Ogłoszenie nr 510114435-N-2020 z dnia 29-06-2020 r.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego: rozbudowa macierzy dyskowej wraz z instalacją i konfiguracją

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540759-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540088373-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 29046900000000, ul. ul. Koszarowa  5, 51-149  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 3261325 w. 128, e-mail elzbietajanicka@interia.pl, faks 71 3260622.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.wroc.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
rozbudowa macierzy dyskowej wraz z instalacją i konfiguracją
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN 19/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa macierzy dyskowej wraz z instalacją i konfiguracją . Infrastruktura systemowa, której dotyczą niżej opisane prace posiada aktywne wsparcie producenta. W ramach postępowania wymagane jest wykonanie opisanych poniżej usług instalacyjnych:1) Aktualizacja oprogramowania firmware macierzy dyskowych HPE 3PAR SoreServ 8200 pracujących w układzie Storage Metro Cluster. Wymagana jest aktualizacja wszystkich komponentów rozwiązania, a w szczególności systemu zarządzania SSMC oraz maszyny pełniącej rolę arbitra.2) Aktualizacja oprogramowania firmware dwóch macierzy HPE StoreVirtual 4730 FC, pracujących w układzie Network RAID.Aktualizacja oprogramowania firmware macierzy HPE StorOnce 3450 oraz wszystkich wtyczek w bazach danych Oracle, które wykorzystują interejs Catalyst do składowania danych.3) Aktualizacja oprogramowania firmware serwerów wirtualizacyjnych:a. HPE ProLiant DL380 Gen10 – 2 sztukib. HPE ProLiant DL380 Gen9 – 3 sztukic. HPE ProLiant DL380 Gen8 – 1 sztukad. HPE ProLiant DL360 Gen6 – 1 sztuka4) Aktualizacja oprogramowania firmware przełączników SAN (AM867B, HP 8/8 SAN Switch) – 4 sztuki5) Instalacja poprawek oprogramowania VMWare vSphere na 5 serwerach – obecnie wykorzystywana jest wersja 6.5 oprogramowania VMWare vSphere.6) Aktualizacja oprogramowania VEEAM Backup and Replication do najnowszej wersji.7) Instalacja nowych dysków w macierzach HPE 3PAR StoreServ 8200.8) Konfiguracja zasobów dyskowych i prezentacja do serwerów wirtualizacyjnych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.9) Aktywacja dodatkowej przestrzeni dyskowej na macierzy HPE StoreOnce 3540.10) Aktywacja licencji oprogramowania VEEAM dostarczonej w tym postępowaniu.5. Ze względu na krytyczne znaczenie infrastruktury informatycznej, której dotyczy zamówienie, wszelkie prace instalacyjne muszą być przeprowadzone w ramach czasowych ustalonych przez Zamawiającego. Wykonywane prace muszą mieć minimalny wpływ na środowisko systemów informatycznych Zamawiającego, które pracuje w trybie ciągłym. Dodatkowo, w celu zagwarantowania należytego poziomu wykonywanych usług, inżynier realizujący prace instalacyjne musi posiadać udokumentowane doświadczenie niżej wymienionymi certyfikatami:6. • HPE Master Accredited Solution Expert – Storage Solutions Architect v3 – macierze dyskowe sieci SAN • HPE Accredited Solutions Expert – ProLiant Server Solutions Integrator v3 – serwery HPE • VMWare Certified Professional Data Center Virtualization 2019 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki nr 1 do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72000000-5

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8, 30233000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: rozbudowa macierzy dyskowej wraz z instalacją i konfiguracją
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 178861.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: eWINIT Services Sp. zo .o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kościerzyńska 32
Kod pocztowy: 51-416
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 218877.27
Oferta z najniższą ceną/kosztem 218877.27
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 218877.27
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.