Ogłoszenie nr 510113381-N-2020 z dnia 26-06-2020 r.
Uniwersytet Szczeciński: wybór podmiotu obsługującego realizację zakupów w ramach umowy Microsoft Product and Services (MPSA) z dnia 2015 – 09 – 22, konta zakupowego edukacyjnego oraz realizację zamawianych licencji (wieczystych oraz subskrypcyjnych) na oprogramowanie firmy Microsoft Corporation wraz z dostępem do oprogramowania i kluczy produktów do tego oprogramowania (dostęp poprzez dedykowany portal) dla wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 545423
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540100048

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Szczeciński, Krajowy numer identyfikacyjny 00120877700000, ul. al. Jana Pawła II  31, 70-453  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4441151, e-mail czusk@univ.szczecin.pl, faks 91 4441065.
Adres strony internetowej (url): https://zp.univ.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy: https://zp.univ.szczecin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wybór podmiotu obsługującego realizację zakupów w ramach umowy Microsoft Product and Services (MPSA) z dnia 2015 – 09 – 22, konta zakupowego edukacyjnego oraz realizację zamawianych licencji (wieczystych oraz subskrypcyjnych) na oprogramowanie firmy Microsoft Corporation wraz z dostępem do oprogramowania i kluczy produktów do tego oprogramowania (dostęp poprzez dedykowany portal) dla wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DP/371/70/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Wybór podmiotu obsługującego realizację umowy ramowej Microsoft Product and Services (MPSA) nr 4100021400 MNiSW z dnia 2015 – 09 – 22 oraz realizację zamawianych przez US licencji na oprogramowanie firmy Microsoft Corporation wraz z dostępem do nośników i kluczy licencyjnych do tego oprogramowania (dostęp poprzez dedykowany portal Microsoft) dla wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego wraz ze wsparciem licencyjnym w zakresie doboru odpowiednich licencji stosownie do potrzeb Zamawiającego”. Wymagany termin realizacji całości przedmiotu zamówienia - umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia podpisania na okres 36 miesięcy lub jeśli wyczerpiemy limit ( 922 500,00 tys. zł brutto). Zamówienie na dostawę licencji realizowane będą w terminie do 5 dni od złożenia zamówienia, o ile w wymaganym czasie licencje nie zostaną opublikowane na portalu internetowym, dostępnym dla Zamawiającego. Wykonawca musi posiadać status Licensing Solution Providers (LSP) firmy Microsoft, czyli musi być podmiotem aktywnym na rynku polskim i znajdować się na liście LSP dostępnej pod adresem https://www.microsoft.com/pl-pl/dlapartnerow/kontakty-dystrybucja.aspx w zakładce LSP
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 750000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  4
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: A.P.N. Promise S.A. , 02-672
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 44a
Kod pocztowy: 02-672
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 906784.76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 906784.76
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 956342.15
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.