Ogłoszenie nr 510112254-N-2020 z dnia 25-06-2020 r.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne: wyposażenie pracowni zawodowych informatycznych, pracowni językowej, czytelni oraz pomieszczeń administracji w Technikum Tarnowo Podgórne i Szkole Branżowej I Stopnia Tarnowo Podgórne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 542559-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540094804-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, Krajowy numer identyfikacyjny 55112500000000, ul. ul. Poznańska  115, 62-080  Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8146-221, e-mail zp@tarnowo-podgorne.pl, faks (061) 814 61 18.
Adres strony internetowej (url): www.tarnowo-podgorne.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wyposażenie pracowni zawodowych informatycznych, pracowni językowej, czytelni oraz pomieszczeń administracji w Technikum Tarnowo Podgórne i Szkole Branżowej I Stopnia Tarnowo Podgórne
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WOP.271.17.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z wniesieniem i zainstalowaniem w pomieszczeniach, fabrycznie nowych elementów zamówienia do Technikum Tarnowo Podgórne i Szkoły Branżowej I Stopnia Tarnowo Podgórne, bez śladów wcześniejszego użytkowania. 2. Kod CPV: 39100000-3, 39 16 00 00-1, 39 13 00 00-2, 39 11 00 00-6. 30 20 00 00-1, 48 00 00 00-8. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zamawianymi ilościami zawarty został w załączniku nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do niniejszej SIWZ. 4. Dostawę przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, przepisami sanitarnymi, BHP, ppoż., aktualną wiedzą techniczną. Wymagane jest aby sprzęt komputerowy co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w obiektach oświaty. Wyposażenie to powinno posiadać certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami uwzględniającymi wymagania ergonomii i bezpieczeństwa w tym deklarację zgodności CE, certyfikat TCO oraz spełniać normy energooszczędności produktu, a więc o jego bezpieczeństwie dla środowiska w formie certyfikatu Energy Star. Oprogramowanie komputerowe musi być autentyczne i pochodzić z legalnego źródła potwierdzonego certyfikatem producenta. 5. Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 24 miesięcznym okresem rękojmi i minimum 24 miesięcznym okresem gwarancji. W przypadku wydłużenia okresu gwarancji jednoczesnemu wydłużeniu ulega okres rękojmi. 7. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39100000-3

Dodatkowe kody CPV: 39160000-1, 39130000-2, 39110000-6, 30200000-1, 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z odrzuceniem oferty firmy Hardsoft Telekom Jarosław Kaźmierczak, która jako jedyna mieściła się w zakresie kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a kolejna oferta niezależnie od sytuacji czy podlega odrzuceniu czy nie, przekracza wartość, którą dysponuje Zamawiający na finansowanie zamówienia, Zamawiający odstąpił od czynności wezwania do złożenia dokumentów. Przeprowadzenie tych czynności w konsekwencji pozostawałoby bez wpływu na fakt unieważnienia postępowania ze względu na brak środków finansowych. Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.