Ogłoszenie nr 510115064-N-2020 z dnia 30-06-2020 r.
Gmina Miejska Dzierżoniów: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i teleinformatycznego dla Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 542367-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Dzierżoniów, Krajowy numer identyfikacyjny 89071783000000, ul. Rynek  1, 58-200  Dzierżoniów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48746450800, e-mail josak@um.dzierzoniow.pl, przetargi@um.dzierzoniow.pl, faks +48746450801.
Adres strony internetowej (url): www.bip.um.dzierzoniow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i teleinformatycznego dla Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OR-P.271.56.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia, jest dostawa i przeniesienie własności sprzętu komputerowego wg. zestawienia zawartego w załączniku nr 6 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). 2. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny i nie może być przedmiotem praw ani zobowiązań osób trzecich. 3. Dostarczony sprzęt komputerowy ma pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych na warunkach określonych w § 4 projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wytyczne dotyczące obsługi sprzęt/oprogramowania w języku polskim. 5. Z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne sprzętu/oprogramowania. 6. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia innej osobie. 7. Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 8. Po podpisaniu protokołu przedmiot zamówienia przechodzi na własność Zamawiającego. 9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego do wskazanego przez Zamawiającego w jego siedzibie pomieszczenia. Wszelkie koszty dostawy przedmiotu zamówienia obciążają wyłącznie Wykonawcę. 10. Dostarczony sprzęt powinien zawierać komplet dokumentacji technicznej (koniecznie deklarację zgodności CE z odpowiednią dyrektywą, pod którą sprzęt podlega) i instrukcje w języku polskim. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o gotowości dostawy przedmiotu umowy z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 2 dni przed dostawą. 12. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzona zostanie wada przedmiotu zamówienia, Zamawiający może odmówić jego odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie, w zależności od wyboru Zamawiającego, do wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad, w terminie uzgodnionym protokolarnie przez strony umowy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych od dnia poinformowania Wykonawcy o stwierdzeniu wady. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Wykonawca będzie zobowiązany do ich uzupełnienia w terminie uzgodnionym protokolarnie przez strony Umowy, nie dłuższym jednak niż 7 dni roboczych od dnia stwierdzenia braków.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30213300-8, 30232110-8, 30231300-0, 32420000-3, 30216110-0, 30233100-2, 32551300-3, 48310000-4, 48822000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1843) Zamawiający informuje, że unieważnia niniejsze postępowanie, gdyż obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Błąd zamawiającego dotyczy niejednoznacznego określenia kryterium oceny ofert dotyczącego „przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi”. Zamawiający wymagał w opisie przedmiotu zamówienia, że cały sprzęt musi posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych świadczonych przez producenta sprzętu (lub autoryzowany serwis) kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z tym, że oferowane gwarancje przez producentów są różne dla danego sprzętu i w niektórych przypadkach nie obejmują okresów określonych w kryterium „przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi”, będzie skutkowało brakiem możliwości wyegzekwowania od producentów dłuższych okresów gwarancji. Wada ta ma charakter nieusuwalny.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.