Ogłoszenie nr 510115632-N-2020 z dnia 30-06-2020 r.
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie: Dostawa radiotelefonów oraz stacji retransmisyjnej wraz z akcesoriami

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546564-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540100855-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35108157000000, ul. ul. Mogilska  109, 31-571  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 012 6154860, 6154862, e-mail zzp@malopolska.policja.gov.pl, faks 012 6154887; 6154219.
Adres strony internetowej (url): http://malopolska.policja.gov.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa radiotelefonów oraz stacji retransmisyjnej wraz z akcesoriami
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.35.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu łączności radiowej pracującego w systemie DMR wraz z akcesoriami. 2. Na przedmiot zamówienia składa się: 1) Radiotelefon noszony standardu DMR - w ilości 50 kompletów 2) Radiotelefon przewoźny standardu DMR z zestawem rozdzielnego montażu - w ilości 30 kompletów 3) Radiotelefon biurkowy standardu DMR - w ilości maksymalnie 7 kompletów 4) Radiotelefon biurkowy standardu DMR z systemem zdalnego sterowania - w ilości 5 kompletów 5) Stacja retransmisyjna DMR z akcesoriami - 1 komplet 3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający wymaga, aby dostarczone akcesoria współpracowały z oferowanymi radiotelefonami. 5. Zamawiający wymaga min. 36-miesięcznej gwarancji na dostarczone radiotelefony i stacje retransmisyjne oraz min.12 miesięcznej gwarancji na akumulatory i akcesoria do radiotelefonów noszonych, licząc od daty dostawy, ale nie krótszej niż gwarancja producenta. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego całości zamówienia nie stwierdzającego usterek i wad oraz braków. 6. Dostawa realizowana będzie do Magazynu Wydziału Łączności i Informatyki KWP zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109, budynek nr 17), od pon.- pt. w godz. 8:00 - 14:00. 7. Wykonawca w ramach ceny oferty przeprowadzi instruktaż dla pracowników Zamawiającego z zakresu budowy, parametrów radiotelefonów, programowania radiotelefonów i ich obsługi technicznej oraz serwisowania. Szczegółowe wymagania związane z przeprowadzonym instruktażem zostały opisane w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. UWAGA. Zamawiający nie będzie wymagał przeprowadzenia instruktaży w przypadku, gdy dostarczone urządzenia i oprogramowanie będą takie jak posiadane obecnie przez Zamawiającego. 8. Zamawiający przewiduje prawo opcji dla radiotelefonów określonych w p. IV.2.3) SIWZ (radiotelefon biurkowy) niniejszego zamówienia. Prawem opcji objęte są 2 komplety radiotelefonów. Oznacza to, iż Zamawiający na pewno zakupi 5 kompletów radiotelefonów, zaś pozostałe 2 komplety w zależności od ceny oferty najkorzystniejszej. O ewentualnym skorzystaniu z prawa opcji wybrany wykonawca zostanie powiadomiony przed zawarciem umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32236000-6

Dodatkowe kody CPV: 32420000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 240329
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  2
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Perfect Paweł Mieszkowski Barbara Tarnawska sp.j.
Email wykonawcy: biuro@radiotelefony.pl
Adres pocztowy: Al. 3 Maja 5A/41
Kod pocztowy: 00-401
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 295604.67
Oferta z najniższą ceną/kosztem 295604.67
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 296032.71
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.