Ogłoszenie nr 510111919-N-2020 z dnia 25-06-2020 r.
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie: Dostawa jednego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową i wyposażonego w specjalistyczny sprzęt dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 541968-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35638466000000, ul. ul. Bratysławska  5, 31-201  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 416 51 20, e-mail mkoz@krakow.witd.gov.pl, faks 12 416 51 30.
Adres strony internetowej (url): www.krakow.witd.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa jednego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową i wyposażonego w specjalistyczny sprzęt dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SAT.272.1.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2020r., wolnego od wad pojazdu - samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową i wyposażonego w specjalistyczny sprzęt.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34114000-9

Dodatkowe kody CPV: 39150000-8, 38341500-2, 30232110-8, 38600000-1, 31521320-3, 18114000-1, 34300000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty, którą złożył Wykonawca- Steeler Marcin Piasecki, ul.Grodzieńska 206,16-100 Sokółka, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.