 2.2. Wykonawca załączy do formularza oferty wykaz oferowanego sprzętu z podaniem parametrów technicznych – w celu zweryfikowania czy oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Cena oferty brutto musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszty transportu, rozładunku i montażu, instalacji. 2.3. Dostawa sprzętu odbędzie się w godz.: 9.00-14.00 po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, na koszt i staraniem Wykonawcy, który zapewni wniesienie, dostarczonego sprzętu do pomieszczenia wskazanego przez pracownika Zamawiającego. 2.4. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia winien być dostarczony pod następujące adresy szkół: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu, ul. Łokietka 2, 59-800 Lubań 3. WARUNKI INSTALACJI OPROGRAMOWANIA 3.1. Wykonawca zobowiązany jest zainstalować oprogramowania wskazane w przedmiocie zamówienia na dostarczanych laptopach. 3.2. Wykonawca dokona instalacji oprogramowania wskazanego w przedmiocie zamówienia oraz wszelkiej innej konfiguracji systemu i sprzętu przed dostarczeniem laptopów do Zamawiającego. 3.3. Wykonawca zapewni podział dysku twardego na min. 2 partycje. 3.4. Wykonawca zapewni wsparcie producenta oprogramowania (w tym aktualizacje) przez okres 2 lat od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. 3.5. Wykonawca dostarczy laptopy gotowe do natychmiastowej pracy. 4. WARUNKI GWARANCJI 4.1. Wykonawca udzieli gwarancji i zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny: - 2 lata gwarancji producenta w autoryzowanych serwisach w Polsce, - gwarancja door-to-door przez cały okres gwarancji, 4.2. Zamawiający wymaga gwarancji producenta na wszystkie elementy składowe przedmiotu zamówienia (np. laptop, klawiatura, mysz, torbę, itd.). 4.3. Wszystkie karty i warunki gwarancyjne zostaną przekazane wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym przedmiotu zamówienia. 4.4. Termin gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

II.5) Główny kod CPV: 30230000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213100-6
30237200-1
48000000-8
48760000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz w ust. 1b w zakresie: a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie, b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie, c) Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie, 2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 24 ust 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp. 3. Oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu zostaje odrzucona. 4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 4.1. jest niezgodna z ustawą, 4.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 4.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4.4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, 4.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 4.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, 4.7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, 4.8. wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą, 4.9. przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób, 4.10. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokumenty, które wykonawca jest zobowiązany złożyć w trakcie postępowania: A Lp. Wymagany dokument Forma złożenia 1 Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. w oryginale 2 W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełniania warunki udziału w postępowaniu. w oryginale 3 Pełnomocnictwo - w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie B Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, złoży bez wezwania Zamawiającego poniższe oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy. 4 Wykonawca w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 złoży zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ w oryginale
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin dostawy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-09, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH