Ogłoszenie nr 555970-N-2020 z dnia 2020-06-30 r.

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.: Wdrożenie i utrzymanie systemu Project & Portfolio Management (PPM)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 381918620, ul. Aleje Jerozolimskie  134 , 02-305  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 882350385, e-mail zamowienia@cpk.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): https://portal.smartpzp.pl/cpk
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
https://portal.smartpzp.pl/cpk

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://portal.smartpzp.pl/cpk

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://portal.smartpzp.pl/cpk

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wdrożenie i utrzymanie systemu Project & Portfolio Management (PPM)
Numer referencyjny: 73/20/NPM/2/ZO/53
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem Zamówienia jest dostarczenie wymienionych usług i prac: 1) Wykonawca wdroży Zamawiającemu najnowszą wersję oferowanego oprogramowania dostępną na rynku w dniu składania ofert. 2) Wdrożenie systemu Project & Portfolio Management (System PPM) zgodnie z załącznikiem nr 1 Opis przedmiotu zamówienia przez okres 16 tygodni od daty podpisania Umowy. 3) Utrzymanie Systemu PPM zgodnie z załącznikiem nr 1 Opis przedmiotu zamówienia przez okres 24 miesięcy od startu produkcyjnego systemu. 4) Integracje z systemem Active Directory. 5) Migracja danych dostarczonych przez Zamawiającego do Systemu PPM dla ok. 60 projektów. 6) Dostarczenie 320 licencji dla użytkowników systemu. 7) Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników oraz administratorów Systemu PPM. 8) Przygotowanie dokumentacji systemu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 do Ogłoszenia – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

II.5) Główny kod CPV: 72000000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wdrożenie systemu Project & Portfolio Management (System PPM) ma nastąpić w okresie do 16 tygodni od daty podpisania Umowy, natomiast utrzymanie Systemu przez okres 24 miesięcy od Startu produkcyjnego Systemu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający za spełniających warunek udziału w Postępowaniu uzna Wykonawców, którzy wykażą, że: W każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w każdym pełnym roku obrotowym przypadającym w okresie prowadzenia działalności, posiadali bieżącą płynność finansową nie mniejszą niż 1,2 potwierdzoną wskaźnikiem liczonym jako iloraz: aktywa obrotowe (bieżące) / zobowiązania krótkoterminowe (bieżące) na podstawie danych z bilansu, pozycja aktywa obrotowe i zobowiązania krótkoterminowe. UWAGA: nie dopuszcza się sumowania wskaźnika bieżącej płynności finansowej. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się grupa podmiotów lub Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego, przedmiotowy warunek musi być spełniony samodzielnie przez jeden podmiot (odpowiednio: członka konsorcjum albo podmiot trzeci).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Za spełniających warunek udziału w Postępowaniu zostaną uznani Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają odpowiednie doświadczenie. Wykonawca musi wykazać, że łącznie wykonał usługi zgodnie z poniższym: 1) 2 (dwie) umowy/zamówienia, z których każda polegała na wdrożeniu oferowanego systemu o wartości co najmniej 100 tys. zł netto i minimum dla 100 użytkowników każda, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali lub nadal realizują należycie, 2) 1 (jedną) umowę/zamówienie, która polegała na wdrożeniu oferowanego systemu o wartości co najmniej 300 tys. zł netto i minimum dla 250 użytkowników, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali lub nadal realizują należycie, 3) umowy/zamówienia, które polegały na utrzymaniu oferowanego systemu przez okres co najmniej 3 lat i minimum dla 200 użytkowników, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali lub nadal realizują należycie. 2. Za spełniających warunek udziału w Postępowaniu zostaną uznani Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona (dalej: „Zespół”). Zamawiający wymaga wykazania Zespołu do realizacji Zamówienia o następujących kwalifikacjach: 1) Co najmniej 1 (jedną) osobę pełniącą rolę Koordynatora wdrożeniowego, który posiada płynną znajomość języka polskiego oraz poniższe kwalifikacje: a) Wykształcenie wyższe; b) certyfikat z metodyki zarządzania projektami Prince2 Practitioner lub równoważny; Za certyfikat równoważny Zamawiający uzna certyfikaty przyznawane przez Project Management Institute (PMI), co najmniej na poziomie Project Management Professional (PMP) lub certyfikaty nadawane przez International Project Management Association (IPMA), co najmniej na poziomie C, c) Minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Koordynatora wdrożeniowego potwierdzone udziałem w minimum 2 projektach wdrożeniowych oferowanego systemu dla minimum 100 użytkowników w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, 2) Co najmniej 2 (dwie) osoby pełniące rolę Konsultanta wpierającego, który posiada płynną znajomość języka polskiego oraz poniższe kwalifikacje: a) Wykształcenie wyższe; b) Minimum 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji konsultanta wspierającego potwierdzone udziałem w minimum 1 projekcie wdrożeniowym oferowanego systemu dla minimum 100 użytkowników w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 3) Co najmniej 1 (jedną) osobę pełniącą rolę Administratora ds. utrzymania systemu, który posiada płynną znajomość języka polskiego oraz poniższe kwalifikacje: a) Wykształcenie wyższe; b) Minimum 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usługi utrzymania oferowanego systemu użytkowanego przez minimum 200 użytkowników w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert; 4) Co najmniej 2 (dwie) osoby pełniące rolę Programisty, które posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie w języku programowania oferowanego systemu, w tym przynajmniej 1 rok w oferowanym systemie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena40,00
Dodatkowe doświadczenie Zespołu 10,00
Funkcjonalność systemu 50,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1) Zamawiający, udostępni załączniki nr 1-4 do OPZ wyłącznie na wniosek Wykonawcy ubiegającego się o przedmiotowe zamówienie, przesłany na adres: zamowienia@cpk.pl. 2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o przekazanie załączników, o których mowa w pkt 1 w terminie do 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy zwracali się do Zamawiającego o przekazanie załączników zamówienia niezwłocznie po publikacji Ogłoszenia. Link do zabezpieczonego hasłem dokumentu zostanie przesłany Wykonawcy na adres e-mail wskazany we wniosku przez Wykonawcę, a hasło będzie przekazywane SMS-em na numer telefonu również podany przez Wykonawcę we wniosku. Wykonawca pobiera dokument poprzez przesłany link. 3) Wykonawca złoży wniosek, o którym mowa w pkt 1 na formularzu stanowiącym Załącznik nr 10 do Ogłoszenia. Wniosek musi być podpisany przez uprawnione osoby (wymienione w KRS lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadające pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy). 4) We wniosku Wykonawca składa oświadczenie, że przekazane załączniki, o których mowa w pkt 1 – zawierające informacje poufne zostaną wykorzystane przez Wykonawcę tylko i wyłącznie w celu złożenia oferty lub realizacji Zamówienia oraz Wykonawca niezwłocznie po osiągnięciu powyższego celu usunie (skasuje/zniszczy) w sposób nieodwracalny wszystkie kopie załączników, a u Wykonawcy dostęp do załączników będą miały wyłącznie osoby zaangażowane do przygotowania oferty lub realizacji zamówienia (załącznik nr 10 do Ogłoszenia). 5) Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do udzielania przez Zamawiającego odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące treści załączników, o których mowa w pkt 1, jeżeli będą one zawierały informacje poufne. Odpowiedzi te zostaną przekazane bezpośrednio wszystkim Wykonawcom, którym zostały przekazane załączniki, o których mowa w pkt 1. Wykonawcy, którzy złożą wnioski o udostępnienie załączników, o których mowa w pkt 1, po udzieleniu przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania dotyczące załączników, otrzymają te odpowiedzi wraz z załącznikami. 6) Wykonawca w przypadku zamiaru przekazania załączników, o których mowa w pkt 1 pozostałym członkom konsorcjum, podmiotom trzecim lub podwykonawcom zobowiązany jest do uzyskania wskazanych oświadczeń od ww. podmiotów. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dopilnowania zachowania w poufności informacji przez ww. podmioty.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-14, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH