Ogłoszenie nr 510114147-N-2020 z dnia 29-06-2020 r.
Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriów komputerowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 548106-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, Krajowy numer identyfikacyjny 89072208900000, ul. ul. Sienkiewicza  11, 57-200  Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 162 800, e-mail inwestycje@zabkowice-powiat.pl, faks 748 162 850.
Adres strony internetowej (url): http://bip.powiat-zabkowicki.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriów komputerowych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WBKZP.272.27.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriów komputerowych. 2. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej, posiadać odpowiednie certyfikaty. 3. Dostarczony przedmiot umowy musi być kompletny, gotowy do uruchomienia i posiadający wszelkie elementy wymagane do jego prawidłowego uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych zakupów. 4. Wykonawca przedmiot dostawy dostarczy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie. 5. Wykonawca na przedmiot zamówienia udzieli gwarancji minimum 24 miesiące i maksymalnie 60 miesięcy licząc od dnia protokolarnego przyjęcia dostawy. 6. Dostawa w ramach niniejszego postępowania została podzielona na 2 części: Część 1 - Komputery przenośne. Część 2 - Komputery przenośne, oprogramowanie i akcesoria komputerowe. 7. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. 8. Termin płatności za dostawę przedmiotu zamówienia minimum 14 dni.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 30237270-2, 48900000-7, 30237200-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Komputery przenośne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Do realizacji zamówienia nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Komputery przenośne, oprogramowanie i akcesoria komputerowe
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Do realizacji zamówienia nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.