Ogłoszenie nr 555421-N-2020 z dnia 2020-06-26 r.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej: Dostawa systemu zabezpieczeń sieci komputerowych typu next generation firewall
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, krajowy numer identyfikacyjny 00017341000000, ul. Słowackiego  52/54 , 01-629  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5617624, , e-mail zam.pub@sgsp.edu.pl, , faks 22 8330724.
Adres strony internetowej (URL): https://sgsp.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
https://sgsp.ezamawiajacy.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://sgsp.ezamawiajacy.pl/pn/sgsp/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://sgsp.ezamawiajacy.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu zabezpieczeń sieci komputerowych typu next generation firewall
Numer referencyjny: PN 15/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu zabezpieczeń sieciowych typu next generation firewall wraz z usługami montażu, zainstalowania oraz wdrożenia – rozumianego jako skonfigurowanie oraz przetestowanie działania systemu w środowisku sieci komputerowej Zamawiającego, usługami szkoleń dla wskazanych przez Zamawiającego administratorów systemu oraz usługami wsparcia technicznego. Szczegółowe wymagania dotyczące wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, w tym dotyczące parametrów technicznych, funkcjonalno-użytkowych, jakościowych, wielkości zamówienia oraz sposobu realizacji zostały opisane w załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 1 mają charakter wymagań minimalnych.

II.5) Główny kod CPV: 32424000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
32427000-2
72710000-0
72710000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca ubiegający się o udział w postępowaniu musi udowodnić, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca ubiegający się o udział w postępowaniu musi udowodnić, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwie dostawy, z których każda spełniała łącznie poniższe wymagania: - była o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 PLN brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), - polegała na dostawie wraz z wdrożeniem systemu zabezpieczeń sieciowych typu next generation firewall lub UTM; oraz, że: dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która brała udział w charakterze inżyniera w co najmniej jednym projekcie o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) polegającym na wdrożeniu lub rozbudowie systemu zabezpieczeń sieciowych typu next generation firewall lub UTM oraz posiada dyplom lub certyfikat producenta oferowanego systemu zabezpieczeń sieciowych potwierdzający, iż osoba ta ukończyła szkolenia w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Polisa ubezpieczeniowa lub jej kopia potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, wraz z dowodem opłacenia polisy. Wykaz dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości każdej z dostaw, przedmiotu (zakresu), dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, wraz z dowodami określającymi, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykaz dostaw należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług w zakresie wdrożenia systemu zabezpieczeń sieciowych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz odbytych szkoleń – niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, z podaniem zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacjami o podstawie dysponowania przez Wykonawcę każdą z tych osób.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) Wykonawca w terminie trzech dni od zamieszczenia na Platformie Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 SIWZ. Jeżeli w postępowaniu zostaną złożone odrębne oferty przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej celem wykazania braku podstaw do wykluczenia mogą oni przedstawić dowody wykazujące, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca załączy oświadczenie do oferty, Zamawiający po zamieszczeniu informacji, o której mowa powyżej, wezwie Wykonawcę do potwierdzenia aktualności złożonego oświadczenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, w złotych polskich, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.310, 836 i 1572.). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, - oraz przed wyborem oferty najkorzystniejszej - jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, - nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: nr 19 1600 1374 1845 2512 5000 0026 Bank BGŻ BNP PARIBAS tytułem: wadium w sprawie PN 15/20 W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/ poręczenia (Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie xml). Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto50,00
Termin realizacji zamówienia35,00
Długość okresu gwarancji15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych, za zgodą Stron wyrażoną na piśmie w aneksie lub porozumieniu, pod rygorem nieważności. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego opis propozycji zmian i ich uzasadnienie. Zmiany obowiązują z dniem podpisania aneksu do Umowy przez drugą Stronę pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 144 ust. 1 tej ustawy, w zakresie: 1) zmiany: firmy, nazwy, adresu, formy prawnej działania w wyniku sukcesji uniwersalnej; 2) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, zmiany Stron w Umowie, wynikających ze zmian organizacyjnych niezależnych od Zamawiającego; 3) zmiany sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy; 4) okoliczności wynikających z działania siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem niedopuszczalności zmiany, gdy wyklucza ją inne postanowienie Umowy, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować; 5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego; 6) innych przyczyn zewnętrznych, skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania Umowy; 7) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy; 8) zmiany producenta, dystrybutora lub gwaranta w przypadku jego upadłości lub likwidacji; 9) nieistotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy; 10) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości netto zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; 11) zmian koniecznych związanych z RODO; 12) w zakresie wysokości kar umownych, należności Stron, po zawarciu ugody przez Strony, zgodnie z ustawą o finansach publicznych - z zastrzeżeniem, że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany Umowy w zakresie: osób wskazanych w § 2 ust. 5 pkt 1 i 2, numerów telefonów, adresów, rachunku bankowego Wykonawcy, zawiadamiając o tym niezwłocznie drugą Stronę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do Umowy w zakresie dotyczącym jej przedmiotu w następujących przypadkach: 1) zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu, braku dostępności na rynku, zmiany parametrów technicznych lub zmiany nazwy handlowej dowolnego z elementów przedmiotu Umowy przez producenta w stosunku do określonego w SIWZ i ofercie Wykonawcy, dopuszcza się zamianę tego elementu na inny równoważny (tożsamy lub lepszy pod względem przeznaczenia, funkcjonalności, parametrów technicznych i wydajności), oraz w granicach tej samej ceny jednostkowej, po uprzednim pisemnym zaakceptowaniu takiej zmiany przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia przyczyny zmiany Umowy oraz równoważności urządzeń i oprogramowania obciąża Wykonawcę. Wykonawca będzie mógł zwrócić się do Zamawiającego o dokonanie zmian Umowy, po udokumentowaniu konieczności ich wprowadzenia. Przez dokumentowanie konieczności wprowadzenia zmian przez Wykonawcę należy rozumieć przedłożenie w szczególności oświadczenia o zaprzestaniu produkcji, dostawy danego elementu przedmiotu Umowy przez jego wytwórcę lub dystrybutora, kalkulacji poniesionych kosztów, potwierdzonych stosownymi umowami, rachunkami, fakturami, dowodami zakupu urządzeń za cenę obowiązującą przed zaistnieniem przytoczonych w niniejszym punkcie okoliczności, oraz kalkulacji przewidywanych do poniesienia kosztów dostawy, wraz z otrzymanymi ofertami zakupu przy uwzględnieniu ceny obowiązującej po zaistnieniu przytoczonych w niniejszym punkcie okoliczności.; 2) pojawienia się dostępności urządzeń lub oprogramowania nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie przez Zamawiającego kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu Umowy bez pogorszenia własności eksploatacyjnych ani parametrów technicznych i wydajności lub w przypadku pojawienia się na rynku urządzeń lub oprogramowania o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny, wskazywanej przez Wykonawcę w ofercie, a Wykonawca udowodni Zamawiającemu zaistnienie tychże okoliczności; 3) zmiany obowiązujących przepisów prawa, powodującej konieczność zastąpienia dowolnego z elementów przedmiotu Umowy – innym, równoważnym w szczególności pod względem parametrów technicznych oraz funkcjonalnych, z zachowaniem ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy, - przy czym obowiązek udowodnienia takiej konieczności spoczywa na Wykonawcy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do Umowy w zakresie dotyczącym terminu jej wykonania w następujących przypadkach: 1) zmiany terminu wykonania Umowy z powodu okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę pod warunkiem, że Wykonawca udowodni Zamawiającemu zaistnienie tychże okoliczności; 2) jeżeli nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na termin realizacji Umowy; 3) zadziałania siły wyższej, przez co rozumieć należy wystąpienie zdarzeń i okoliczności, na które żadna ze Strony nie miała wpływu i przed którymi nie mogły się zabezpieczyć, w tym w szczególności wojny, zamieszki, klęsk żywiołowych, epidemii, klęski żywiołowe oraz awarie, co uniemożliwiło wykonanie Umowy w ustalonym terminie - przy czym termin wykonania Umowy może ulec przesunięciu wyłącznie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności uniemożliwiły Wykonawcy dotrzymanie pierwotnie ustalonego terminu realizacji Umowy. 4. Wszystkie postanowienia, o których mowa w ust. 1, 2 oraz 3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie, bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego, jak i przez Wykonawcę. 5. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy do przyszłych czynności. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się doStrony stosują obowiązujących w danym czasie czynności przepisy aktów prawa.obowiązujących aktów normatywnych. 6. O zaistnieniu zmian Strony zawiadomią się nawzajem pisemnie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej na Platformie dokumenty „stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj".
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
1. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia. 2. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 3. Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi „tajemnice przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska Tel.: +48 224587701; e-mail:uzp@uzp.gov.pl ; Faks: +48 224587700 Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl 2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: 1.Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, z siedzibą w Warszawie (01-629), przy ul. Słowackiego 52/54 (adres poczty elektronicznej: sgsp@sgsp.edu.pl). 2. W Szkole Głównej Służby Pożarniczej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, adres: 01-629 Warszawa, ul Słowackiego 52/54, adres poczty elektronicznej: iod@sgsp.edu.pl. 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa systemu zabezpieczeń sieci komputerowych typu next generation firewall”, nr sprawy PN 15/20 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i funkcjonariusze Zamawiającego, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://sgsp.ezamawiajacy.pl. 5. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia 17 z 18 18.05.2020, 09:39postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a także okres przechowywania dokumentacji zgodnie z Zarządzeniem nr 26/10 z dnia 17 sierpnia 2010 r. „w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w Szkole Głównej Służby Pożarniczej” opublikowane na stronie BIP SGSP. 6. Obowiązek podania przez Panią(a) danych osobowych bezpośrednio Pani(a) dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 7. W odniesieniu do Pani(a) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8. Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani(a) dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani(a) danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan(i), że przetwarzanie danych osobowych Pana(i) dotyczących narusza przepisy RODO; 9. Nie przysługuje Pani(u): - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani(a) danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH