Ogłoszenie nr 554784-N-2020 z dnia 2020-06-30 r.

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie: Dostawa sprzętu łączności i informatyki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr PL/2018/PR/0030 "Budowa infrastruktury Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w m. Barciany" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. "Bezgraniczne Bezpieczeństwo"
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie, krajowy numer identyfikacyjny 51020760500000, ul. Gen. Władysława Sikorskiego  78 , 11-400  Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 750 31 88, , e-mail zamowienia.wmosg@strazgraniczna.pl, , faks 89 750 37 54.
Adres strony internetowej (URL): www.wm.strazgraniczna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wm.strazgraniczna.pl/wm/zamowienia-publiczne/ogloszone

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Biuro Podawcze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej (budynek nr 34) lub przesłać na adres: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn
Adres:
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu łączności i informatyki
Numer referencyjny: 10/FI/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
7


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych, serwera z macierzą dyskową, urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego, urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych, drukarek monochromatycznych, telefonów IP z wyświetlaczem monochromatycznym, telefonów IP z wyświetlaczem kolorowym i przystawkami, telefonów IP z funkcją wideokonferencji, depozytora kluczy, stacji retransmisyjnej i urządzenia do zdalnego sterowania radiotelefonem. 2. Przedmiot zamówienia składa się z następujących części: Część 1 - Komputery stacjonarne i przenośne (komputery stacjonarne w ilości 30 kpl., komputery przenośne w ilości 3 kpl.) Część 2 – Serwer z macierzą dyskową ( w ilości 1 kpl.) Część 3 – Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe, urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne, drukarki monochromatyczne (urządzenie wielofunkcyjne kolorowe w ilości 1 kpl., urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne w ilości 3 kpl., drukarki monochromatyczne w ilości 3 kpl.) Część 4 – Telefony IP z wyświetlaczem monochromatycznym, telefony IP z wyświetlaczem kolorowym i przystawkami, telefony IP z funkcją wideokonferencji (telefony IP z wyświetlaczem monochromatycznym w ilości 25 szt., telefony IP z wyświetlaczem kolorowym i przystawkami w ilosci 2 kpl., telefony IP z funkcją wideokonferencji w ilości 3 kpl.) Część 5 – Depozytor kluczy (w ilości 1 kpl.) Część 6 – Stacja retransmisyjna (w ilości 1 kpl.) Część 7 – Urządzenie do zdalnego sterowania radiotelefonem (w ilości 1 kpl.) 3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym: 1) Załącznik nr 1a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 zamówienia; 2) Załącznik nr 1b – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 zamówienia; 3) Załącznik nr 1c – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 3 zamówienia; 4) Załącznik nr 1d – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 4 zamówienia; 5) Załącznik nr 1e – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 5 zamówienia; 6) Załącznik nr 1f – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 6 zamówienia; 7) Załącznik nr 1g – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 7 zamówienia; 4. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej dwa dni przed planowaną dostawą pisemnie podając: numer umowy, wykaz dostarczanego sprzętu, planowaną datę dostarczenia przedmiotu umowy. 5. Zamawiający nie dopuszcza częściowych dostaw przedmiotu umowy.

II.5) Główny kod CPV: 30213300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213100-6
48821000-9
30232110-8
32550000-3
44421721-7
32260000-3
32573000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: dla części nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 - 90 dni licząc od dnia następnego po zawarciu umowy jednak nie później niż do 30 listopada 2020 r. Termin realizacji zamówienia dla części nr 5 - nie później niż do 18 grudnia 2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy Pzp; przy czym: • w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. dokument/ty składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. • Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) 2.1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2.2.Dokument o którym mowa w pkt. 2.1. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.3.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.4.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: 1.Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem notarialnie), w przypadku gdy: 1.1.Wykonawca dokonuje jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych w postępowaniu przez przedstawiciela (np. podpisanie i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów), a uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z wpisu do rejestru przedsiębiorców, 1.2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, Wykonawca załączy do oferty szczegółowy opis (szczegółowe informacje), z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. 3. Ponadto w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: 3.1. Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy Pzp; przy czym: • w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w danej części przedmiotowego postępowania, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; • w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. • Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. UWAGA !!! Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zostanie zamieszczony na stronie internetowej wraz z informacją o której mowa powyżej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Prawa Zamówień Publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach: 1) zmiana nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, 2) zmiana adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, 3) zmiana osób reprezentujących Wykonawcę lub Zamawiającego, 4) zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, 5) zmiana danych teleadresowych Wykonawcy do zgłaszania wad oraz kontaktu w sprawach związanych z realizacją umowy, 6) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. 3. Zmiany określone w ust. 2 pkt. 1-5 nie wymagają sporządzania aneksu do umowy, a strony informują się o wprowadzonych zmianach w formie pisemnej. 4. Zmiany określone w ust. 2 pkt 6 mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. W przypadku wprowadzenia aktem prawa powszechnie obowiązującego zmiany obowiązującej stawki podatku VAT na asortyment, stanowiący przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wykazu zmienionych stawek podatku VAT w terminie 7 dni od wejścia w życie aktu prawnego, wprowadzającego zmianę stawki. Na podstawie przedłożonego wykazu Zamawiający dokona ponownego ustalenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-15, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim, w trwałej i czytelnej technice (np. przy użyciu maszyny do pisania, komputera lub w inny sposób). Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
W odniesieniu do oświadczenia, o którym mowa w pkt III.3 (w nawiązaniu do rozdziału VI SIWZ) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ, przy czym: • w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie • w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. oświadczenie, musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. • Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Komputery stacjonarne i przenośne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych (komputery stacjonarne w ilości 30 kpl., komputery przenośne w ilości 3 kpl.) 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym: załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 zamówienia. 3. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej dwa dni przed planowaną dostawą pisemnie podając: numer umowy, wykaz dostarczanego sprzętu, planowaną datę dostarczenia przedmiotu umowy. 4. Zamawiający nie dopuszcza częściowych dostaw przedmiotu umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213300-8, 30213100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena (C)60,00
Pamięć (P)10,00
Dysk (D)20,00
Gwarancja (G)10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia 90 dni licząc od dnia następnego po zawarciu umowy jednak nie później niż do 30 listopada 2020 r.


Część nr: 2Nazwa: Serwer z macierzą dyskową
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera z macierzą dyskową (w ilości 1 kpl.) 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym: załącznik nr 1b - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 zamówienia. 3. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej dwa dni przed planowaną dostawą pisemnie podając: numer umowy, wykaz dostarczanego sprzętu, planowaną datę dostarczenia przedmiotu umowy. 4. Zamawiający nie dopuszcza częściowych dostaw przedmiotu umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48821000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena (C)60,00
Pamięć (P)20,00
Gwarancja (G)20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia 90 dni licząc od dnia następnego po zawarciu umowy jednak nie później niż do 30 listopada 2020 r.


Część nr: 3Nazwa: Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe, urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne, drukarki monochromatyczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego, urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych, drukarek monochromatycznych (urządzenie wielofunkcyjne kolorowe w ilości 1 kpl., urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne w ilości 3 kpl., drukarki monochromatyczne w ilości 3 kpl.) 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym: załącznik nr 1c - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 3 zamówienia. 3. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej dwa dni przed planowaną dostawą pisemnie podając: numer umowy, wykaz dostarczanego sprzętu, planowaną datę dostarczenia przedmiotu umowy. 4. Zamawiający nie dopuszcza częściowych dostaw przedmiotu umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30232110-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena (C)40,00
Gwarancja (G)10,00
Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe, koszt druku jednej kolorowej strony A4 (K1) 20,00
Urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne, koszt druku jednej strony A4 (K2) 20,00
Drukarki monochromatyczne, koszt druku jednej strony A4 (K3)10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia 90 dni licząc od dnia następnego po zawarciu umowy jednak nie później niż do 30 listopada 2020 r.


Część nr: 4Nazwa: Telefony IP z wyświetlaczem monochromatycznym, telefony IP z wyświetlaczem kolorowym i przystawkami, telefony IP z funkcją wideokonferencji
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa telefonów IP z wyświetlaczem monochromatycznym, telefonów IP z wyświetlaczem kolorowym i przystawkami, telefonów IP z funkcją wideokonferencji (telefony IP z wyświetlaczem monochromatycznym w ilości 25 szt., telefony IP z wyświetlaczem kolorowym i przystawkami w ilosci 2 kpl., telefony IP z funkcją wideokonferencji w ilości 3 kpl.) 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym: załącznik nr 1d - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 4 zamówienia. 3. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej dwa dni przed planowaną dostawą pisemnie podając: numer umowy, wykaz dostarczanego sprzętu, planowaną datę dostarczenia przedmiotu umowy. 4. Zamawiający nie dopuszcza częściowych dostaw przedmiotu umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32550000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena (C)60,00
Gwarancja (G)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia 90 dni licząc od dnia następnego po zawarciu umowy jednak nie później niż do 30 listopada 2020 r.


Część nr: 5Nazwa: Depozytor kluczy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa depozytora kluczy ( w ilości 1 kpl) 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym: załącznik nr 1e - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 5 zamówienia. 3. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej dwa dni przed planowaną dostawą pisemnie podając: numer umowy, wykaz dostarczanego sprzętu, planowaną datę dostarczenia przedmiotu umowy. 4. Zamawiający nie dopuszcza częściowych dostaw przedmiotu umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44421721-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-18
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena (C)60,00
Gwarancja (G)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Stacja retransmisyjna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji retransmisyjnej ( w ilości 1 kpl) 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym: załącznik nr 1f - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 6 zamówienia. 3. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej dwa dni przed planowaną dostawą pisemnie podając: numer umowy, wykaz dostarczanego sprzętu, planowaną datę dostarczenia przedmiotu umowy. 4. Zamawiający nie dopuszcza częściowych dostaw przedmiotu umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32260000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena (C)60,00
Gwarancja (G)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia 90 dni licząc od dnia następnego po zawarciu umowy jednak nie później niż do 30 listopada 2020 r.


Część nr: 7Nazwa: Urządzenie do zdalnego sterowania radiotelefonem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do zdalnego sterowania radiotelefonem ( w ilości 1 kpl.) 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym: załącznik nr 1g - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 7 zamówienia. 3. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej dwa dni przed planowaną dostawą pisemnie podając: numer umowy, wykaz dostarczanego sprzętu, planowaną datę dostarczenia przedmiotu umowy. 4. Zamawiający nie dopuszcza częściowych dostaw przedmiotu umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32573000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena (C)60,00
Gwarancja (G)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia 90 dni licząc od dnia następnego po zawarciu umowy jednak nie później niż do 30 listopada 2020 r.