Ogłoszenie nr 554188-N-2020 z dnia 2020-06-24 r.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie: Zakup komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, drukarek do kart EKUZ, skanerów szczelinowych z oprogramowaniem, czytników kodów kreskowych, drukarek termotransferowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, krajowy numer identyfikacyjny 15817985000890, ul. Chałubińskiego  8 , 00-613  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 279 77 02, 22 279 77 03, , e-mail przetargi@nfz-warszawa.pl, , faks 22 582 80 06.
Adres strony internetowej (URL): https://nfz-warszawa.ezamawiajacy.pl
Adres profilu nabywcy: https://nfz-warszawa.ezamawiajacy.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://nfz-warszawa.ezamawiajacy.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://nfz-warszawa.ezamawiajacy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://nfz-warszawa.ezamawiajacy.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, drukarek do kart EKUZ, skanerów szczelinowych z oprogramowaniem, czytników kodów kreskowych, drukarek termotransferowych
Numer referencyjny: DAGZ.261.1.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
8


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia: zakup 88 komputerów stacjonarnych dwumonitorowych, zakup 53 komputerów przenośnych, zakup 5 urządzeń wielofunkcyjnych, zakup 10 drukarek, zakup 5 drukarek do kart EKUZ, zakup 5 skanerów szczelinowych z oprogramowaniem, zakup 20 czytników kodów kreskowych, zakup 10 drukarek termotransferowych. W celu umożliwienia składania w postępowaniu ofert częściowych przedmiot niniejszego zamówienia podzielono na 8 zakresów: Zakres A - Zakup 88 komputerów stacjonarnych dwumonitorowych, Zakres B - Zakup 53 komputerów przenośnych, Zakres C - Zakup 5 urządzeń wielofunkcyjnych, Zakres D - Zakup 10 drukarek, Zakres E - Zakup 5 drukarek do kart EKUZ, Zakres F - Zakup 5 skanerów szczelinowych z oprogramowaniem, Zakres G - Zakup 20 czytników kodów kreskowych, Zakres H - Zakup 10 drukarek termotransferowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie zakresy lub na dowolnie wybrany zakres/zakresy. 2. Zamówienie może zostać udzielone jednemu Wykonawcy na wszystkie zakresy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki Nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H do Specyfikacji. 4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie w sprawie parametrów technicznych: Zakres A – Zakup 88 komputerów stacjonarnych dwumonitorowych, zgodnie z załącznikiem 1A do Specyfikacji, Zakres B – Zakup 53 komputerów przenośnych zgodnie z załącznikiem Nr 1B do Specyfikacji, Zakres C – Zakup 5 urządzeń wielofunkcyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 1C do Specyfikacji, Zakres D – Zakup 10 drukarek zgodnie z załącznikiem Nr 1D do Specyfikacji, Zakres E – Zakup 5 drukarek do kart EKUZ zgodnie z załącznikiem Nr 1E do Specyfikacji, Zakres F – Zakup 5 skanerów szczelinowych z oprogramowaniem, zgodnie z załącznikiem Nr 1F do Specyfikacji, Zakres G – Zakup 20 czytników kodów kreskowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1G do Specyfikacji, Zakres H – Zakup 10 drukarek termotransferowych zgodnie z załącznikiem Nr 1H do Specyfikacji. Oświadczenie należy wypełnić zgodnie z zapisami załączników 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H. 5. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określają wzory umów stanowiące załączniki Nr 2 do Specyfikacji. 6. Użyte w Specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, nazwy własne lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych rozwiązaniom wskazanym w Specyfikacji. Wykonawca oferując przedmiot równoważny jest zobowiązany wykazać równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych. Wykonawca, który w ofercie powoła się na stosowanie rozwiązań równoważnych obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: siedziba MOW NFZ w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8

II.5) Główny kod CPV: 30213000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213100-6
30232110-8
30121100-4
30232110-8
30232100-5
30216110-0
48310000-4
30216130-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 533883,62
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 20
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zakres A - Zakup 88 komputerów stacjonarnych dwumonitorowych, określenie warunku: warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych): - dla ZAKRESU A: co najmniej 2 dostawy komputerów stacjonarnych i/lub komputerów stacjonarnych z monitorami i/lub komputerów przenośnych, każda o wartości co najmniej 300 000 zł brutto, W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek musi zostać spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców. Zamawiający nie wymaga, aby każdy z Wykonawców wykazał spełnianie ww. warunku oddzielnie. Do uznania spełniania warunku wystarczające będzie jeżeli tylko jeden Wykonawca wykaże się spełnianiem powyższego warunku. Każda dostawa powinna być wykonana w ramach odrębnej umowy. Zakres B - Zakup 53 komputerów przenośnych określenie warunku: warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych): - dla ZAKRESU B: co najmniej 2 dostawy komputerów przenośnych lub/i komputerów stacjonarnych i/lub komputerów stacjonarnych z monitorami, każda o wartości co najmniej 150 000 zł brutto W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek musi zostać spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców. Zamawiający nie wymaga, aby każdy z Wykonawców wykazał spełnianie ww. warunku oddzielnie. Do uznania spełniania warunku wystarczające będzie jeżeli tylko jeden Wykonawca wykaże się spełnianiem powyższego warunku. Każda dostawa powinna być wykonana w ramach odrębnej umowy. Dla Zakresu C, D, E, F, G, H - Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dla ZAKRESU A Zakup 88 komputerów stacjonarnych dwumonitorowych, 1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, - dla ZAKRESU A zgodnie z załącznikiem nr 7A do Specyfikacji, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku dostaw w trakcie trwania, Wykonawca musi wykazać, że zrealizował już dostawę w wymienionym zakresie i potwierdzić jej należytą realizację stosownym dowodem. Tylko zrealizowana część może być przez Wykonawcę wykazywana na poczet wymaganej dla celów wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej. Dla ZAKRESU B Zakup 53 komputerów przenośnych 1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, - dla ZAKRESU B zgodnie z załącznikiem nr 7B do Specyfikacji, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku dostaw w trakcie trwania, Wykonawca musi wykazać, że zrealizował już dostawę w wymienionym zakresie i potwierdzić jej należytą realizację stosownym dowodem. Tylko zrealizowana część może być przez Wykonawcę wykazywana na poczet wymaganej dla celów wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
ZAKRES A Zakup 88 komputerów stacjonarnych dwumonitorowych a) wydruk przeprowadzonego testu wydajności lub wydruk ze strony http://www.bapco.com potwierdzający osiągnięcie przez oferowane komputery w teście wydajności BAPCo® SYSmark® 2014 w ramach kategorii „Overall Performance” wyniku ogólnego nie mniejszego niż 2150 punktów / w teście wydajności BAPCo® SYSmark® 2018 w ramach kategorii „Overall Performance” wyniku ogólnego nie mniejszego niż 1640 punktów (zgodnie z wymaganiami określonymi Załącznika nr 1A do SIWZ w pkt 4 tabeli) – Zamawiający dopuszcza złożenie wydruków w języku angielskim, ZAKRES B Zakup 53 komputerów przenośnych a) wydruk przeprowadzonego testu wydajności lub wydruk ze strony http://www.bapco.com potwierdzający osiągnięcie przez oferowane komputery w teście wydajności BAPCo® SYSmark® 2014 w ramach kategorii „Overall Performance” wyniku ogólnego nie mniejszego niż 1600 punktów / w teście wydajności BAPCo® SYSmark® 2018 w ramach kategorii „Overall Performance” wyniku ogólnego nie mniejszego niż 1220 punktów (zgodnie z wymaganiami określonymi Załącznika nr 1B do SIWZ w pkt 4 tabeli) - Zamawiający dopuszcza złożenie wydruków w języku angielskim, b) oferowany komputer musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 na proces projektowania i produkcji - dokumenty w języku obcym należy złożyć z tłumaczeniem.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Elektroniczna oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy (sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Specyfikacji) podpisany elektronicznie; 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia (sporządzone zgodnie z załącznikiem Nr 4A –Zakres A zakup 88 komputerów stacjonarnych dwumonitorowych) podpisane elektronicznie; 3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia (sporządzone zgodnie z załącznikiem Nr 4B –Zakres B Zakup 53 komputerów przenośnych) podpisane elektronicznie; 4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – dotyczy Zakresów C,D,E,F,G,H (sporządzone zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Specyfikacji) podpisane elektronicznie; 5) oświadczenie o oferowanych parametrach technicznych wg wzoru określonego w załączniku Nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H* do Specyfikacji, odpowiednio do zakresu, na który Wykonawca składa ofertę; podpisany elektronicznie; 6) potwierdzenie wniesienia wadium w formie niepieniężnej (zgodnie z pkt. XI Specyfikacji); 7) pełnomocnictwo (o ile dotyczy) podpisane elektronicznie; 8) wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (o ile dotyczy) podpisane elektronicznie. 2. Zakres A i B - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; w przypadku gdy Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w pkt V.2.1) Specyfikacji, składa oświadczenie dotyczące tych podmiotów oraz zobowiązanie, o którym mowa w pkt V.2.2) Specyfikacji. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby. 3. 2. W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY, WYKONAWCA PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCEMU: oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 6 do Specyfikacji. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa odrębnie każdy Wykonawca. Powyższy dokument należy przesłać za pośrednictwem platformy, poprzez zakładkę „Korespondencja”. Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć informację o braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą. Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
W przypadku złożenia oferty na: - Zakres A – wadium wynosi 5 000,00 zł - Zakres B – wadium wynosi 3 000,00 zł W Zakresie: C, D, E, F, G, H – Zamawiający nie wymaga wniesienia Wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w sytuacji gdy dotyczy ona jednej z poniższych okoliczności, bądź zaistnienia obu niżej podanych okoliczności łącznie: 1) zmiany terminu realizacji zamówienia – w sytuacji gdy zmiana ta wynika z przyczyn niezależnych od Dostawcy w sytuacji zaistnienia siły wyższej; 2) zmiany sprzętu na inny o parametrach nie gorszych niż zaoferowany przez Dostawcę w ofercie, spełniających wymagania zawarte w SIWZ – w przypadku obiektywnej niemożności dostarczenia sprzętu (zakończona produkcja) 2. Zmiany umowy określone w ust. 1 nie będą skutkować zmianą ceny umowy. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane tylko na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego, na pisemny wniosek Dostawcy i tylko w sytuacji gdy wykaże on zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-02, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zakres A - Zakup 88 komputerów stacjonarnych dwumonitorowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia: zakup 88 komputerów stacjonarnych dwumonitorowych, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1A do Specyfikacji. 3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie w sprawie parametrów technicznych: Zakres A – Zakup 88 komputerów stacjonarnych dwumonitorowych, zgodnie z załącznikiem 1A do Specyfikacji, 4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załączniki Nr 2 do Specyfikacji. 5. Użyte w Specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, nazwy własne lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych rozwiązaniom wskazanym w Specyfikacji. Wykonawca oferując przedmiot równoważny jest zobowiązany wykazać równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych. Wykonawca, który w ofercie powoła się na stosowanie rozwiązań równoważnych obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: siedziba MOW NFZ w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 283559,43
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zakres B - Zakup 53 komputerów przenośnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia: zakup 53 komputerów przenośnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1B. 3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie w sprawie parametrów technicznych:Zakres B – Zakup 53 komputerów przenośnych zgodnie z załącznikiem Nr 1B do Specyfikacji, 4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik Nr 2 do Specyfikacji. 5. Użyte w Specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, nazwy własne lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych rozwiązaniom wskazanym w Specyfikacji. Wykonawca oferując przedmiot równoważny jest zobowiązany wykazać równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych. Wykonawca, który w ofercie powoła się na stosowanie rozwiązań równoważnych obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: siedziba MOW NFZ w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 156132,70
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Zakres C - Zakup 5 urządzeń wielofunkcyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 1C do Specyfikacji
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia: zakup 5 urządzeń wielofunkcyjnych 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1C do Specyfikacji. 3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie w sprawie parametrów technicznych: Zakres C – Zakup 5 urządzeń wielofunkcyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 1C do Specyfikacji, 4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik Nr 2 do Specyfikacji. 5. Użyte w Specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, nazwy własne lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych rozwiązaniom wskazanym w Specyfikacji. Wykonawca oferując przedmiot równoważny jest zobowiązany wykazać równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych. Wykonawca, który w ofercie powoła się na stosowanie rozwiązań równoważnych obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: siedziba MOW NFZ w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30232110-8, 30121100-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 10833,12
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Zakres D - Zakup 10 drukarek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia: zakup 10 drukarek, zakup 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1D. 3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie w sprawie parametrów technicznych:Zakres D – Zakup 10 drukarek zgodnie z załącznikiem Nr 1D do Specyfikacji, 4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik Nr 2 do Specyfikacji. 5. Użyte w Specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, nazwy własne lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych rozwiązaniom wskazanym w Specyfikacji. Wykonawca oferując przedmiot równoważny jest zobowiązany wykazać równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych. Wykonawca, który w ofercie powoła się na stosowanie rozwiązań równoważnych obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: siedziba MOW NFZ w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30232110-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 15083,60
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Zakres E - Zakup 5 drukarek do kart EKUZ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia: zakup 5 drukarek do kart EKUZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1E do Specyfikacji. 3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie w sprawie parametrów technicznych: Zakres E – Zakup 5 drukarek do kart EKUZ zgodnie z załącznikiem Nr 1E do Specyfikacji, 4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik Nr 2 do Specyfikacji. 5. Użyte w Specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, nazwy własne lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych rozwiązaniom wskazanym w Specyfikacji. Wykonawca oferując przedmiot równoważny jest zobowiązany wykazać równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych. Wykonawca, który w ofercie powoła się na stosowanie rozwiązań równoważnych obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: siedziba MOW NFZ w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30232100-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 20091,32
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Zakres F - Zakup 5 skanerów szczelinowych z oprogramowaniem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia: zakup 5 skanerów szczelinowych z oprogramowaniem 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1F do Specyfikacji. 3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie w sprawie parametrów technicznych: Zakres F – Zakup 5 skanerów szczelinowych z oprogramowaniem, zgodnie z załącznikiem Nr 1F do Specyfikacji, 4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik Nr 2 do Specyfikacji. 5. Użyte w Specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, nazwy własne lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych rozwiązaniom wskazanym w Specyfikacji. Wykonawca oferując przedmiot równoważny jest zobowiązany wykazać równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych. Wykonawca, który w ofercie powoła się na stosowanie rozwiązań równoważnych obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: siedziba MOW NFZ w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30216110-0, 48310000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 32482,45
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Zakres G - Zakup 20 czytników kodów kreskowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia: zakup 20 czytników kodów kreskowych 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1G do Specyfikacji. 3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie w sprawie parametrów technicznych: Zakres G – Zakup 20 czytników kodów kreskowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1G do Specyfikacji, 4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik Nr 2 do Specyfikacji. 5. Użyte w Specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, nazwy własne lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych rozwiązaniom wskazanym w Specyfikacji. Wykonawca oferując przedmiot równoważny jest zobowiązany wykazać równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych. Wykonawca, który w ofercie powoła się na stosowanie rozwiązań równoważnych obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: siedziba MOW NFZ w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30216130-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 7806,40
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Zakres H - Zakup 10 drukarek termotransferowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia: zakup 10 drukarek termotransferowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1H do Specyfikacji. 3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie w sprawie parametrów technicznych: Zakres H – Zakup 10 drukarek termotransferowych zgodnie z załącznikiem Nr 1H do Specyfikacji. 4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik Nr 2 do Specyfikacji. 5. Użyte w Specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, nazwy własne lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych rozwiązaniom wskazanym w Specyfikacji. Wykonawca oferując przedmiot równoważny jest zobowiązany wykazać równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych. Wykonawca, który w ofercie powoła się na stosowanie rozwiązań równoważnych obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: siedziba MOW NFZ w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30232100-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 7894,60
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: