Ogłoszenie nr 510111766-N-2020 z dnia 25-06-2020 r.
Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy: Dostawa 3 skanerów laserowych 3D służących do wykonania inwentaryzacji nieruchomości zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości wraz z akcesoriami, wyposażeniem, oprogramowaniem i szkoleniem.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 538825-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540085822-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy, Krajowy numer identyfikacyjny 19281776900000, ul. Partyzantów  74, 80-254  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, e-mail nz@nieruchomoscigda.pl, faks 583 458 235.
Adres strony internetowej (url): www.nieruchomoscigda.pl
Adres profilu nabywcy: www.nieruchomoscigda.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa 3 skanerów laserowych 3D służących do wykonania inwentaryzacji nieruchomości zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości wraz z akcesoriami, wyposażeniem, oprogramowaniem i szkoleniem.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
42/20/A
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gdańska 3 skanerów laserowych 3D wraz z akcesoriami i niezbędnym wyposażeniem umożliwiającym ich prawidłowe działanie oraz dedykowanym oprogramowaniem do wykonywania trójwymiarowej wizualizacji chmury punktów, wraz z serwisem gwarancyjnym a także szkolenie. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Wymagania techniczne skanera i akcesoriów a) skaner laserowy 3D - Rejestracja chmury punktów w przestrzeni 3D za pomocą fali elektromagnetycznej w zakresie podczerwieni, - Klasa lasera- klasa I, - Długość fali: od 700 nm do 1550 nm, - Wartość zakresu pomiaru: od 1m lub mniej do 55 m lub więcej, - Prędkość pomiaru: 300 000 pkt/s lub wyższa, - Zakres rejestracji danych w poziomie: 360o, - Zakres rejestracji danych w pionie: co najmniej 260o, - Błąd dokładności pomiaru na odległość 10m maksymalnie 5mm, - Ciężar urządzenia wraz z zasilaniem (przez zasilenie Zamawiający rozumie baterię albo dedykowany system zasilania urządzenia): do 10 kg, - Czas pracy urządzenia na zasilaniu (przez zasilanie Zamawiający rozumie baterię bądź komplet baterii lub dedykowany system zasilania) umożliwiający pracę urządzenia przez minimum 4 godziny bądź więcej. W przypadku zastosowania baterii lub baterii wymiennych zestaw musi być wyposażony w co najmniej jedną baterię lub komplet baterii zapasowych, - Wbudowany w urządzeniu cyfrowy kompas rejestrujący położenie chmury punktów względem północy i wbudowany w urządzenie odbiornik GPS rejestrujący pozycję XYZ lub w przypadku skanerów nie posiadających ekranów dotykowych wymagane jest sterowanie zdalne za pomocą tabletu (urządzenia zewnętrznego typu tablet) polegającego na rozpoczynaniu i kończeniu skanowania, automatycznym przechwytywaniu, łączeniu oraz badaniu skanów i obrazów. Tablet taki ma posiadać rozwiązanie pozwalające na wstępne łączenie skanów bezpośrednio po pomiarze w terenie na dedykowanym oprogramowaniu zainstalowanym na tablecie. Minimalne parametry pamięci tabletu 256 GB. Wymagane jest dostarczenie tabletu wraz z oprogramowaniem i aplikacją sterującą, - Rejestracja danych na wymiennych kartach SD, SDHC, SDXC o pojemności co najmniej 32 GB pamięci lub nośniku USB lub wbudowanym na dysku o pojemności co najmniej 32 GB, - Obsługa urządzenia za pomocą wbudowanego kolorowego ekranu dotykowego, - w przypadku skanerów nie posiadających ekranów dotykowych za pomoca tabletu o funkcjach określonych w tirecie 11, - Stopień IP: minimum klasa 54, - Skaner powinien posiadać wbudowaną kamerę cyfrową lub kamery cyfrowe z funkcją HDR, umożliwiającą/e wykonywanie zdjęć w pełnym zakresie tonalnym (zdjęcia niedoświetlone lub prześwietlone) w celu optymalizacji jakości zdjęcia, b) akcesoria - Skrzynia lub torba transportowa zapewniającą ochronę i bezpieczny transport, - Statyw wraz z elementami ochronnymi typu torba, pokrowiec. Wymagana specyfikacja techniczna statywu zawierająca nazwę producenta, typ, model, krótki opis techniczny oraz potwierdzenie kompatybilności z danym modelem skanera, - Szybkozłącze montażowe skanera do statywu bez konieczności przykręcania do głowicy statywu lub z dedykowanym systemem montażu. - Karta pamięci SD co najmniej 32 GB z czytnikiem kart pamięci lub pamięć USB o pojemności co najmniej 32GB, - Zewnętrzna ładowarka – kompatybilna z danym typem skanera umożliwiająca szybkie, skuteczne i niepowodujące uszkodzeń skanera jego ładowanie: 1. do skanera: z kablami pozwalającymi na ładowanie z sieci 230V i na ładowanie minimum 1 baterii lub 2. zewnętrzna ładowarka do baterii z kablami pozwalającymi na ładowanie z sieci 230 V, pozwalająca na ładowanie minimum 1 baterii, - Kule referencyjne minimum 6 szt. lub w przypadku skanerów nie posiadających ekranów dotykowych sterowanie za pomocą tabletu o funkcjach określonych w ppkt a) tiret 11. Wymagane jest dostarczenie tabletu wraz z oprogramowaniem oraz specyfikacji technicznej kul referencyjnych lub specyfikacji urządzenia zewnętrznego typu tablet wraz ze specyfikacjami zainstalowanych na tablecie: a) oprogramowania sterującego, b) oprogramowania do wstępnego łączenia skanów bezpośrednio po pomiarze w terenie, - Instrukcja obsługi skanera w języku polskim. II. Dedykowane oprogramowanie producenta skanera do łączenia chmur punktów i wykonywania trójwymiarowej wizualizacji chmur punktów spełniające następujące wymagania: - Język oprogramowania - polski lub angielski lub inny oficjalny język stosowany w krajach Unii Eurpejskiej. W przypadku zastosowania oprogramowania w jednym z języków Unii Europejskiej konieczne jest tłumaczenie oprogramowania na język polski umożliwiające bezproblemowe korzystanie z niego. - Kompatybilne i zgodne ze skanerem laserowym, - Umożliwiające rejestrację danych, - Umożliwiające edycję i zarządzanie danymi, - Umożliwiające pomiary odległości pomiędzy punktami zarejestrowanych obiektów, - Umożliwiające automatyczne wykrywanie elementów referencyjnych takich jak kule, tarcze lub/i krawędzie i płaszczyzny, - Umożliwiające automatyczne składanie „chmury do chmury”, - Umożliwiający kolorowanie chmury punktów zdjęciami z cyfrowego aparatu, - Umożliwiające wykonanie ortofotomapy i jej zapis do formatów graficznych (np. JPG lub PNG lub TIF), - Umożliwiające eksport do podstawowych formatów danych 3D minimum jak txt lub/i xyz, lub/i xyb, lub/i ptc, lub/i ptx, lub/i igs, lub/i dxf, lub/i ptg, lub/i ptz, lub/i e57, lub/i pts lub/i rcp, - Liczba licencji: 7 licencji jednostanowiskowych lub 1 licencja wielostanowiskowa, umożliwiająca pracę na minimum 7 stacjach roboczych jednocześnie. Licencja bezterminowa. Wymagane dostarczenie specyfikacji technicznej oprogramowania wraz z numerem wersji oprogramowania, - Oprogramowanie ze wsparciem w celu aktualizacji w okresie co najmniej 3 lat, - Wsparcie techniczne dla skanera i oprogramowania co najmniej w okresie gwarancji: telefoniczny i mailowy kontakt z osobami odpowiadającymi na problemy powstałe przy użyciu skanera w godzinach pracy Zamawiającego. UWAGA Wszystkie elementy zestawu musza być kompatybilne. Skaner, akcesoria i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe. Dane wychodzące ze skanera muszą być kompatybilne (możliwość importu chmur punktów, zdjęć i projektorów) z oprogramowaniem dedykowanym producenta skanera do wykonywania trójwymiarowej wizualizacji miejsc i zdarzeń. Wymagana jest specyfikacja techniczna skanerów laserowych 3D, akcesoriów (kule referencyjne, tablet wraz ze specyfikacją techniczną oprogramowania sterującego i oprogramowania do wstępnego łączenia skanów, specyfikacja techniczna statywu), specyfikacja techniczna oprogramowania do łączenia chmur punktów i wykonywania trójwymiarowych wizualizacji. III. Szkolenia Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń pracowników z obsługi skanerów 3D oraz używania oprogramowania. Realizacja i zakres szkoleń: - miejsce szkoleń – siedziba Zamawiającego oraz nieruchomości budynkowe wskazane przez Zamawiającego do przeprowadzenia skanowania o przybliżonej, szacunkowej powierzchni około 400 m2, - maksymalna liczba 20 osób w grupach 2-3 osobowych, - szkolenie odbywać się będzie przy wykorzystaniu sprzętu Zamawiającego, - szkolenie przeprowadzone będzie w języku polskim, - szkolenie obejmujące zakres obsługi skanera laserowego 3D winno zawierać część teoretyczną w zakresie zapoznania się z budową i działaniem skanera laserowego 3D oraz część praktyczną, w której każdy z uczestników szkolenia winien samodzielnie wykonać skany zewnętrzne całego wskazanego przez Zamawiającego budynku i zeskanowanie co najmniej 4 pomieszczeń wewnątrz budynku o przybliżonej szacunkowej powierzchni pojedynczego pomieszczenia około 25 m2. - obsługa oprogramowania w zakresie tworzenia, scalania chmury punktów- część teoretyczna oraz część praktyczna. Część praktyczna winna obejmować między innymi praktyczną obsługę oprogramowania, umiejętność samodzielnego połączenia co najmniej 4 stanowisk określonych powyżej, nauka importowania danych do komputera, wyeksportowanie danych do wybranego formatu, - szkolenia winny odbywać się w terminie uzgodnionym przez obie strony, - Zamawiający dopuszcza, jako uzupełnienie szkoleń, metodę szkoleń online po uzgodnieniu z Zamawiającym i uzyskaniu jego zgody. Szkolenia online mogą być tylko i wyłącznie uzupełnieniem szkoleń tradycyjnych, - szkolenie winno zakończyć się egzaminem przeprowadzonym przez Dostawcę, stwierdzającym przeszkolenie pracownika/ów w zakresie obsługi skanera oraz obsługi oprogramowania. W przypadku nie zaliczenia egzaminu przez uczestnika, szkolenie winno zostać powtarzane do skutku, - Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów szkoleniowych, zamawiający dopuszcza dostarczenie materiałów w formie elektronicznej lub papierowej. Pierwsze szkolenie planowane jest w terminie do 14 dni od odebrania sprawnego sprzętu, potwierdzonego protokołem odbioru. Kolejne szkolenia odbędą się sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego do końca pierwszego kwartału 2021 roku. PRAWO OPCJI Prawem opcji objęte są dodatkowe szkolenia 20 osób, które będzie realizowane na warunkach i zasadach określonych w pkt III „Opisu Przedmiotu Zamówienia”. Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w terminie do 31.12.2021r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 38520000-6

Dodatkowe kody CPV: 30237000-9, 48000000-8, 80500000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 515611.30
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TPI Sp. z o.o.
Email wykonawcy: gdansk@tpi.com.pl
Adres pocztowy: ul. Bartycka 22
Kod pocztowy: 00-716
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 475887.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 370396.05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 370396.05
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.