Ogłoszenie nr 555007-N-2020 z dnia 2020-06-26 r.

Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Beneficjentów końcowych w ramach Projektu: Rozwiń skrzydła w biznesie, współfinansowanego z WRPO na lata 2014-2020 (II)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego” Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie”, nr Projektu RPWP.01.03.01-30-0004/17.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 30132272000000, ul. ul. Geodetów  1 , 64-100  Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 32 22 100, e-mail aszczepinska@lcb.leszno.pl, faks 65 32 22 104.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.lcb.leszno.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.lcb.leszno.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.lcb.leszno.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli niezbędne jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść złożonego oświadczenia woli. Oferta złożona bez zachowania formy pisemnej jest nieważna, nie wywołuje skutków prawnych i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Adres:
Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno, Recepcja

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Beneficjentów końcowych w ramach Projektu: Rozwiń skrzydła w biznesie, współfinansowanego z WRPO na lata 2014-2020 (II)
Numer referencyjny: LCB/2/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego i nieregenerowanego uprzednio sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, laptopów wraz z oprogramowaniem, urządzeń drukujących, urządzeń wielofunkcyjnych, ekranu projekcyjnego i projektora oraz specjalistycznego oprogramowania, w ramach wsparcia inwestycyjnego dla inkubowanych firm. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego” Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie”, nr Projektu RPWP.01.03.01-30-0004/17. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na jedenaście (11) Części: Cześć 1 przedmiotu zamówienia – zakup, dostawa i montaż zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz laptopa wraz z oprogramowaniem dla Beneficjenta końcowego: Instalacje Marciniak Sp. z o.o. ul. Westerplatte 1f, 64-100 Leszno. Część 2 przedmiotu zamówienia – zakup, dostawa i montaż laptopa wraz z oprogramowaniem dla Beneficjenta końcowego: Medical Estetic Line Karina Liberska Os. Jagiellońskie 12/13, 61-227 Poznań. Część 3 przedmiotu zamówienia – zakup, dostawa i montaż laptopa wraz z oprogramowaniem dla Beneficjenta końcowego: Marlena Kurowska Jankowiak ul. 1 Maja 42, 64-100 Leszno. Część 4 przedmiotu zamówienia – zakup, dostawa i montaż ekranu projekcyjnego i projektora dla Beneficjenta końcowego: Aleksandra Szydłowska Kłoda 84, 64-130 Rydzyna. Część 5 przedmiotu zamówienia – zakup, dostawa i montaż laptopów wraz z oprogramowaniem dla Beneficjenta końcowego: STE- Sport Technologia Edukacja Kamil Illewicz ul. Jana Kilińskiego 2, 64-130 Rydzyna. Część 6 przedmiotu zamówienia – zakup, dostawa i montaż laptopa wraz z oprogramowaniem oraz monitora graficznego dla Beneficjenta końcowego: PHOTO 4U ADRIAN FRANEK ul. Bolesława Chrobrego 12/1, 64-100 Leszno. Część 7 przedmiotu zamówienia – zakup, dostawa i montaż laptopa wraz z oprogramowaniem oraz monitora dla Beneficjenta końcowego: MiraLen Tomasz Stachowski Os. Józefa Sułkowskiego 30/6, 64-100 Leszno. Część 8 przedmiotu zamówienia – zakup, dostawa i montaż laptopów wraz z oprogramowaniem, drukarek laserowych, oraz monitorów panoramicznych dla Beneficjenta końcowego: Ledox Rental Sp. z o.o. ul. Pszenna 2A, 64-115 Wilkowice. Część 9 przedmiotu zamówienia – zakup, dostawa i montaż komputerowej stacji roboczej wraz z oprogramowaniem, oprogramowania do kosztorysowania, oprogramowania do projektowania i obliczeń instalacji ogrzewania, chłodzenia i systemów sanitarnych, oprogramowania do projektowania sieci sanitarnych, oprogramowania do projektowania instalacji wentylacyjnych, oddymiających i klimatyzacyjnych oraz sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i drukującego dla Beneficjenta końcowego: Biuro Projektów i Realizacji INSTALACJE SADOWSKI, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6, 64-100 Leszno. Część 10 przedmiotu zamówienia – zakup, dostawa i montaż laptopa wraz z oprogramowaniem dla Beneficjenta końcowego: Zapi-Happy Edyta Borowczak, ul. Gen. T. Kutrzeby 67, 64-115 Święciechowa. Część 11 przedmiotu zamówienia – zakup, dostawa i montaż komputerowej stacji roboczej wraz z oprogramowaniem, laptopa wraz z oprogramowaniem, sprzętu komputerowego, urządzenia drukującego oraz oprogramowania do kosztorysowania, programu do rysunków wektorowych dla Beneficjenta końcowego: APN Budownictwo Przemysław Kałużny ul. Pompeo Ferrariego 6, 64-130 Rydzyna. UWAGA: Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie z wyżej wymienionych Części przedmiotu zamówienia. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Części przedmiotu zamówienia określa odpowiednio Załącznik Nr 8 do SIWZ. 4.Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 5.Urządzenia objęte przedmiotem zamówienia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. Każde urządzenie musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcja obsługi, gwarancja, oświadczenie zgodności z wszystkimi niezbędnymi normami (np. CE) oraz wszystkie nośniki danych z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu. 6.Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie systemowe było zainstalowane na dostarczonym sprzęcie. 7.Zamawiający wymaga stosownych oryginalnych atrybutów autentyczności np. COA jeżeli umowa licencyjna producenta oprogramowania przewiduje potwierdzenie jego legalności za pomocą takiego certyfikatu. Zamawiający dopuszcza także dostarczenie oprogramowania biurowego do komputerów opartego na licencji zbiorowej. 8.Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania procedury sprawdzenia legalności zainstalowanego oprogramowania. Procedura sprawdzenia legalności oprogramowania polegać będzie między innymi na weryfikacji dostarczonych programów komputerowych u producenta oprogramowania poprzez stronę internetową producenta lub poprzez centrum telefoniczne producenta po podaniu numeru seryjnego lub serwisowego komputera. W przypadku niepomyślnej weryfikacji oprogramowania protokół odbioru nie zostanie podpisany. 9.Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie sprzętu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany sprzęt lub oprogramowanie będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W przypadku zaoferowania w ofercie sprzętu równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wszelkie środki dowodowe do każdego zaoferowanego sprzętu równoważnego lub oprogramowania, z których w sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany sprzęt lub oprogramowanie jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do sprzętu lub oprogramowania określonego przez Zamawiającego w Załączniku Nr 8 do SIWZ. 10.Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych dla urządzeń wymienionych w Załączniku Nr 8 SIWZ, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, kompatybilne (współpracujące) z posiadaną przez poszczególnych Beneficjentów końcowych infrastrukturą sieciowo-systemowo sprzętową w tym samym zakresie, co produkty określone w opisie przedmiotu zamówienia. 11.Opis równoważności dla systemów operacyjnych oraz poszczególnych programów znajduje się w Załączniku Nr 8 do SIWZ. 12.Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, kartami gwarancyjnymi, sterownikami oraz towarzyszącym oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w specyfikacji technicznej). 13.Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji jakości i wykonywanie świadczeń wynikających z udzielonej gwarancji, na zasadach określonych w Załączniku Nr 8 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 14. Zamawiający (Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.) w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu Umowy, dokona w całości przeniesienia, przysługujących mu uprawnień z tytułu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę na dostarczony przedmiot Umowy, na rzecz Beneficjenta końcowego wskazanego w umowie. 15.Zamawiający (Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.) w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu Umowy, dokona w całości przeniesienia, przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne związanych ze stosunkiem umownym, na rzecz Beneficjenta końcowego wskazanego w umowie. 16.Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wolny od wad, fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. 17.Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 18. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 19.Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych używanych na terytorium RP gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. 20.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu bezterminowej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni, licencji producenta na dostarczone oprogramowania w ramach przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem przypadków opisanych w Załączniku Nr 8 do SIWZ – szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia. 21. Zamawiający zastrzega, że licencja, o której mowa w ust. 20 powyżej powinna obejmować prawo do udzielenia dalszej licencji na rzecz poszczególnego Beneficjenta końcowego lub możliwość dokonania cesji uprawnień na rzecz Beneficjenta końcowego – w tym ostatnim przypadku Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o., w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu Umowy, dokona na rzecz Beneficjenta końcowego cesji przysługujących mu uprawnień z tytułu licencji związanych ze stosunkiem umownym. 22. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także transport do miejsca wskazanego w Załączniku Nr 8 do SIWZ, rozładunek sprzętu i jego montaż oraz zainstalowanie oprogramowania. Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu, rozładunku i montażu przedmiotu dostawy ponosi Wykonawca. 23.Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 24.Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego https://bip.lcb.leszno.pl/ 25.Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30200000-1 Urządzenia komputerowe, 30230000-0 Sprzęt związany z komputerami, 30231300-0 Monitory ekranowe, 30213000-5 Komputery osobiste, 30213100-6 Komputery przenośne, 30232110-8 Drukarki laserowe, 42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne, 30231320-6 Monitory dotykowe, 38652110-4 Projektory do slajdów, 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 26. UWAGA: Zaoferowanie towaru sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty!

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30230000-0
30231300-0
30213000-5
30213100-6
30232110-8
42962000-7
30231320-6
38652110-4
48000000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy, montażu sprzętu oraz zainstalowania oprogramowania w następujących terminach: a) Część 1 przedmiotu zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych oraz nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy. b) Część 2 przedmiotu zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych oraz nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy. c) Część 3 przedmiotu zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych oraz nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy. d) Część 4 przedmiotu zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych oraz nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy. e) Część 5 przedmiotu zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych oraz nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy. f) Część 6 przedmiotu zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych oraz nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy. g) Część 7 przedmiotu zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych oraz nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy. h) Część 8 przedmiotu zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych oraz nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy. i) Część 9 przedmiotu zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych oraz nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy. j) Część 10 przedmiotu zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych oraz nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy. k) Część 11 przedmiotu zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych oraz nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 3) SIWZ, jeżeli wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: a) Dla Części 1 przedmiotu zamówienia – minimum jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości brutto nie mniejszej niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy), b) Dla Części 2 przedmiotu zamówienia – minimum jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości brutto nie mniejszej niż 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 groszy). c) Dla Części 3 przedmiotu zamówienia – minimum jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości brutto nie mniejszej niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy), d) Dla Części 4 przedmiotu zamówienia – minimum jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości brutto nie mniejszej niż 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy), e) Dla Części 5 przedmiotu zamówienia – minimum jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości brutto nie mniejszej niż 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 groszy), f) Dla Części 6 przedmiotu zamówienia – minimum jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości brutto nie mniejszej niż 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100 groszy), g) Dla Części 7 przedmiotu zamówienia – minimum jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości brutto nie mniejszej niż 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy), h) Dla Części 8 przedmiotu zamówienia – minimum jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości brutto nie mniejszej niż 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy), i) Dla Części 9 przedmiotu zamówienia – minimum jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy), j) Dla Części 10 przedmiotu zamówienia – minimum jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości brutto nie mniejszej niż 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy), k) Dla Części 11 przedmiotu zamówienia - minimum jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości brutto nie mniejszej niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy). Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez jedną dostawę rozumie jedną wykonaną dostawę w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na kilka Części przedmiotu zamówienia, w celu spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dot. doświadczenia zawodowego, Wykonawca winien wykazać się realizacją minimum jednej dostawy sprzętu komputerowego o wartości brutto największej spośród wymaganych dla Części przedmiotu zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
I. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. II. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 2) lit. a) SIWZ: a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1) lit. a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w pkt. 1) lit. a) powyżej. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. III. Dokumenty podmiotów trzecich: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 2) lit. a) SIWZ (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.). Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której dostępne są w formie elektronicznej dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 2) lit. a) SIWZ. IV. Dokumenty dotyczące podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach opisanych w art. 22a ustawy: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy niebędącemu podmiotem trzecim, przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 2) lit. a) SIWZ (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.). Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podwykonawcy z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której dostępne są w formie elektronicznej dokumenty dotyczące podwykonawcy, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 2) lit. a) SIWZ V. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16)-20) lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. VI. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej określonego w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) SIWZ: a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: a) potwierdzających wymagane parametry w oferowanym sprzęcie (np. karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, ulotki, foldery, instrukcje użytkowania, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty), zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Wykonawca powinien na dokumencie potwierdzającym parametry oferowanego sprzętu w sposób widoczny (np. kolorowy zakreślacz lub obrys kolorem) zaznaczyć fragment potwierdzający parametry podane przez Wykonawcę w złożonym wraz z ofertą Formularzu oferowanego sprzętu.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, b) wypełniony Formularz kalkulacji cenowej sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 6i, 6j i 6k do SIWZ. c)wypełniony Formularz oferowanego sprzętu sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ. UWAGA: W przypadku braku nazwy producenta lub typu produktu, modelu lub innych danych zawartych w Załączniku Nr 8 do SIWZ, umożliwiających identyfikację oferowanego sprzętu oraz braku powyższych danych w innych załączonych do Oferty dokumentach, oferta Wykonawcy nie będzie podlegała uzupełnieniu i zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp tj. z powodu niezgodności treści Oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. d)w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w Ofercie sprzętu równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą wszelkie środki dowodowe do każdego zaoferowanego sprzętu równoważnego, z których w sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany sprzęt jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do sprzętu określonego przez Zamawiającego w Załączniku Nr 8 do SIWZ. UWAGA: W przypadku nie złożenia wraz z Ofertą dokumentów, o których mowa w lit. d) powyżej, Oferta Wykonawcy nie będzie podlegała uzupełnieniu i zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp tj. z powodu niezgodności treści oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Do Oferty Wykonawca załącza: a)oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 i ust. 2 SIWZ (Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ), b) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów – do oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 ust. 8 SIWZ). 3. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 4. W przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy załączyć pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. 5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Najniższa cena ofertowa brutto60,00
Termin dostawy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. 1. W szczególności Zamawiający, dopuszcza: a) aktualizację danych Wykonawcy, Zamawiającego i Beneficjenta końcowego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.; b) zmiany, gdy ich konieczność wprowadzenia będzie następstwem zmiany umowy o dofinansowanie Projektu; c) zmiany gdy ich konieczność wprowadzenia będzie następstwem zmian wytycznych, wymagań lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie Umowy; d) zmianę dotyczącą dostarczanego sprzętu/oprogramowania w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu, wersji) z produkcji przez producenta, a dostępny będzie sprzęt/oprogramowanie o parametrach nie gorszych niż wynikające z SIWZ, Umowy i Oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w Ofercie (tzn. sprzęt/oprogramowanie zamienny/zamienne może mieć cenę niższą albo równą cenie ofertowej); wycofanie modelu (typu, wersji), objętego przedmiotem Umowy z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować; e) zmianę dotyczącą dostarczanego sprzętu/oprogramowania w sytuacji, gdy producent nie będzie mógł dostarczyć sprzętu/oprogramowania w terminie wyznaczonym w Umowie, a Zamawiający nie będzie mógł przedłużyć terminu dostawy w związku z koniecznością terminowego wydatkowania środków finansowych (sankcja utraty środków finansowych); pod warunkiem, że dostępny będzie sprzęt/oprogramowanie o parametrach nie gorszych niż wynikające z SIWZ, Umowy i Oferty Wykonawcy oraz że cena nie będzie wyższa niż wskazana w Ofercie (tzn. sprzęt/oprogramowanie zamienny/zamienne może mieć cenę niższą albo równą cenie ofertowej); f) zmianę terminów realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy, uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. W takim przypadku termin dostawy przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz o czas trwania jej następstw. W takim przypadku Strony mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu Umowy, celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone tylko do zmian koniecznych. g) sytuację, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z innych okoliczności niezależnych od Stron Umowy, których nie dało się przewidzieć w dniu zawarcia Umowy przy zachowaniu należytej staranności; h) zmniejszenie zakresu (asortymentu lub ilości) dostarczanego sprzętu/oprogramowania oraz związane z tym zmniejszenie wartości Umowy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować; i) zmianę dotyczącą dostarczanego przedmiotu Umowy albo terminu dostawy przedmiotu Umowy w sytuacji, gdy powstała możliwość́ zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań́ technologicznych, technicznych lub w dziedzinie oprogramowania, niż te istniejące w chwili zawarcia Umowy, nie powodujących zmiany zawartej umowy; j) zmianę danych związanych ze zmianą nr rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 7 projektu umowy; k) zmianę osób reprezentujących strony Umowy, zmiana danych teleadresowych; l) dostosowanie Umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 2. Zmiany osobowe: a) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego, dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym niż Podwykonawca wskazany w zawartej Umowie. Jeśli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy. 3. Pozostałe zmiany: a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę wynikającą z tej zmiany. b) zmiana Umowy w zakresie terminu/terminów wykonania przedmiotu Umowy lub jej części, zmiana sposobu wykonywania Umowy, zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy i związana z tym zmiana wynagrodzenia, w sytuacji gdy okoliczności związane z epidemią COVID-19 mają wpływ na należyte wykonanie przedmiotu Umowy, a Wykonawca wykaże ścisły związek pomiędzy tą sytuacją, a brakiem możliwości wykonania Umowy, jej części lub w umownym terminie. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty i oświadczenia, potwierdzające, że okoliczności związane z COVID-19 mają wpływ na należyte wykonanie przedmiotu Umowy. Zamawiający, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, przekaże Wykonawcy swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem, odnośnie wpływu wskazanych przez Wykonawcę okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu Umowy. 2. Warunki dokonania zmian: a) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, b) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej Umowy zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku o zmianę postanowień Umowy, c) Wniosek, o którym mowa w lit. b) musi zawierać: 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) opis wpływu zmiany na warunki realizacji Umowy. 3. Jeżeli w niniejszej Umowie zastrzeżono na rzecz Zamawiającego prawo odstąpienia od umowy w przypadku jej niewykonania albo nienależytego wykonania, Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy aż do zakończenia jej realizacji przez Wykonawcę, a także w okresie gwarancji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o. o., ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno, adres e-mail: lcb@lcb.leszno.pl;  dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: dkostrzewa@lcb.leszno.pl, 65 32 22 105;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Beneficjentów końcowych w ramach Projektu: Rozwiń skrzydła w biznesie, wspófinansowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020 (II)”, znak sprawy: LCB/2/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zakup, dostawa i montaż zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz laptopa wraz z oprogramowaniem dla Beneficjenta końcowego: Instalacje Marciniak Sp. z o.o. ul. Westerplatte 1f, 64-100 Leszno.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego i nieregenerowanego uprzednio sprzętu komputerowego (zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz laptopa wraz z oprogramowaniem) dla Beneficjenta końcowego: Instalacje Marciniak Sp. z o.o. ul. Westerplatte 1f, 64-100 Leszno, w ramach wsparcia inwestycyjnego dla inkubowanych firm. 2. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego” Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie”, nr Projektu RPWP.01.03.01-30-0004/17. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 przedmiotu zamówienia określa odpowiednio Załącznik Nr 8 do SIWZ. 4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 5. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego https://bip.lcb.leszno.pl/
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30230000-0, 30213100-6, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Najniższa cena ofertowa brutto60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca określi termin dostawy przedmiotu zamówienia w złożonej Ofercie (Załącznik Nr 1 do SIWZ), na warunkach określonych w Rozdziale 12 SIWZ.


Część nr: 2Nazwa: Zakup, dostawa i montaż laptopa wraz z oprogramowaniem dla Beneficjenta końcowego: Medical Estetic Line Karina Liberska Os. Jagiellońskie 12/13, 61-227 Poznań.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego i nieregenerowanego uprzednio sprzętu komputerowego (laptopa wraz z oprogramowaniem) dla Beneficjenta końcowego: Medical Estetic Line Karina Liberska Os. Jagiellońskie 12/13, 61-227 Poznań, w ramach wsparcia inwestycyjnego dla inkubowanych firm. 2. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego” Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie”, nr Projektu RPWP.01.03.01-30-0004/17. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 2 przedmiotu zamówienia określa odpowiednio Załącznik Nr 8 do SIWZ. 4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 5. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego https://bip.lcb.leszno.pl/
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Najniższa cena ofertowa brutto60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca określi termin dostawy przedmiotu zamówienia w złożonej Ofercie (Załącznik Nr 1 do SIWZ), na warunkach określonych w Rozdziale 12 SIWZ.


Część nr: 3Nazwa: Zakup, dostawa i montaż laptopa wraz z oprogramowaniem dla Beneficjenta końcowego: Marlena Kurowska Jankowiak ul. 1 Maja 42, 64-100 Leszno.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego i nieregenerowanego uprzednio sprzętu komputerowego (laptopa wraz z oprogramowaniem) dla Beneficjenta końcowego: Marlena Kurowska Jankowiak ul. 1 Maja 42, 64-100 Leszno, w ramach wsparcia dla dla inkubowanych firm. 2. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego” Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie”, nr Projektu RPWP.01.03.01-30-0004/17. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 3 przedmiotu zamówienia określa odpowiednio Załącznik Nr 8 do SIWZ. 4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 5. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego https://bip.lcb.leszno.pl/
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Najniższa cena ofertowa brutto60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca określi termin dostawy przedmiotu zamówienia w złożonej Ofercie (Załącznik Nr 1 do SIWZ), na warunkach określonych w Rozdziale 12 SIWZ.


Część nr: 4Nazwa: Zakup, dostawa i montaż ekranu projekcyjnego i projektora dla Beneficjenta końcowego: Aleksandra Szydłowska Kłoda 84, 64-130 Rydzyna.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego i nieregenerowanego uprzednio sprzętu (ekranu projekcyjnego i projektora) dla Beneficjenta końcowego: Aleksandra Szydłowska Kłoda 84, 64-130 Rydzyna, w ramach wsparcia dla inkubowanych firm. 2. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego” Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie”, nr Projektu RPWP.01.03.01-30-0004/17. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 4 przedmiotu zamówienia określa odpowiednio Załącznik Nr 8 do SIWZ. 4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 5. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego https://bip.lcb.leszno.pl/
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30231320-6, 38652110-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Najniższa cena ofertowa brutto60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca określi termin dostawy przedmiotu zamówienia w złożonej Ofercie (Załącznik Nr 1 do SIWZ), na warunkach określonych w Rozdziale 12 SIWZ.


Część nr: 5Nazwa: Zakup, dostawa i montaż laptopów wraz z oprogramowaniem dla Beneficjenta końcowego: STE- Sport Technologia Edukacja Kamil Illewicz ul. Jana Kilińskiego 2, 64-130 Rydzyna.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego i nieregenerowanego uprzednio sprzętu komputerowego (laptopów wraz z oprogramowaniem) dla Beneficjenta końcowego: STE- Sport Technologia Edukacja Kamil Illewicz ul. Jana Kilińskiego 2, 64-130 Rydzyna, w ramach wsparcia dla inkubowanych firm. 2. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego” Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie”, nr Projektu RPWP.01.03.01-30-0004/17. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 5 przedmiotu zamówienia określa odpowiednio Załącznik Nr 8 do SIWZ. 4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 5. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego https://bip.lcb.leszno.pl/
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Najniższa cena ofertowa brutto60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca określi termin dostawy przedmiotu zamówienia w złożonej Ofercie (Załącznik Nr 1 do SIWZ), na warunkach określonych w Rozdziale 12 SIWZ.


Część nr: 6Nazwa: Zakup, dostawa i montaż laptopa wraz z oprogramowaniem oraz monitora graficznego dla Beneficjenta końcowego: PHOTO 4U ADRIAN FRANEK ul. Bolesława Chrobrego 12/1, 64-100 Leszno.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego i nieregenerowanego uprzednio sprzętu komputerowego (laptopa wraz z oprogramowaniem oraz monitora graficznego) dla Beneficjenta końcowego: PHOTO 4U ADRIAN FRANEK ul. Bolesława Chrobrego 12/1, 64-100 Leszno, w ramach wsparcia dla inkubowanych firm. 2. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego” Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie”, nr Projektu RPWP.01.03.01-30-0004/17. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 6 przedmiotu zamówienia określa odpowiednio Załącznik Nr 8 do SIWZ. 4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 5. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego https://bip.lcb.leszno.pl/
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 48000000-8, 30231320-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Najniższa cena ofertowa brutto60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca określi termin dostawy przedmiotu zamówienia w złożonej Ofercie (Załącznik Nr 1 do SIWZ), na warunkach określonych w Rozdziale 12 SIWZ.


Część nr: 7Nazwa: Zakup, dostawa i montaż laptopa wraz z oprogramowaniem oraz monitora dla Beneficjenta końcowego: MiraLen Tomasz Stachowski Os. Józefa Sułkowskiego 30/6, 64-100 Leszno.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego i nieregenerowanego uprzednio sprzętu komputerowego (laptopa wraz z oprogramowaniem oraz monitora) dla Beneficjenta końcowego: MiraLen Tomasz Stachowski Os. Józefa Sułkowskiego 30/6, 64-100 Leszno, w ramach wsparcia dla inkubowanych firm. 2. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego” Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie”, nr Projektu RPWP.01.03.01-30-0004/17. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 7 przedmiotu zamówienia określa odpowiednio Załącznik Nr 8 do SIWZ. 4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 5. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego https://bip.lcb.leszno.pl/
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30230000-0, 30213100-6, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Najniższa cena ofertowa brutto60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca określi termin dostawy przedmiotu zamówienia w złożonej Ofercie (Załącznik Nr 1 do SIWZ), na warunkach określonych w Rozdziale 12 SIWZ.


Część nr: 8Nazwa: Zakup, dostawa i montaż laptopów wraz z oprogramowaniem, drukarek laserowych, oraz monitorów panoramicznych dla Beneficjenta końcowego: Ledox Rental Sp. z o.o. ul. Pszenna 2A, 64-115 Wilkowice.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego i nieregenerowanego uprzednio sprzętu komputerowego (laptopów wraz z oprogramowaniem, drukarek laserowych, oraz monitorów panoramicznych) dla Beneficjenta końcowego: Ledox Rental Sp. z o.o. ul. Pszenna 2A, 64-115 Wilkowice, w ramach wsparcia dla inkubowanych firm. 2. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego” Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie”, nr Projektu RPWP.01.03.01-30-0004/17. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 8 przedmiotu zamówienia określa odpowiednio Załącznik Nr 8 do SIWZ. 4.Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 5. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego https://bip.lcb.leszno.pl/
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 48000000-8, 30232110-8, 30231320-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Najniższa cena ofertowa brutto60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca określi termin dostawy przedmiotu zamówienia w złożonej Ofercie (Załącznik Nr 1 do SIWZ), na warunkach określonych w Rozdziale 12 SIWZ.


Część nr: 9Nazwa: zakup, dostawa i montaż komputerowej stacji roboczej wraz z oprogramowaniem, oprogramowania do kosztorysowania, oprogramowania do projektowania i obliczeń instalacji ogrzewania, chłodzenia i systemów sanitarnych, oprogramowania do projektowania sieci sanitarnych, oprogramowania do projektowania instalacji wentylacyjnych, oddymiających i klimatyzacyjnych oraz sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i drukującego dla Beneficjenta końcowego: Biuro Projektów i Realizacji INSTALACJE SAD
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego i nieregenerowanego uprzednio sprzętu komputerowego (komputerowej stacji roboczej wraz z oprogramowaniem), oprogramowania do kosztorysowania, oprogramowania do projektowania i obliczeń instalacji ogrzewania, chłodzenia i systemów sanitarnych, oprogramowania do projektowania sieci sanitarnych, oprogramowania do projektowania instalacji wentylacyjnych, oddymiających i klimatyzacyjnych oraz sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i drukującego dla Beneficjenta końcowego: Biuro Projektów i Realizacji INSTALACJE SADOWSKI, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6, 64-100 Leszno, w ramach wsparcia dla inkubowanych firm. 2. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego” Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie”, nr Projektu RPWP.01.03.01-30-0004/17. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 9 przedmiotu zamówienia określa odpowiednio Załącznik Nr 8 do SIWZ. 4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 5. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego https://bip.lcb.leszno.pl/
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30230000-0, 48000000-8, 42962000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Najniższa cena ofertowa brutto60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca określi termin dostawy przedmiotu zamówienia w złożonej Ofercie (Załącznik Nr 1 do SIWZ), na warunkach określonych w Rozdziale 12 SIWZ.


Część nr: 10Nazwa: Zakup, dostawa i montaż laptopa wraz z oprogramowaniem dla Beneficjenta końcowego: Zapi-Happy Edyta Borowczak, ul. Gen. T. Kutrzeby 67, 64-115 Święciechowa.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego i i nieregenerowanego uprzednio sprzętu komputerowego (laptopa wraz z oprogramowaniem) dla Beneficjenta końcowego: Zapi-Happy Edyta Borowczak, ul. Gen. T. Kutrzeby 67, 64-115 Święciechowa, w ramach wsparcia dla inkubowanych firm. 2. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego” Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie”, nr Projektu RPWP.01.03.01-30-0004/17. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 10 przedmiotu zamówienia określa odpowiednio Załącznik Nr 8 do SIWZ. 4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 5. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego https://bip.lcb.leszno.pl/
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Najniższa cena ofertowa brutto60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca określi termin dostawy przedmiotu zamówienia w złożonej Ofercie (Załącznik Nr 1 do SIWZ), na warunkach określonych w Rozdziale 12 SIWZ.


Część nr: 11Nazwa: zakup, dostawa i montaż komputerowej stacji roboczej wraz z oprogramowaniem, laptopa wraz z oprogramowaniem, sprzętu komputerowego, urządzenia drukującego oraz oprogramowania do kosztorysowania, programu do rysunków wektorowych dla Beneficjenta końcowego: APN Budownictwo Przemysław Kałużny ul. Pompeo Ferrariego 6, 64-130 Rydzyna.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego i nieregenerowanego uprzednio sprzętu komputerowego (komputerowej stacji roboczej wraz z oprogramowaniem, laptopa wraz z oprogramowaniem, sprzętu komputerowego, urządzenia drukującego oraz oprogramowania do kosztorysowania, programu do rysunków wektorowych) dla Beneficjenta końcowego: APN Budownictwo Przemysław Kałużny ul. Pompeo Ferrariego 6, 64-130 Rydzyna, w ramach wsparcia dla inkubowanych firm. 2. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego” Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie”, nr Projektu RPWP.01.03.01-30-0004/17. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 11 przedmiotu zamówienia określa odpowiednio Załącznik Nr 8 do SIWZ. 4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 5. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego https://bip.lcb.leszno.pl/
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30230000-0, 30231300-0, 30213100-6, 48000000-8, 42962000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Najniższa cena ofertowa brutto60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca określi termin dostawy przedmiotu zamówienia w złożonej Ofercie (Załącznik Nr 1 do SIWZ), na warunkach określonych w Rozdziale 12 SIWZ.