Ogłoszenie nr 554505-N-2020 z dnia 2020-06-25 r.

Urząd Gminy Goraj: Dostawa wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju w ramach projektu „Kompleksowa adaptacja zdegradowanego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju w celu przywrócenia podstawowych oraz nadania mu nowych funkcji społecznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn: „Kompleksowa adaptacja zdegradowanego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju w celu przywrócenia podstawowych oraz nadania mu nowych funkcji społecznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Goraj, krajowy numer identyfikacyjny 54054100000000, ul. ul. Bednarska  1 , 23-450  Goraj, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 858 002, e-mail poczta@goraj.eurzad.eu, faks 846 858 118.
Adres strony internetowej (URL): www.uggoraj.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.uggoraj.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna (poczta, kurier, osobiście)
Adres:
Urząd Gminy Goraj, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj, pokój Nr 1 – Sekretariat Urzędu

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju w ramach projektu „Kompleksowa adaptacja zdegradowanego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju w celu przywrócenia podstawowych oraz nadania mu nowych funkcji społecznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej”
Numer referencyjny: OR.271.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju w ramach projektu „Kompleksowa adaptacja zdegradowanego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju w celu przywrócenia podstawowych oraz nadania mu nowych funkcji społecznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej”. 2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 4 części, jak poniżej: 2.1. część 1 zamówienia - Dostawa wyposażenia meblowego i higieniczno-sanitarnego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju”, której zakres rzeczowy obejmuje:1) dostawę mebli i sprzętu higieniczno-sanitarnego w zakresie szczegółowo określonym w załączniku nr 1a do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem/montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i/lub Użytkownika, 2) posprzątanie sal/pomieszczeń po montażu mebli i wyposażenia higieniczno-sanitarnego, 3) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia oraz kluczy do mebli wyposażonych w zamki; 2.2. część 2 zamówienia - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju”, której zakres rzeczowy obejmuje: 1) dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego, w zakresie szczegółowo określonym w załączniku nr 1b do SIWZ wraz z jego transportem, wniesieniem, montaż, podłączeniem do instalacji oraz uruchomieniem, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i/lub Użytkownika, 2) posprzątanie sal/pomieszczeń po montażu, 3) szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń, 4) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim, 5) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia; 2.3. część 3 zamówienia - Dostawa instrumentów muzycznych i artykułów malarskich dla Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju, której zakres rzeczowy obejmuje: 1) dostawę instrumentów muzycznych i artykułów malarstwa artystycznego w zakresie szczegółowo określonym w załączniku nr 1c do SIWZ wraz z jego transportem, wniesieniem i ustawieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego i/lub Użytkownika oraz przygotowania do użytkowania, 2) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim, 3) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia; 2.4. część 4 zamówienia - Dostawa wyposażenia rehabilitacyjnego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju, której zakres rzeczowy obejmuje: 1) dostawę wyposażenia rehabilitacyjnego w zakresie szczegółowo określonym w załączniku nr 1d do SIWZ wraz z jego transportem, wniesieniem, uruchomieniem i przeprowadzeniem szkolenia pracowników w zakresie obsługi, 2) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia. 3. Dostawa wyposażenia stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia, odbędzie się na ryzyko i koszt Wykonawcy. 4. Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi: 1) być fabrycznie nowy, nieregenerowany, nieużywany, kompletny i zdatny do stosowania zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności zakupu dodatkowych elementów i akcesoriów, 2) posiadać właściwe atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i dopuszczenia oraz inne dokumenty potwierdzające, że spełnia wszelkie normy dla niego przewidziane prawem, 3) odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ, 4) być produktem bezpiecznym w rozumieniu ustawy z dnia 12.12.2013 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2047) wraz z aktami wykonawczymi, 5) sprzęt rehabilitacyjny/medyczny musi spełniać narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadać wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 186) - zgodność z Dyrektywą 2007/47/EC. 5. Zakup przedmiotu zamówienia obejmuje miedzy innymi: zakup (wytworzenie), opakowanie, transport wraz z ubezpieczeniem na czas transportu, załadunek, rozładunek, wniesienie, złożenie, rozmieszczenie, uruchomienie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego i Użytkownika pomieszczeniach obiektu. 6. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierają załączniki Nr 1a, 1b, 1c i 1d do SIWZ oraz Projekt umowy stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 39100000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30200000-1
37000000-8
33100000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-09-01 2020-09-18

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Długość okresu gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:1) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron, 2) zaistnienia obiektywnych niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zawartej w wyniku udzielonego zamówienia, 3) zastosowania ulepszeń w stosunku do przedmiotu umowy, gdy przyniosą wymierne korzyści Zamawiającemu, a nie zmieniają wartości umowy, 4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku nieprzygotowania przez Zamawiającego pomieszczeń obiektu tj. w przypadku niezakończenia robót budowlanych w terminie wyznaczonym na rozpoczęcie dostaw. 5 zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku działania siły wyższej oraz potrzeby usunięcia skutków jej działania, 6) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy za odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli wystąpią uzasadnione okoliczności nie dające się wcześniej przewidzieć i pozwolą na wykonanie przedmiotu umowy, tak by w pełni służył celowi.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: „Dostawa wyposażenia meblowego i higieniczno-sanitarnego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 1 zamówienia - „Dostawa wyposażenia meblowego i higieniczno-sanitarnego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju”, której zakres rzeczowy obejmuje: 1. dostawę mebli i sprzętu higieniczno-sanitarnego w zakresie szczegółowo określonym w załączniku nr 1a do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem/montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i/lub Użytkownika, 2. posprzątanie sal/pomieszczeń po montażu mebli i wyposażenia higieniczno-sanitarnego, 3. dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia oraz kluczy do mebli wyposażonych w zamki;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-01
data zakończenia: 2020-09-18
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Długość okresu gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: „Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju”,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 2 zamówienia - „Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju”, której zakres rzeczowy obejmuje: 1. dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego, w zakresie szczegółowo określonym w załączniku nr 1b do SIWZ wraz z jego transportem, wniesieniem, montaż, podłączeniem do instalacji oraz uruchomieniem, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i/lub Użytkownika, 2. posprzątanie sal/pomieszczeń po montażu, 3. szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń, 4. dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim, 5. dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-01
data zakończenia: 2020-09-18
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Długość okresu gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: „Dostawa instrumentów muzycznych i artykułów malarskich dla Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 3 zamówienia - „Dostawa instrumentów muzycznych i artykułów malarskich dla Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju”, której zakres rzeczowy obejmuje: 1. dostawę instrumentów muzycznych i artykułów malarstwa artystycznego w zakresie szczegółowo określonym w załączniku nr 1c do SIWZ wraz z jego transportem, wniesieniem i ustawieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego i/lub Użytkownika oraz przygotowania do użytkowania, 2. dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim, 3. dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-01
data zakończenia: 2020-09-18
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Długość okresu gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: „Dostawa wyposażenia rehabilitacyjnego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 4 zamówienia - „Dostawa wyposażenia rehabilitacyjnego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju”, której zakres rzeczowy obejmuje: 1. dostawę wyposażenia rehabilitacyjnego w zakresie szczegółowo określonym w załączniku nr 1d do SIWZ wraz z jego transportem, wniesieniem, uruchomieniem i przeprowadzeniem szkolenia pracowników w zakresie obsługi, 2. dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-01
data zakończenia: 2020-09-18
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Długość okresu gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: