Ogłoszenie nr 554894-N-2020 z dnia 2020-06-25 r.

Stołeczny Zarząd Infrastruktury: Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: Budowa Punktu Szczepień wraz z częścią szkoleniową i laboratoryjną oraz Salą Tradycji dla Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej Modlin
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, krajowy numer identyfikacyjny 01305805000000, ul. Al. Jerozolimskie  97 , 00-909  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48261846770, e-mail szp.szi@ron.mil.pl, faks +48261846704.
Adres strony internetowej (URL): www.szi.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Organizacyjna MON
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
platformazakupowa.pl/pn/szi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://platformazakupowa. pl/pn/szi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Projekt wykonawczy branży teletechnicznej (SKD, SA, TSN) o klauzuli niejawności ZASTRZEŻONE pozostaje do wglądu w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym złożeniu wniosku. Wglądu do dokumentacji niejawnej można dokonać w dniach roboczych w godz. 8.00 – 14.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu:261 849 379

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego bądź posłańca. Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Adres:
Siedziba Zamawiającego: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: Budowa Punktu Szczepień wraz z częścią szkoleniową i laboratoryjną oraz Salą Tradycji dla Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej Modlin
Numer referencyjny: 44/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 26 do SIWZ. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: Budowa Punktu Szczepień wraz z częścią szkoleniową i laboratoryjną oraz Salą Tradycji dla Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej Modlin. Użytkownik: Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Modlinie, ul. Leśna 4D, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki; Administrator: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze; Zamawiający posiada (do wglądu w siedzibie Zamawiającego): - Prawomocną Decyzję nr 218.SAAB.2019 z dnia 17.04.2019 r. wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego, zatwierdzającą Projekt Budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę; - Prawomocną Decyzję nr 2.2019 z dnia 15.04.2019 r. zezwalającą na wycinkę drzew. 2. Charakterystyka robót stanowiących przedmiot zamówienia: Planowana lokalizacja projektowanego budynku wielofunkcyjnego znajduje w Kompleksie Wojskowym przy ul. Leśnej 4D w Nowym Dworze Mazowieckim na działce nr 1/305 obręb nr 40 10-01 Nowy Dwór. Projektowany obiekt sąsiaduje z dwoma budynkami WOMP o nr 65A i 65B. W miejscu lokalizacji obiektu znajduje się nieutwardzony plac terenu porośnięty roślinnością niską oraz pojedynczymi drzewami, a także elementy infrastruktury podziemnej. Teren posadowienia obiektu to obszar uzbrojony w sieć wodną, cieplną, elektroenergetyczną, kanalizację sanitarną i teletechniczną. Zakres robót obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku wielofunkcyjnego tj. Punktu Szczepień wraz z laboratorium oraz częścią szkoleniową, Salą Tradycji oraz biurowo-socjalno-administracyjną, który będzie zabezpieczać wszystkie potrzeby użytkownika wraz z zachowaniem aktualnych przepisów dla tego typu obiektów oraz stanów granicznych nośności i użytkowania, a także zgodnie z wymogami pod względem: - bezpieczeństwa użytkowania, - higieniczno-sanitarnym, - przeciwpożarowym, - zdrowia Użytkowników, - poszanowania energii, - estetyki wizualnej, - dostosowania pomieszczenia Budynkowego Punktu Dystrybucji do wymogów Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych – Sygn. Sz. Gen. 1686/2017. Nowy budynek planuje się wybudować jako obiekt wielofunkcyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony, o wymiarach 29,08x15,75 m i wysokości ok. 9,5 m. W lewej części budynku planuje się umieszczenie na parterze: zespołu pomieszczeń dwóch modułów szczepień i gabinetu udzielania pierwszej pomocy wraz z recepcją i zapleczem higieniczno-sanitarnym, oraz na piętrze: sali szkoleniowej, sali tradycji i pomieszczenia socjalnego. W środkowej części przewiduje się zlokalizowanie klatki schodowej oraz pionu zaplecza higieniczno-sanitarnego. W prawej części planuje się umieszczenie na parterze: pomieszczeń administracyjno-biurowych, archiwum, pomieszczenia składowania odpadów oraz zaplecza technicznego budynku (rozdzielnia, BPD) oraz na piętrze: zespołu pomieszczeń laboratoryjnych, pomieszczenia odpoczynku, administracyjno-biurowego, a także zaplecza magazynowego sali wykładowej. Parter budynku zastał dostosowany do przebywania osób niepełnosprawnych zgodnie z opracowaniem dokumentacyjnym.

II.5) Główny kod CPV: 45300000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45400000-1
45231300-8
45332200-5
45332300-6
45331210-1
45321000-3
45331221-1
45315600-4
45311100-1
31214500-4
45311200-2
31518200-2
31527200-8
45312310-3
45312310-3
45312311-0
31321000-2
45310000-3
45310000-3
32320000-2
32342400-6
32410000-0
32420000-3
32520000-4
32552600-3
35121700-5
45311000-0
45312000-7
45312100-8
45312200-9
45314300-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Maksymalny termin zakończenie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do dnia 29.07.2022 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Na potwierdzenie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda aby Wykonawca posiadał: a) kancelarię tajną lub inną niż kancelaria tajna komórkę organizacyjną odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom Wykonawcy, zorganizowaną i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683) lub Zarządzeniem 58/MON z dnia 11.12.2017 r. (Dz. Urz. MON 2017 poz. 226) - dotyczy wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie. b) aktualną koncesję wydaną przez MSW (MSWiA) na prowadzenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2142).
Informacje dodatkowe Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu znajdują się w SIWZ - Sprawa 44/2020
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełniania warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda: a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 6 000 000,00 zł. W przypadku, kiedy wartość dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zostanie podania w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
Informacje dodatkowe Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu znajdują się w SIWZ - Sprawa 44/2020
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda: a) akredytacji systemu teleinformatycznego potwierdzającej zdolność do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższej wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego - dotyczy wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie. b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), z informacją o wykonaniu minimum jednej roboty budowlanej o podobnym charakterze (zakresie) tj. polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektów wielofunkcyjnych, nowych lub polegających na modernizacji istniejących, o wartości co najmniej 4 500 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (Załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. c) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 5 do SIWZ). d) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (Załącznik nr 6 do SIWZ) - bez ograniczeń, niezbędne do wykonania robót budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlana, - instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - teletechniczna. e) dla kierownika budowy oraz kierowników wyżej wymienionych branż należy załączyć: - oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia z właściwego Oddziału Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej (Załącznik nr 6 do SIWZ); - pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa; - aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. f) dla instalatora(-ów)/konserwatora(-ów) systemów alarmowych należy załączyć: - zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego; - świadectwo lub autoryzację lub zaświadczenie ukończenia kursów w zakresie instalowania/konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4 lub aktualne zaświadczenie ukończenia kursów w zakresie instalowania/konserwacji systemów alarmowych; - legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego; - pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa; - aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. g) dla kierownika kancelarii lub innej osoby odpowiedzialnej za przechowywanie, obieg i ewidencję materiałów niejawnych należy załączyć: - pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa; - aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. h) dla inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemów teleinformatycznych należy załączyć: - pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa, - aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, - zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych, i) dla pełnomocnika ds. informacji niejawnych należy załączyć: - poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyżej, - aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez ABW lub SKW
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu znajdują się w SIWZ - Sprawa 44/2020
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1. b) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, składa się na zasadach określonych w §7 oraz w § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej w pkt lit. a-c składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Dokumenty o których mowa w pkt lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o którym mowa w pkt lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt lit. a)-c), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na potwierdzenie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda aby Wykonawca posiadał: a) kancelarię tajną lub inną niż kancelaria tajna komórkę organizacyjną odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom Wykonawcy, zorganizowaną i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683) lub Zarządzeniem 58/MON z dnia 11.12.2017 r. (Dz. Urz. MON 2017 poz. 226) - dotyczy wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie. b) aktualną koncesję wydaną przez MSW (MSWiA) na prowadzenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2142). 2) na potwierdzenie spełniania warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda: a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 6 000 000,00 zł. W przypadku, kiedy wartość dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zostanie podania w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 3) na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda: a) akredytacji systemu teleinformatycznego potwierdzającej zdolność do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższej wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego - dotyczy wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie. b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), z informacją o wykonaniu minimum jednej roboty budowlanej o podobnym charakterze (zakresie) tj. polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektów wielofunkcyjnych, nowych lub polegających na modernizacji istniejących, o wartości co najmniej 4 500 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (Załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. c) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 5 do SIWZ). d) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (Załącznik nr 6 do SIWZ) - bez ograniczeń, niezbędne do wykonania robót budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlana, - instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - teletechniczna. e) dla kierownika budowy oraz kierowników wyżej wymienionych branż należy załączyć: - oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia z właściwego Oddziału Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej (Załącznik nr 6 do SIWZ); - pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa; - aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. f) dla instalatora(-ów)/konserwatora(-ów) systemów alarmowych należy załączyć: - zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego; - świadectwo lub autoryzację lub zaświadczenie ukończenia kursów w zakresie instalowania/konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4 lub aktualne zaświadczenie ukończenia kursów w zakresie instalowania/konserwacji systemów alarmowych; - legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego; - pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa; - aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. g) dla kierownika kancelarii lub innej osoby odpowiedzialnej za przechowywanie, obieg i ewidencję materiałów niejawnych należy załączyć: - pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa; - aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. h) dla inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemów teleinformatycznych należy załączyć: - pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa, - aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, - zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych, i) dla pełnomocnika ds. informacji niejawnych należy załączyć: - poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyżej, - aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez ABW lub SKW.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Oprócz oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca do oferty musi załączyć nw. dokumenty: 1) Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ); 2) Oświadczenie o wykonaniu wykazu urządzeń do serwisowania (Załącznik nr 10 do SIWZ); 3) Wypełnioną Tabelę elementów do fakturowania przejściowego (Załącznik nr 12 do SIWZ); 4) Szczegółowe kosztorysy ofertowe; 5) Oświadczenie Wykonawcy o zastosowaniu materiałów równoważnych (Załącznik nr 16 do SIWZ) – tylko w przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych; 6) Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu (Załącznik nr 17 do SIWZ); 7) Oświadczenie Wykonawcy dot. RODO (Załącznik nr 24 do SIWZ); 8) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 9) Oświadczenie o ochronie informacji niejawnych (Załącznik nr 8 do SIWZ). Ponadto zaleca się załączenie do oferty kserokopii potwierdzenia wpłaty wadium. Do oferty nie należy załączać oryginału gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej itp. Oryginał gwarancji ubezpieczeniowej należy złożyć w kancelarii SZI. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium wysokości 275 900,00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin zakończenia robót budowlanych 20,00
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Uzupełnienie i zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron i dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian (zgodnie z art. 144 PZP) postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego) siedziby, adresu, numeru konta bankowego np. w przypadku zmian wpisów w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. 2) osób upoważnionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy, zmiana pełnomocnictwa do nadzorowania i koordynowania. 3) zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje i wyda zgodę na zmianę podwykonawcy jeżeli otrzyma potwierdzenie rozliczenia się Wykonawcy z poprzednim podwykonawcą oraz dochowa procedury określonej dla zawarcia umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami umownymi) w tym: a) rezygnacja z podwykonawstwa, b) zmiana zakresu podwykonawstwa. 4) zmiana Wykonawcy - Zamawiający zaakceptuje i wyda zgodę na zmianę Wykonawcy w przypadku: • spełnienia postanowień umownych Zamawiającego, • w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, • w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. 5) zmiana finansowania zamówienia na skutek ewentualnego braku płynności finansowania robót lub zmiany wielkości limitu finansowego określonego w zatwierdzonym Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych resortu Obrony Narodowej na dany rok budżetowy, tj. zmian, które nastąpiły po dniu podpisania umowy. 6) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia (zmniejszenie i zwiększenie) gdy wyniknie jedna z niżej wymienionych okoliczności: a) wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót, b) wystąpienia siły wyższej (zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w całości lub części jego zobowiązań) lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należnej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osobę trzecią – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków jej działania oraz usunięcia przeszkód, c) w szczególności z powodu zmian w zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia, które warunkują wykonanie całości zamówienia (w tym zmian materiałowych), wykonania zamiennych bądź zwiększających zakres zadania robót, wynikających z narad technicznych, inwentaryzacji stanu istniejącego, aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie aneksu do minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych (dalej MWWO-U) dla zadania, bieżącej realizacji robót itp., d) wykonanie robót dodatkowych koniecznych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia. e) zmiany harmonogramu realizacji robót lub finansowania zamówienia w przypadku określonym w ppkt 5, f) konieczności skoordynowania robót z innymi inwestycjami realizowanymi na terenie kompleksu, g) z powodu innych przyczyn związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a niezależnych od stron m.in.: • występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej lub obiektów infrastrukturalnych nieprzewidzianych w SIWZ, • konieczności usuwania błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, • ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnych z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i konieczności wykonania robót związanych i ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, • zawieszenia robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, • konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, • konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych porozumień, zgód, zmian decyzji umożliwiających realizację robót itp., • niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem, • wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych z przyczyn innych niż zawinione przez Wykonawcę w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego, • konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, • uzyskania opinii, zezwoleń, opracowań, których nie przewidywano przy zawieraniu umowy. 7) zmniejszenie zakresu umowy w przypadku: a) zmiany przeznaczenia obiektu, b) zmian organizacyjnych Zamawiającego, c) nieprzyznania środków finansowych w kolejnym roku realizacji umowy lub przyznania ich w ograniczonym zakresie w planie finansowym Zamawiającego. 8) zmiany polegającej na rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgoda Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego. 9) zmiany materiałowe i zmiany funkcji pomieszczeń wynikające z aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie aneksu do MWWO-U dla zadania. 10) zmiana wysokości wynagrodzenia kosztorysowego (zmniejszenie lub zwiększenie) w przypadku gdy: a) zmiana dotyczy realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile zostały spełnione łącznie następujące warunki: • zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, • zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niezgodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, • wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, b) zostały spełnione łącznie następujące warunki: • konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, • wartość zmiany nie przekracza łącznie 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, c) zachodzi potrzeba zaniechania części robót lub wykonania robót zamiennych zwiększających lub zmniejszających obmiar w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. Niezbędne jest wyrażenie zgody przez Zamawiającego w formie zatwierdzonego protokołu konieczności, d) zachodzi potrzeba zmiany technologii danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej, pod warunkiem iż nie spowodują one obniżenia jakości wykonania zamówienia, e) zostały zmienione przepisy prawa, powodujące konieczność realizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i materiałowych, f) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza niż 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 11) zmiany technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że nie spowodują one obniżenia jakości wykonania zamówienia. 12) zmiany inne w przypadku zmian w prawie budowlanym, ustawach i rozporządzeniach, które nastąpiły po dniu otwarcia ofert oraz na skutek innych przyczyn związanych z realizacją przedmiotu zamówienia a niezależnych od stron. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu. 4. Zmiany w wyżej opisanym zakresie mogą być dokonane w zawartej umowie wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności wprowadzonych zmian. 5. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę technologii wykonania elementów robót. W tym przypadku we wniosku do Zamawiającego Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian, rysunki oraz zgodę projektanta na dokonanie zmian obejmujących jego oświadczenie o równoważności techniczno-eksploatacyjnej zaproponowanych zamiennych rozwiązań technologicznych. 6. W przypadku o którym mowa w ust. 5 projekt wymaga akceptacji nadzoru autorskiego (akceptacja na koszt Wykonawcy) i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 7. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstanie konieczność zaniechania części robót lub wykonanie robót zamiennych zwiększających lub zmniejszających obmiar w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, powstanie konieczność zmiany technologii lub w związku ze zmianą przepisów prawa powstanie konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych wpływających na zmniejszenie lub zwiększenie wartości umownej to Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. Niezbędne jest wyrażenie zgody przez Zamawiającego w formie zatwierdzonego protokołu konieczności. 8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 7 rozliczenie ich nastąpi na podstawie wykonanego przez Wykonawcę zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu różnicowego. Zamawiający może wnieść sugestie i uwagi, które po uzgodnieniu przez strony powinny zostać uwzględnione w kosztorysie. Wykonawca do wyceny stosuje średnie ceny (bez kosztów zakupu materiałów) publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, obowiązujące w dniu sporządzenia kosztorysu. Ujęte narzuty i robocizna dla każdej branży winny być takie same (wartości procentowe) jak w zamówieniu podstawowym. 9. W przypadku wystąpienia okoliczności realizacji dodatkowych robót budowlanych, rozliczenie ich nastąpi na podstawie wykonanego przez Wykonawcę, zaakceptowanego przez Zamawiającego, kosztorysu ofertowego. Zamawiający może wnieść sugestie i uwagi, które po uzgodnieniu przez strony powinny zostać uwzględnione w kosztorysie. Wykonawca do wyceny stosuje średnie ceny (bez kosztów zakupu materiałów) publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, obowiązujące w dniu sporządzenia kosztorysu. Ujęte narzuty i robocizna dla każdej branży winny być takie same (wartości procentowe) jak w zamówieniu podstawowym. Niezbędne jest wyrażenie zgody przez Zamawiającego w formie zatwierdzonego protokołu konieczności. 10. w uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewiduje możliwość zmiany materiałów lib urządzeń objętych przedmiotem umowy. Powyższa zmiana możliwa będzie po uzyskaniu zgodny autora projektów i jego oświadczeniu o równoważności zaproponowanych zamiennych materiałów lub urządzeń. 11. Zamawiający przewiduje zmianę klauzuli niejawności informacji udostępnianej praz zmianę klauzuli niejawności informacji wytwarzanych. 12. Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian ustalonego zakresu robót, zmian technicznych i proceduralnych, zmian wysokości wynagrodzenia, niezbędne jest wyrażenie zgody przez Zamawiającego w formie zatwierdzonego protokołu konieczności oraz podpisania stosownego aneksu do umowy. 13. Zamawiający dopuszcza możliwość niewykonania pełnego zakresu rzeczowego zamówienia i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe. Wykonawca zapewni rozruch technologiczny instalacji i urządzeń oraz szkolenie pracowników.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Projekt wykonawczy branży teletechnicznej (SKD, SA, TSN) o klauzuli niejawności ZASTRZEŻONE pozostaje do wglądu w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym złożeniu wniosku. Wglądu do dokumentacji niejawnej można dokonać w dniach roboczych w godz. 800 – 1400, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: 261 849 379.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-13, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i być poświadczone przez Wykonawcę
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Art. 93 ust. 1a ustawy Pzp: Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH