Ogłoszenie nr 510114645-N-2020 z dnia 29-06-2020 r.
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.: Dostawa nowego, nieużywanego, wolnego od wad sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
a) Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projekt pt. „Podniesienie standardu obsługi inwestora w województwie pomorskim”; b) Europejski Fundusz Rozwoj Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, projekt pt. „Invest in Pomerania 2020” oraz projekt pt. „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 534737-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 19004453000000, ul. Al. Grunwaldzka  472D, 80-309  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 32 33 100, e-mail maria.warkusz@arp.gda.pl, faks 58 32 33 200.
Adres strony internetowej (url): https://arp.ezamawiajacy.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka Akcyjna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa nowego, nieużywanego, wolnego od wad sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.15.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Agencji Rozwoju Pomorza S.A. nowego, nieużywanego, wolnego od wad sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym ilości oraz wymagania techniczne zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ- OPZ oraz we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). 3.Zamawiający wymaga, aby sprzęt komputerowy w ramach realizacji umowy były sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta. Oznacza to, że będzie sprzętem fabrycznie nowym i posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych dla użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30213000-5, 30231300-0, 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 77020.78
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  8
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zycom Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Puszczyka 9 02-785 Warszawa
Kod pocztowy: 02-785
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 101451.63
Oferta z najniższą ceną/kosztem 101451.63
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 132917.49
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.