Ogłoszenie nr 510112345-N-2020 z dnia 25-06-2020 r.
Gmina Radomyśl Wielki: „Doposażenie 12 szkół z terenu Gminy Radomyśl Wielki w narzędzia TIK oraz wyposażenie szkoły w Dulczy Małej w sprzęt rehabilitacyjny”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiotowe zamówienie finansowane będzie z budżetu Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowych IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 536441-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Radomyśl Wielki, Krajowy numer identyfikacyjny 851661228, ul. Rynek  32, 39-310  Radomyśl Wielki, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 146 819 121, e-mail inwestycje@radomyslwielki.pl, faks 146 819 123.
Adres strony internetowej (url): https://radomyslwielki.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Doposażenie 12 szkół z terenu Gminy Radomyśl Wielki w narzędzia TIK oraz wyposażenie szkoły w Dulczy Małej w sprzęt rehabilitacyjny”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BI.I.271.4.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie zostało podzielone na dwie części: 1. Część nr 1: Wyposażenie szkół w narzędzia TIK Zamówienie obejmuje dostawę m.in.: drukarki, tabletów, tablic interaktywnych, projektorów, monitorów interaktywnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu cenowym stanowiący Załącznik nr 5.1 do SIWZ. 2. Część nr 2: Wyposażenie szkoły w Dulczy Małej w sprzęt rehabilitacyjny Zamówienie obejmuje dostawę bieżni sportowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu cenowym stanowiący Załącznik nr 5.2 do SIWZ. 3.Wykonawca dokona zakupu i dostawy wyposażenia wyszczególnionego w formularzach cenowych, montażu i instalacji oraz uruchomienia urządzeń, które tego wymagają. Wykonawca dokona również instruktażu dla osób wskazanych przez Dyrektorów w obsłudze i eksploatacji wyposażenia. Zaoferowany sprzęt i wyposażenie mają być fabrycznie nowe oraz dopuszczone do obrotu i używania na terytorium Polski. Oferowane urządzenia i oprogramowanie ma zostać dostarczone, zainstalowane, uruchomione i skonfigurowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Po wdrożeniu całej infrastruktury sprzętowej i programowej, system ma być gotowy do pracy bez konieczności wykonania dodatkowych czynności ze strony Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnia obsługi serwisowej w okresie obowiązywania gwarancji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w formularzach cenowych stanowiących cześć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowa specyfikacja dostaw określa minimalne parametry techniczno- użytkowe.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 38653400-1

Dodatkowe kody CPV: 30232100-5, 38652100-1, 32322000-6, 37440000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Wyposażenie szkół w narzędzia TIK
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 59003.68
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KOBIS Paweł Wojtanowski
Email wykonawcy: kobis@kobis.net.pl
Adres pocztowy: ul. Widok 16
Kod pocztowy: 33-170
Miejscowość: Tuchów
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 59470.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5535.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 124968.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Wyposażenie szkoły w Dulczy Małej w sprzęt rehabilitacyjny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2047.97
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TRUKMEN sp. z o.o.
Email wykonawcy: trukmen@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Niepodległości 44-48
Kod pocztowy: 75-252
Miejscowość: Koszalin
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3690.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3321.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3690.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.