Ogłoszenie nr 510115580-N-2020 z dnia 30-06-2020 r.
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu: USŁUGA NADZORU AUTORSKIEGO i SERWISU ZINTEGROWANEGO SZPITALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO InfoMedica / AMMS dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 531827-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu, Krajowy numer identyfikacyjny 67020935600000, ul. ul. Juliana Aleksandrowicza  5, 26-617  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (48) 361 39 00, e-mail dzp@wss.com.pl, faks (48) 345 11 18, 3451043.
Adres strony internetowej (url): www.wss.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
USŁUGA NADZORU AUTORSKIEGO i SERWISU ZINTEGROWANEGO SZPITALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO InfoMedica / AMMS dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.341.17.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na nadzorze autorskim i serwisie zintegrowanego szpitalnego systemu informatycznego InfoMedica / AMMS funkcjonującego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu przez okres 17 miesięcy
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72000000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 522951.88
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ASSECO POLAND Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Olchowa 14
Kod pocztowy: 35-322
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 643191.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 643191.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 643191.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 25%
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.