Ogłoszenie nr 510115329-N-2020 z dnia 30-06-2020 r.
Gmina Jelcz-Laskowice: Dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, biurowego, multimedialnego w związku z realizacją projektu pt. „Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości” nr RPDS.10.02.02-02-0023/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Dot. projektu pt. „Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości” nr RPDS.10.02.02-02-0023/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10: Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 532320-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540074075-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Jelcz-Laskowice, Krajowy numer identyfikacyjny 93193488000000, ul. W.Witosa  24, 55-230  Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3817122, 3817145, e-mail um.zamowienia@jelcz-laskowice.pl, faks 7 131 817 111.
Adres strony internetowej (url): www.um.jelcz-laskowice.finn.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, biurowego, multimedialnego w związku z realizacją projektu pt. „Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości” nr RPDS.10.02.02-02-0023/18
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.271.10.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, biurowego oraz multimedialnego w związku z realizacją projektu pt. „Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości” nr RPDS.10.02.02-02-0023/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w „Opisie przedmiotu zamówienia”, (dalej jako OPZ), który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację dwóch zadań (części): Część 1 – dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, biurowego; Część 2 – dostawa sprzętu multimedialnego tj. m. in. tablice, rzutniki multimedialne, projektory. Część 1 – dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, biurowego wg wymagań opisanych w Załączniku nr 1- OPZ. Wymienione w opisie produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz muszą być wolne od obciążeń prawami osób trzecich. Dostarczony sprzęt musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do funkcjonowania, uruchomienia i montażu, ponadto elementy w ramach zestawów muszą być ze sobą kompatybilne. Oprogramowanie musi mieć możliwość darmowych aktualizacji i poprawek bezpieczeństwa. Dostarczone wyposażenie musi być zgodne z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje, itp. Zamawiający dopuszcza, aby oferta zawierała różne modele sprzętu, jednakże spełniające wymogi minimalne, określone w Załączniku nr 1 - OPZ. Wskazane w załączniku nr 1 - OPZ parametry techniczne są minimalnymi parametrami technicznymi, wykonawca może zaproponować sprzęt o równoważnych parametrach lub wyższych. W przypadku, gdy użyto nazw własnych, znaków towarowych itp. dla opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o porównywalnych parametrach technicznych lub wyższych. Użycie przez Zamawiającego nazw własnych, znaków towarowych, itp. ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu, każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy PZP). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia. Oprogramowanie musi być oryginalne, w polskiej wersji językowej, nowe, nieużywane, nigdy wcześnie nieaktywowane. System operacyjny jest zainstalowany fabrycznie. Oprogramowanie musi posiadać wszelkie niezbędne, wymagane oznakowania, potwierdzające jego oryginalność, autentyczność. Część 2– dostawa sprzętu multimedialnego tj. m. in. tablice, rzutniki multimedialne, projektory, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 1 - OPZ. Wymienione w opisie produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz muszą być wolne od obciążeń prawami osób trzecich. Dostarczony sprzęt musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do funkcjonowania, uruchomienia i montażu, ponadto elementy w ramach zestawów muszą być ze sobą kompatybilne. Oprogramowanie musi mieć możliwość darmowych aktualizacji i poprawek bezpieczeństwa. Dostarczone wyposażenie musi być zgodne z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje, itp. Zamawiający dopuszcza, aby oferta zawierała różne modele sprzętu, jednakże spełniające wymogi minimalne, określone w Załączniku nr 1 - OPZ. W przypadku, gdy użyto nazw własnych, znaków towarowych itp. dla opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o porównywalnych parametrach lub wyższych. Użycie przez Zamawiającego nazw własnych, znaków towarowych, itp. ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu, każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy PZP). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia. Oprogramowanie musi być oryginalne, w polskiej wersji językowej, nowe, nieużywane, nigdy wcześnie nieaktywowane. System operacyjny jest zainstalowany fabrycznie. Oprogramowanie musi posiadać wszelkie niezbędne, wymagane oznakowania, potwierdzające jego oryginalność, autentyczność. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony do siedzib Szkół - realizatorów/odbiorców: –Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich ul. Kościelna 20; Minkowice Oławskie, 55-220 Jelcz-Laskowice, –Publiczna Szkoła Podstawowa im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach, ul. Główna 24; Miłoszyce, 55-220 Jelcz-Laskowice, –Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Jelczu-Laskowicach, ul. Świętochowskiego 1; 55-220 Jelcz-Laskowice, –Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie, Al. Młodych 1; 55-220 Jelcz – Laskowice, –Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. B. Prusa, ul. B. Prusa 2, 55-220 Jelcz-Laskowice.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 32322000-6, 48000000-8, 38650000-6, 32000000-3, 32330000-5, 30200000-1, 42960000-3, 32413100-2, 30232100-5, 32420000-3, 30234000-8, 30230000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część nr: 1 Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, biurowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 175114.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ALLTECH Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Spółdzielcza 33
Kod pocztowy: 09-407
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 201593.99
Oferta z najniższą ceną/kosztem 201593.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 222799.74
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa sprzętu multimedialnego tj. m. in. tablice, rzutniki multimedialne, projektory
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 58156.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DREAMTEC Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Pl. Strzelecki 20
Kod pocztowy: 50-224
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 47760.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 47069.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 79769.17
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.