Ogłoszenie nr 555898-N-2020 z dnia 2020-06-29 r.

Uniwersytet Ekonomiczny: Dostawa urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – 4 zadania.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Ekonomiczny, krajowy numer identyfikacyjny 15190000000000, ul. ul. Rakowicka  27 , 31-510  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 293-53-85, e-mail kurowska@uek.krakow.pl, faks 12 293-58-98.
Adres strony internetowej (URL): www.uek.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://przetargi.uek.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sposób zapewniający jej nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w sposób wskazany w SIWZ na adres Zamawiającego.
Adres:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, na Sekretariat Uczelni, Dom Ogrodnika (pierwszy budynek po prawej stronie przy bramie od strony ul. Rakowickiej).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – 4 zadania.
Numer referencyjny: KZ-272-20/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń sieciowych i elementów wyposażenia sieci komputerowej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - 4 zadania, o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą szczegółową zawartym w załączniku od nr 5.1. do 5.4. do SIWZ oraz niniejszej specyfikacji. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3, 32413100-2. Zadanie 1 - dostawa przełączników sieciowych (switchy sieciowych). Dostawa przełączników sieciowych (switchy sieciowych) (5 pozycji) wraz z wyposażeniem w ilości i o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą szczegółową stanowiącą zał. nr 5.1. do SIWZ, zawierającym m. in. wymagania dotyczące gwarancji i serwisu. Zadanie 2 - dostawa przełącznika sieciowego (switcha sieciowego). Dostawa przełącznika sieciowego (switcha sieciowego) wraz z wyposażeniem w ilości i o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą szczegółową stanowiącą zał. nr 5.2. do SIWZ, zawierającym m. in. wymagania dotyczące gwarancji i serwisu. Zadanie 3 - dostawa punktów dostępowych sieci WiFi (do posiadanego przez Zamawiającego kontrolera WLC5520). Dostawa punktów dostępowych sieci WiFi wraz z wyposażeniem w ilości i o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą szczegółową stanowiącą zał. nr 5.3. do SIWZ, zawierającym m. in. wymagania dotyczące gwarancji i serwisu. Zadanie 4 - dostawa wkładek 10G SFP+ (do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia Cisco 3850UX). Dostawa wkładek 10G SFP+ wraz z wyposażeniem w ilości i o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą szczegółową stanowiącą zał. nr 5.4. do SIWZ, zawierającym m. in. wymagania dotyczące gwarancji i serwisu.

II.5) Główny kod CPV: 32420000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
32413100-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 35
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Dotyczy zadań nr 1 i 2: Zamawiający ustala maksymalny termin wykonania zamówienia: do 5 tygodni od daty dostarczenia Wykonawcy kompletu dokumentów - w postaci elektronicznej na adres mailowy Wykonawcy wskazany w ofercie - potwierdzających uprawnienie do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% w odniesieniu do urządzeń wskazanych w niniejszej specyfikacji lub przekazania oświadczenia Zamawiającego o nie uzyskaniu przedmiotowej zgody. W przypadku Wykonawców mających siedzibę poza Polską termin ten wynosi: do 5 tygodni od daty podpisania umowy. Zgodnie z punktem 13.3. SIWZ termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert i Wykonawca deklarujący krótszy termin realizacji otrzyma dodatkowe punkty w tym kryterium. Dotyczy zadań nr 3 i 4: Zamawiający ustala maksymalny termin wykonania zamówienia: do 5 tygodni od daty podpisania umowy. Zgodnie z punktem 13.3. SIWZ termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert i Wykonawca deklarujący krótszy termin realizacji otrzyma dodatkowe punkty w tym kryterium.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w załącznikach nr 5.1 – 5.4. do SIWZ: 1) Dotyczy zadań od 1 – 4: Deklaracja Producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta sprzętu, potwierdzająca, że oferowane urządzenia posiadają oznakowanie CE (tj. symbol deklaracji producenta lub upoważnionego przedstawiciela, iż jego wyrób jest zgodny zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach dotyczących danego produktu) lub dokument równoważny, 2) Dotyczy zadań od 1 – 4: Aktualny Certyfikat ISO 9001 dla Producenta sprzętu (lub oświadczenie Producenta o posiadaniu tego certyfikatu) lub dokument równoważny. Poprzez dokument równoważny Zamawiający rozumie certyfikat lub dokument wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, który potwierdza spełnienie norm charakteryzujących się cechami właściwym dla normy wskazanej przez Zamawiającego - dotyczący produkcji urządzeń IT obejmujący między innymi: projektowanie i produkcję systemów komputerowych lub projektowanie, opracowywanie, wytwarzanie rozwiązań informatycznych lub projektowanie, produkcję rozwiązań informatycznych lub projektowanie i montaż systemów informatycznych lub działalność związaną z produktami informatycznym takimi jak zarządzanie projektowaniem, zarządzaniem produkcją lub produkcja i sprzedaż komputerów lub produkcja oraz wsparcie klienta z zakresu komputerów lub projektowanie, outsourcing, serwisowanie komputerów. Dokumenty, o których mowa w ppkt 1 - 2 będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.uek.krakow.pl/przetargi) wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody bądź inne informacje, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Inne oświadczenia i dokumenty 1) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 4 do SIWZ. 2) Oferta szczegółowa – załączniki od nr 5.1. do nr 5.4. do SIWZ wypełniony/e i podpisany/e przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. Powyższy/e dokument/y składany/e jest wraz z ofertą. 3) Pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymagane jest również w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółki cywilnej, konsorcjum). Pełnomocnictwo musi być dołączone w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej notarialnie. Powyższy dokument składany jest wraz z ofertą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
8.1. Składając ofertę, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 1) na zadanie nr 1: 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych), 2) na zadanie nr 2: 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych), 3) na zadanie nr 3: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych), 4) na zadanie nr 4: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych), 8.2. Wadium może być wnoszonej w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, numer konta: 09 2490 0005 0000 4530 8510 4422, z adnotacją: „Dostawa urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – 4 zadania” – KZ-272-20/20”. 8.4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, wadium będzie skuteczne, jeśli wpływ środków na rachunek bankowy nastąpi przed upływem terminu składania ofert. 8.5. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium w przypadku wniesienia wadium w formach niepieniężnych. Zamawiający zaleca również udokumentowanie faktu wpłacenia wadium w formie pieniężnej. 8.6. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium. 8.7. W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp, winny one zawierać w szczególności: określenie przetargu (jego nazwę), nazwę Wykonawcy, określenie Zamawiającego – Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako beneficjenta, wysokość gwarantowanej kwoty wadium, termin ważności gwarancji (obejmujący okres związania ofertą) oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty sumy wadium na pierwsze żądanie (wystąpienie, wniosek, wezwanie) Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp poprzez określenie przypadków zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej przepisów ustawy Pzp. 8.8. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp należy przekazać w oryginale wraz z ofertą albo oddzielnie na adres właściwy do złożenia oferty zgodnie z niniejszą SIWZ. 8.9. Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (niewynikające z odrębnych, ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8.10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z gwarancji powinno wynikać, że dotyczy ona wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8.11. Oferty, które nie zostaną w sposób prawidłowy zabezpieczone wadium w wymaganej wysokości zostaną odrzucone. 8.12. W zakresie zwrotu i zatrzymania wadium zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.1843).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena ofertowa brutto [C]60,00
Termin dostawy [TD]40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: 1) w przypadku ustawowej zmiany w okresie trwania umowy stawki podatku VAT, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia stosownego oświadczenia do Centrum Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w terminie 3 dni od urzędowego ogłoszenia nowych stawek. W takim przypadku wynagrodzenie brutto zostanie skorygowane o nową stawkę podatku VAT, które będzie obowiązywało za towar dostarczany po dniu w którym nastąpiła zmiana stawki podatku VAT. Cena netto nie ulegnie zmianie przez cały czas trwania Umowy. 2) w przypadku wstrzymania produkcji, (której nie można było przewidzieć) określonego i zaoferowanego przez Wykonawcę modelu urządzeń sieciowych, możliwa jest zmiana w zakresie zaoferowanego sprzętu pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy urządzenia o parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż ten, który został wyspecyfikowany w pierwotnej ofercie i spełnia wymagania postawione w SIWZ, oraz pod warunkiem, że cena urządzeń o nowych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie ulegnie zwiększeniu. 3) w przypadku problemów z zaopatrzeniem występujących u Wykonawcy, a spowodowanych działaniem siły wyższej skutkującej: czasowym lub zupełnym brakiem dostępności określonych urządzeń na rynku, opóźnieniami w produkcji lub dystrybucji urządzeń sieciowych bądź ich podzespołów, powodujących brak możliwości dostarczenia przez Wykonawcę określonego i zaoferowanego przez Wykonawcę modelu urządzeń sieciowych możliwa jest zmiana: a. w zakresie zaoferowanego sprzętu pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy urządzenia o parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż ten, który został wyspecyfikowany w pierwotnej ofercie i spełnia wymagania postawione w SIWZ, oraz pod warunkiem, że cena urządzeń o nowych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie ulegnie zwiększeniu lub b. terminu realizacji zamówienia, określonego w § 2 ust. 1 o czas odpowiadający okresowi utrzymywania się okoliczności stanowiących siłę wyższą oraz przywrócenia dostępności urządzeń bądź ich podzespołów na rynku; - pod warunkiem udowodnienia wystąpienia tych okoliczności przez Wykonawcę, w szczególności poprzez przedłożenie oświadczeń producentów lub dystrybutorów. 4) w przypadku pojawienia się na rynku urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy lub pojawieniem się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie, skutkujące zmniejszeniem tych kosztów lub uzyskaniem urządzeń o lepszych parametrach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą prowadzić do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. 2. Zmiany dotyczące zmian danych teleadresowych określonych w umowie, zmian numerów kont bankowych nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenie Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie. 3. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 4. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w terminie do 3 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzającymi okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. 5. Wystąpienie przypadków określonych w ust. 1 pkt 2 - 4 nie zobowiązuje Zamawiającego do dokonania zmian umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-10, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być napisana w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Wszystkie dołączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 1 - dostawa przełączników sieciowych (switchy sieciowych). Dostawa przełączników sieciowych (switchy sieciowych) (5 pozycji) wraz z wyposażeniem w ilości i o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą szczegółową stanowiącą zał. nr 5.1. do SIWZ, zawierającym m. in. wymagania dotyczące gwarancji i serwisu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32420000-3, 32413100-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 35
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa brutto [C]60,00
Termin dostawy [TD]40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zadanie nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 2 - dostawa przełącznika sieciowego (switcha sieciowego). Dostawa przełącznika sieciowego (switcha sieciowego) wraz z wyposażeniem w ilości i o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą szczegółową stanowiącą zał. nr 5.2. do SIWZ, zawierającym m. in. wymagania dotyczące gwarancji i serwisu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32420000-3, 32413100-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 35
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa brutto [C]60,00
Termin dostawy [TD]40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Zadanie nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 3 - dostawa punktów dostępowych sieci WiFi (do posiadanego przez Zamawiającego kontrolera WLC5520). Dostawa punktów dostępowych sieci WiFi wraz z wyposażeniem w ilości i o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą szczegółową stanowiącą zał. nr 5.3. do SIWZ, zawierającym m. in. wymagania dotyczące gwarancji i serwisu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32420000-3, 32413100-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 35
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa brutto [C]60,00
Termin dostawy [TD]40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Zadanie nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 4 - dostawa wkładek 10G SFP+ (do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia Cisco 3850UX). Dostawa wkładek 10G SFP+ wraz z wyposażeniem w ilości i o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą szczegółową stanowiącą zał. nr 5.4. do SIWZ, zawierającym m. in. wymagania dotyczące gwarancji i serwisu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32420000-3, 32413100-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 35
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa brutto [C]60,00
Termin dostawy [TD]40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: