Ogłoszenie nr 510112125-N-2020 z dnia 25-06-2020 r.
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych: Dostawa licencji na oprogramowanie komputerowe.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 537396-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540082393-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Krajowy numer identyfikacyjny 10401369000000, ul. ul. Księcia Bolesława  6, 01-494  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 851 482, e-mail przetargi@itwl.pl, faks 261 851 450.
Adres strony internetowej (url): www.itwl.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa licencji na oprogramowanie komputerowe.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
14/ITWL/PIiZ2019/PN/2020/D
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa licencji na oprogramowanie komputerowe: a) Office 365 ProPlus dla nauczycieli lub wykładowców subskrypcja roczna (lub równoważny) – 7 szt., b) EDU – Abbyy FineReader 15 Corporate (pojedynczy użytkownik) licencja wieczysta (lub równoważny) – 1 szt., c) Balsamiq Mockups 3 for Desktop Volume Licence 9 users wersja komercyjna (lub równoważny), d) Visual Studio Professional 2019 wersja komercyjna (lub równoważny) – 2 szt., e) Photoshop CC 2019 Win PL roczna licencja wersja komercyjna (lub równoważny) – 3 szt., f) CorelDRAW Graphics Suite Win 2019 PL Box wersja komercyjna (lub równoważny) – 2 szt., g) ABBYY FineReader 15 Standard (pojedynczy użytkownik) licencja wieczysta wersja komercyjna (lub równoważny) – 2 szt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 23153
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Restor Sp. J., P. Anton, A. Czapski, T. Rostropowicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dworkowa 2 lok. 107-A
Kod pocztowy: 00-784
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 22870.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 22870.62
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 23978.85
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.