Ogłoszenie nr 510116031-N-2020 z dnia 30-06-2020 r.
Ekoenergia Silesia S.A.: Dostawa modułu oprogramowania do generowania plików HDF5 z radaru MMR-50 i MMR-116, dostawa serwera radaru meteorologicznego i komputera do obróbki danych radarowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 528939-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ekoenergia Silesia S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 24285987000000, ul. ul. Żeliwna  38, 40-599  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 220 80 71, e-mail zamowienia@ekoenergiasilesia.pl, faks 32 220 80 71.
Adres strony internetowej (url): www.ekoenergiasilesia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa modułu oprogramowania do generowania plików HDF5 z radaru MMR-50 i MMR-116, dostawa serwera radaru meteorologicznego i komputera do obróbki danych radarowych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PARK/1-PN-1/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą modułu oprogramowania do generowania plików HDF5 z radaru MMR-50 i MMR-116, dostawa serwera radaru meteorologicznego i komputera do obróbki danych radarowych, dla Ekoenergii Silesia S.A. w Katowicach.Specyfikację dostawy zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz oferty”), a szczegółową charakterystykę stanowi załącznik nr 1.1 („Formularz asortymentowo - cenowy”), 1.2 („Opis przedmiotu zamówienia”).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48213000-4

Dodatkowe kody CPV: 48822000-6, 30213000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Oprogramowanie i instalacja
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w powiązaniu z art. 146 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych; („postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego” z uwagi na dokonane zmiany w trakcie prowadzonego postępowania powodujące zmianę terminu realizacji, dla której brak odzwierciedlenia w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia koniecznego do publikacji w BZP.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Serwer
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w powiązaniu z art. 146 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych; („postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego” z uwagi na dokonane zmiany w trakcie prowadzonego postępowania powodujące zmianę terminu realizacji, dla której brak odzwierciedlenia w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia koniecznego do publikacji w BZP.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Komputer
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w powiązaniu z art. 146 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych; („postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego” z uwagi na dokonane zmiany w trakcie prowadzonego postępowania powodujące zmianę terminu realizacji, dla której brak odzwierciedlenia w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia koniecznego do publikacji w BZP.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.