Ogłoszenie nr 510114999-N-2020 z dnia 30-06-2020 r.
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach: Dostawa aktualizacji licencji na oprogramowanie oraz modernizacja elementów infrastruktury informatycznej systemu detekcji.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 539726-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, Krajowy numer identyfikacyjny 24000925100000, ul. ul. Płowiecka  31, 44-121  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 300 86 34, e-mail pendzialek_p@zdm.gliwice.eu, faks 32 300 86 98.
Adres strony internetowej (url): www.zdm.gliwice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa aktualizacji licencji na oprogramowanie oraz modernizacja elementów infrastruktury informatycznej systemu detekcji.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDM.26.16.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aktualizacji licencji na oprogramowanie oraz modernizacja elementów infrastruktury informatycznej systemu detekcji, w tym: 1. Dostawa aktualizacji licencji VMware 2. Aktualizacja licencji Check Point Firewall 3. Dostawa licencji Team Viewer 4. Dostawa licencji Microsoft Windows Server 5. Dostawa licencji oprogramowania MikroTik Cloud Hosted Router (CHR) P1 6. Dostawa licencji oprogramowanie Veeam Backup & Replication Enterprise 7. Rozbudowa pamięci wybranych hostów klastra wysokiej dostępności 8. Dostawa usługi opieki serwisowej dla 2 macierzy HPE MSA 2040 9. Dostawa biblioteki taśmowej 10. Dostawa sieciowego repozytorium dla danych 11. Modernizacja infrastruktury sieci SAN Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48517000-5

Dodatkowe kody CPV: 48620000-0, 30236110-6, 30236000-2, 30233000-1, 32415000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 295000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Alto Computers Marek Borowiak, Roland Wróbel Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wolności 94
Kod pocztowy: 44-800
Miejscowość: Zabrze
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 358973.04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 358973.04
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 358973.04
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.