Ogłoszenie nr 510114037-N-2020 z dnia 29-06-2020 r.
Powiat Wąbrzeski: Dostawa wyposażenia do pracowni obrabiarek w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia zakupiony zostanie w ramach projektu pt. „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego” oraz „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540090-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540087070-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Wąbrzeski, Krajowy numer identyfikacyjny 87111877300000, ul. Wolności  44, 87-200  Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48566882745, e-mail ag@wabrzezno.pl, faks +48566882759.
Adres strony internetowej (url): https://pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia do pracowni obrabiarek w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AG.272.9.2020.BR
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia do pracowni obrabiarek w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1a, 1b, 1c i 1d do SIWZ. 2. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu, zapakowany w oryginalne opakowanie dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt, określający jego parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Na przedmiocie umowy, jak również na opakowaniu musi znajdować się znak firmowy i określenie pochodzenia (producenta). 5. Przedmiot zamówienia zakupiony zostanie w ramach projektu pt. „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego” oraz „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”. 6. Nomenklatura wg CPV 48900000-7 - Systemy operacyjne 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami 30200000-1 – Urządzenia komputerowe 30231300-0 – Monitory ekranowe 42600000-2 – Obrabiarki 42620000-8 - Tokarki, obrabiarki do wiercenia i frezowania
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 42600000-2

Dodatkowe kody CPV: 48900000-7, 30230000-0, 30200000-1, 30231300-0, 42620000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: dostawa frezarki i pulpitu operatorskiego oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 142464.22
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ZERO Technologia Produkcji Andrzej Leks
Email wykonawcy: zero@zero.waw.pl
Adres pocztowy: ul. Sołtana 4/60
Kod pocztowy: 01-494
Miejscowość: Warszwa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 149810.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 149810.65
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 149810.65
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: dostawa frezarki i tokarki oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 245563.01
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ZERO Technologia Produkcji Andrzej Leks
Email wykonawcy: zero@zero.waw.pl
Adres pocztowy: ul. Sołtana 4/60
Kod pocztowy: 01-494
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 249727.94
Oferta z najniższą ceną/kosztem 249727.94
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 249727.94
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.