Ogłoszenie nr 510113013-N-2020 z dnia 26-06-2020 r.
Powiat Gnieźnieński: Dostawa sprzętu komputerowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 535165-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Gnieźnieński, Krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. ul. Papieża Jana Pawła II  9/10, 62-200  Gniezno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 4240706, e-mail starostwo@powiat-gniezno.pl, faks 61 4240770.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-gniezno.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WOA.272.7.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego – laptopów z oprogramowaniem dla Powiatu Gnieźnieńskiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ, w którym określono minimalne wymagane parametry techniczne/funkcjonalne jakie musi spełnić dostarczony przez Wykonawcę sprzęt komputerowy.Wykonawca może zaoferować model zgodny z wymaganiami minimalnymi lub model o wyższych parametrach. 3. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 30213000-5 Komputery osobiste 30213100-6 Komputery przenośne 4. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy na okres minimum 24 miesiące, liczone od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 5. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadania, w tym gwarancji, kar, płatności zawarte są w załączniku nr 6 do SIWZ – Projekt umowy. 6. W przypadkach, kiedy w treści SIWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie nazw, patentów, norm, znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego. Za rozwiązanie równoważne uznaje się produkt o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zaoferowany produkt jest o takich samych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 7. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 8. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest w celu identyfikacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SIWZ, w Formularzu cenowym - kolumnie nr 1, 2 i 3 podać dane pozwalające jednoznacznie zidentyfikować produkt (producenta, model oraz numer katalogowy – w przypadku braku takiego oznaczenia należy wpisać inne oznaczenia pozwalające jednoznacznie zidentyfikować oferowany asortyment) oraz parametry. 9. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nie dotyczy. 10. Brak nazwy producenta, modelu (nie wypełnienie kolumny nr 1 i 2 w Fomularzu cenowym) skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy jako niezgodne z SIWZ zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za wszelkie szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 12. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213000-5

Dodatkowe kody CPV: 30213100-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 88870.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Pomarex Andrzej Pomarański
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nadbystrzycka 11
Kod pocztowy: 20-618
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 92280.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 92280.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 121032.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.