Ogłoszenie nr 510111992-N-2020 z dnia 25-06-2020 r.
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Złoczewie: Gmina Złoczew stawia na uczniów”- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu ICT oraz materiałów szybko zużywalnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGONA LATA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 522341-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540050180-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Złoczewie, Krajowy numer identyfikacyjny 73022413100000, ul. ul. Burzenińska  42466, 98-270  Złoczew, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 202 230, e-mail zeaso@op.pl, faks 438 202 230.
Adres strony internetowej (url): www.bip.zloczew.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Gmina Złoczew stawia na uczniów”- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu ICT oraz materiałów szybko zużywalnych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
I-ZP.271.I.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu ICT oraz materiałów szybko zużywalnych do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Złoczew w ramach projektu” Gmina Złoczew stawia na uczniów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności , Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji 2. Zakres rzeczowy: I część zamówienia: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na terenie Gminy Złoczew Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakresie części I został określony w załączniku numer 7 .1 do niniejszej SIWZ. II część zamówienia: Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy sprzętu ICT dla szkół na terenie Gminy Złoczew. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części II znajduje się w zał. numer 7.2 do niniejszej SIWZ. III część zamówienia: Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy materiałów szybko zużywalnych do szkół na terenie Gminy Złoczew. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części III znajduje się w zał. numer 7.3 do niniejszej SIWZ. 3. Wymagania podstawowe: a) Zamawiający wymaga, aby wszystkie pomoce dydaktyczne, sprzęty ICT oraz materiały szybko zużywalne były fabrycznie nowe, wolne od wad. Wszystkie dostarczone towary - w zakresie każdej z części muszą posiadać aktualne i odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.- dot. części I , II, III zamówienia. b) W przypadku stwierdzenia, że dostarczone przedmioty/sprzęt są uszkodzone, bądź nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na inne właściwe na własny koszt. c) Wykonawca zobligowany jest w ramach dostawy do transportu, wniesienia(dotyczy części I,III zamówienia), transportu, wniesienia, zamontowania, uruchomienia, skonfigurowania zamówionego sprzętu (dotyczy części II zamówienia). d) Wykonawca zobligowany jest do zrealizowania dostaw w ramach ww. zamówienia (dot. części I , II, III) wraz z instrukcją w jęz. polskim e) Równoważne rozwiązania techniczne. - W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. - W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. - Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 Ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że dostawy które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. - Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. - Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy f) Gwarancja: -Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt 24 miesięcznej gwarancji, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego- dotyczy części I zamówienia. -36 miesięcznej gwarancji w przypadku części II zamówienia, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. g) Miejsce dostawy poszczególnych elementów przedmiotu umowy: szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina Złoczew tj. (do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie • Szkoły Podstawowej w Broszkach• Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Stolcu • Szkoły Podstawowej w Unikowie) h) Dostawa może być realizowana jedynie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od. 8-15. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 2 dni wcześniej o planowanym terminie dostawy. i) Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał od wykonawcy (dot. części I , II i III zamówienia) szczegółowego wyliczenia poszczególnych pozycji, które wchodzą w skład zamówienia. j) Zamawiający informuje ,że w zakresie części II zamówienia występuje mechanizm podzielonej płatności
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6

Dodatkowe kody CPV: 30236000-2, 32322000-6, 30190000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Gmina Złoczew stawia na uczniów - zakup i dostawa sprzętu ICT
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 209951.21
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRZP Systemy Informacyjne Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Email wykonawcy: handlowy@przp.pl
Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 6
Kod pocztowy: 28-230
Miejscowość: Połaniec
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 222626.31
Oferta z najniższą ceną/kosztem 222626.31
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 304609.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.